Trả lời:

Theo quy định của Luật cư trú năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp của bạn vẫn được phép tách khẩu.

Theo khoản 4, Điều 4 Nghị Định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 có quy định một số trường hợp không được đăng ký thường trú, tuy nhiên bạn không thuộc trường hợp này (chuyển đến chỗ ở mới), mà nếu thuộc thì quan hệ của là cha, mẹ, con nên vẫn không ảnh hưởng đến việc tách khẩu.


Điều 4 Nghị định 107/NĐ/2007/NĐ-CP quy định .

"4.Không đăng ký th­ường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong các tr­ường hợp sau đây:

a)Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã đ­ược xếp hạng;
 
b)Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;


c)Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền và chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nh­ưng ch­ưa đ­ược giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trư­ờng hợp những ng­ười có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trư­ng mua theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền;

đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền."
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính