1. TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

        Kính gửi: (1)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)..........................................................................................................

Nơi cư trú: (3)....................................................................................................................

........................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………………..………………

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.....................................

.......................................................................................................................................

Nơi sinh: .……………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ........................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….………………………………

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………….…………………

Nơi cư trú: (3) .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………….………………….……………………

Năm sinh: ....................... Dân tộc: ................... ............Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú: (3) .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(4) .................................................................................................................................... .....

Giấy khai sinh số(5) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

2. TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)............................................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ..............................

..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi cư trú: (2).....................................................

..........................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................

..........................................................................

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ............................

..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................  

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi cư trú: (2).....................................................

..........................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................

..........................................................................  

Đã đăng ký kết hôn tại(4) ...................................................................................................................

 ........................................................................................... số ..........................................................

cấp ngày........ tháng ...... năm ...........................................................................................................

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

 

3. TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

 

Kính gửi: (1).....................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được ghi chú: .......................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ................................ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …..............……………………………................. Giới tính:..……..

Ngày, tháng, năm, sinh: ……...................………………………………………………

Quốc tịch:…….......…......................................................................................……..........

Giấy tờ tùy thân: (3):............................................................………………………..………

Nơi cư trú hiện nay: …………...............……….....................…......……………………

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ........................................................................................

……………….................…………………………………...........................................…

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:..........................................................................................

……………….................………………………………….......................................…....

Đã ................................ với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: ………….........................…………………………………….............

Giấy tờ tùy thân: (3): ............................................................………………………………

Theo (4) .............................................................................................................................................................................................

số ................................................................do(5).............................................................................................
............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ hình thức văn bản: Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.