1. TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

        Kính gửi: (1)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)..........................................................................................................

Nơi cư trú: (3)....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy kết hôn khi bị mất thì làm lại như thế nào ?

........................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………………..………………

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.....................................

.......................................................................................................................................

Nơi sinh: .……………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ........................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………….…………………

Nơi cư trú: (3) .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………….………………….……………………

Năm sinh: ....................... Dân tộc: ................... ............Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú: (3) .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(4) .................................................................................................................................... .....

Giấy khai sinh số(5) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin kết hôn với công an

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

2. TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

>> Xem thêm:  Không đăng ký kết hôn, con mang họ mẹ thì ai sẽ là người nuôi con?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Bị mất giấy đăng ký kết hôn có thể làm thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng được không ?

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ..............................

..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi cư trú: (2).....................................................

..........................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................

..........................................................................

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ............................

..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................  

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi cư trú: (2).....................................................

..........................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..........................................

..........................................................................  

Đã đăng ký kết hôn tại(4) ...................................................................................................................

 ........................................................................................... số ..........................................................

cấp ngày........ tháng ...... năm ...........................................................................................................

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

>> Xem thêm:  UBND phường từ chối cấp bản sao đăng ký kết hôn có đúng hay không ?

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

 

3. TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

>> Xem thêm:  Có được xin cấp lại bản chính giấy đăng kí kết hôn khi còn sổ hộ tịch ?

 

Kính gửi: (1).....................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được ghi chú: .......................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ................................ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …..............……………………………................. Giới tính:..……..

Ngày, tháng, năm, sinh: ……...................………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc chỉnh sửa giấy tờ kết hôn?

Quốc tịch:…….......…......................................................................................……..........

Giấy tờ tùy thân: (3):............................................................………………………..………

Nơi cư trú hiện nay: …………...............……….....................…......……………………

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ........................................................................................

……………….................…………………………………...........................................…

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:..........................................................................................

……………….................………………………………….......................................…....

Đã ................................ với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: ………….........................…………………………………….............

Giấy tờ tùy thân: (3): ............................................................………………………………

>> Xem thêm:  Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn từ năm 1993 có phải là hôn nhân thực tế ?

Theo (4) .............................................................................................................................................................................................

số ................................................................do(5).............................................................................................
............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ hình thức văn bản: Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.

 

>> Xem thêm:  Có thể xin Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản sao ?

 

>> Xem thêm:  Mất giấy đăng ký kết hôn xin lại như thế nào ?