1.TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

 

Kính gửi: (1).....................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ..............................................................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................................................  Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................  Quốc tịch: .......................................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ......................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............................... giờ ...............  phút, ngày ..................  tháng ...............  năm ....................

Nơi chết: ........................................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................................................................

Theo (4) .............................................................................................................................................................................................

số ................................................. do (5).............................................................................................................
...........................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ..................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

 

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

         

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

2. TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1).....................................................................................

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) ................................................................................ cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:  ....................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................................

Dân tộc: ............................ ...................................Quốc tịch: ..................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở ? Tranh chấp đất đai khi sai lệch về diện tích ?

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Theo (5) .............................................................................................................................................................................................

số ................................................. do (6).............................................................................................................
...............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ............

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

>> Xem thêm:  Tính toán bồi thường thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng ? Quyền thừa kế đất đai ?

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (thay đổi hộ tịch, khai tử).

(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

 (6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

 

3.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

        Kính gửi: (1)..........................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2).....................................................................................................

Nơi cư trú: (3)..............................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ..............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.....................................

.......................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Nơi sinh: (4).………………………………………………………………………………………………….……….

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: …………………………….………

Quê quán: .......................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….………………………………….…………….……………

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú: (3) .................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………….…………..…………………

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú: (3) .................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: (5)…………………………….………………………………………………………...

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Giấy khai sinh số: (6)………………………….., ngày ………. / ………./. ……………………

Lý do đăng ký lại: ........................................................................... ……………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

..........................................

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh ra; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(5) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai sinh trước đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai