BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/HD-TT-QLCL

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

HƯỚNG DẪNTẠM THỜI

CHƯƠNGTRÌNH TẬP HUẤN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ TƯƠI VÀ CHÈBÚP TƯƠI

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2Điều 15 Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả vàchè an toàn;

Cục Trồng trọt hướng dẫn tạm thời chươngtrình tập huấn an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, sơ chế rau, quả tươivà chè búp tươi như sau:

1. Nội dung tập huấn

1.1. Đối với sản xuất rau, quảtươi và chè búp tươi

a) Tổng quan các văn bản quy định vềATTP liên quan đối với rau, quả, chè an toàn.

b) Các mối nguy về ATTP, môi trường,sức khỏe người lao động và yêu cầu bảo đảm ATTP, môi trường, sức khỏe người laođộng trong quá trình sản xuất rau, quả, chè búp tươi tại:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-132: 2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toànthực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định vềquản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Quy trình thực hành sản xuất nôngnghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn.

c) Thực hành đánh giá mối nguy antoàn thực phẩm, môi trường, sức khỏe người lao động trong sản xuất rau, quảtươi và chè búp tươi tại thực địa; bài tập tình huống; thảo luận.

d) Kiểm tra, tổng kết.

1.2. Đối với sơ chế rau, quả tươi

a) Tổng quan các văn bản quy định vềATTP liên quan đối với rau, quả, chè an toàn.

b) Các mối nguy về ATTP, sức khỏengười lao động và yêu cầu bảo đảm ATTP, sức khỏe người lao động trong quá trìnhsơ chế rau, quả tươi tại:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toànthực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định vềquản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Quy trình Thực hành sản xuất nôngnghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn.

c) Thực hành đánh giá mối nguy antoàn thực phẩm trong sơ chế rau, quả tươi tại thực địa; bài tập tình huống; thảoluận.

d) Kiểm tra, tổng kết.

2. Đối tượng tập huấn

Chủ cơ sở và người lao động trực tiếpthuộc cơ sở đăng ký sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi và sơ chế rau, quảtươi bảo đảm an toàn thực phẩm.

3. Cấp Giấy chứng nhận

Học viên tham dự tập huấn sẽ được SởNông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận tập huấn về ATTP trong sản xuất rau,quả tươi, chè búp tươi hoặc/và sơ chế rau, quả tươi khi có kết quả kiểm trađạt điểm trung bình trở lên sau khoá tập huấn.

4. Thời gian tập huấn

Tổng thời gian 03 ngày: lý thuyết 01ngày + thực hành 01 ngày + thảo luận, giải đáp, kiểm tra, tổng kết 01 ngày.

5. Số lượng học viên

Tùy theo điều kiện của từng địaphương để Sở Nông nghiệp và PTNT quy định, nhưng tối đa không quá 50 người/lớp.

6. Giảng viên

Là công chức, viên chức thuộc SởNông nghiệp và PTNT hoặc của cơ quan khác; chuyên gia am hiểu, nắm vữngcác nội dung tập huấn, có kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, sơ chế rau,quả tươi, chè búp tươi; ưu tiên những người có chứng chỉ đạo tạo về ATTP doCục Trồng trọt, Dự án CIDA, Dự án QSEAP tổ chức.

7. Tài liệu

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng tàiliệu tập huấn trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau đây:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày25/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Chỉ thị số 1311/CT-BNN-TT ngày04/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh ứng dụng Thực hành nôngnghiệp tốt (GAP) trong sản xuất trồng trọt;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lýsản xuất rau, quả và chè an toàn;

- QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối vớirau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sảnxuất, sơ chế;

- Quy trình Thực hành sản xuất nôngnghiệp tốt (VietGAP) đối với rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn;

- Bộ tài liệu kỹ thuật áp dụngVietGAP trong sản xuất rau, quả (sổ tay hướng dẫn, các quy trình thực hành sảnxuất, sơ chế tốt, sổ ghi chép...) do Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượngnông sản thực phẩm (CIDA tài trợ). (Đề nghị liên hệ với anh Lê Ngọc Nam, điệnthọai 0989.666.720, Email [email protected] để nhận được các tài liệu trênqua Email).

- Các tài liệu liên quan khác.

8. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tậphuấn hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên ngành thuộc Sở tập huấn và cấp Giấy chứngnhận tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả tươi, chè búptươi và sơ chế rau, quả tươi trên địa bàn.

Nơi nhận:
- Các đơn vị liên quan;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đồng Quảng