ỦY BAN BU CỬTỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBBC

Cà Mau, ngày 05 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sau đây gọi là Ủy ban bầu cử tỉnh) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức vào Chủ nhật (ngày 22/5/2016). Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh đang ra sức phấn đấu trin khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm góp phần xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương thật sự vững mạnh về mọi mặt; là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tổ chức bầu cử phải đảm bảo thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng theo tiến độ, nội dung công việc của Kế hoạch đề ra.

Thực hiện sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành; đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc btrí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ cht của Đảng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 07/02/2016

- Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh (Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 18/01/2016).

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã (chậm nhất ngày 07/02/2016).

- Tiến hành khắc con dấu Ủy ban Bầu cử.

- Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (chậm nhất ngày 07/02/2016).

- Tổ chức Hội nghị quán triệt công tác bầu cử và triển khai Kế hoạch bầu cử của tỉnh (ngày 05/02/2016).

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thống kê dân số và cử tri từng xã, phường, thị trấn; kiểm kê các tài liệu, vật liệu phục vụ cuộc bầu cử trước đây còn sử dụng lại được và báo cáo về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ), (chậm nhất ngày 07/02/2016).

2. Từ ngày 08/02/2016 đến ngày 22/02/2016

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ngày 16/02/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương mình (chậm nhất ngày 17/02/2016).

- Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình (chậm nhất ngày 22/02/2016).

- Họp Ủy ban bầu cử tỉnh để sơ kết các công việc đã thực hiện và thành lập các bộ phận giúp việc như: Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban Tổng hợp - Hậu cần,...

3. Từ ngày 23/02/2016 đến ngày 13/3/2016

- Ủy ban bầu cử tỉnh gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 27/02/2016).

- Ủy ban bầu cử các cấp ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (chậm nhất ngày 03/3/2016).

- Ủy ban bầu cử tỉnh tạm phân bổ kinh phí cho Ủy ban bầu cử các cấp.

- Các Tiểu ban bầu cử lập kế hoạch công tác bầu cử và dự trù kinh phí phục vụ bầu cử gửi về Ủy ban bầu cử tỉnh.

- Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền chuẩn bị chương trình, nội dung tập huấn cho báo cáo viên để tuyên truyền, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong nội bộ đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương II Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT /UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (chậm nhất ngày 10/3/2016).

- Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và tiến hành khắc dấu (chậm nhất ngày 13/3/2016).

- Ủy ban nhân dân các cấp sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và tiến hành khắc dấu (chậm nhất ngày 13/3/2016).

- Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (trước 17 giờ, ngày 13/3/2016).

4. Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 18/3/2016

- Ủy ban bầu cử tỉnh gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tiến hành hiệp thương; gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 15/3/2016).

- Ủy ban bầu cử các cấp gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biu Hội đng nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cùng cấp để tiến hành hiệp thương (chậm nhất ngày 15/3/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương ln thứ hai ở tỉnh để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biu Quốc hội (chậm nhất ngày 18/3/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở cấp mình để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (chậm nhất ngày 18/3/2016).

- Tiểu ban Tổng hợp - Hậu cần thông qua dự toán kinh phí bầu cử; thông qua số lượng và tài liệu in ấn, mua sắm vật liệu; tiến hành in ấn, đặt mua các loại tài liệu, vật liệu được Ủy ban bầu cử tỉnh phân công.

- Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành phân bổ kinh phí, cấp phát, hướng dẫn sử dụng kinh phí cho cấp huyện, cấp xã.

- Cấp phát kinh phí cho các ngành tham gia bầu cử.

- Cấp phát tài liệu, vật liệu đã in ấn và mua sắm.

- Ủy ban bầu cử các cấp đi kiểm tra và họp sơ kết.

5. Từ ngày 19/3/2016 đến ngày 02/4/2016

- Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham gia phục vụ bầu cử của tỉnh, huyện, thành phố (chậm nhất ngày 02/4/2016).

- Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tbầu cử đthực hiện công tác bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tiến hành khắc dấu (chậm nhất ngày 02/4/2016).

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử. Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử (chậm nhất ngày 02/4/2016).

6. Từ ngày 03/4/2016 đến ngày 17/4/2016

- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT /UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN (chậm nhất ngày 12/4/2016).

- Cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết đ nhân dân kiểm tra (chậm nhất ngày 12/4/2016).

- Tiến hành xong việc xác minh và trả lời các nội dung mà cử tri đặt ra (nếu có) đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân các cấp (trước 17 giờ, ngày 12/4/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương (chậm nhất ngày 17/4/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (chậm nhất ngày 17/4/2016).

- Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục cấp phát tài liệu, vật liệu đã in ấn và mua sắm.

7. Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 22/4/2016

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến Ủy ban bầu cử tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương (chậm nhất ngày 21/4/2016).

- Ủy ban bầu cử tỉnh gửi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biu Quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 22/4/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp (chậm nhất ngày 22/4/2016).

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp (chậm nhất ngày 22/4/2016).

- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan thông tin đại chúng tập trung chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để phục vụ tốt cho cuộc bầu cử.

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền về bầu cử đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban bầu cử cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham gia phục vụ bầu cử cấp xã và Tổ bầu cử.

- Ủy ban bầu cử các cấp đi kiểm tra và họp sơ kết.

8. Từ ngày 23/4/2016 đến ngày 20/5/2016

- Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử (chậm nhất ngày 27/4/2016).

- Ủy ban bầu cử tỉnh in ấn danh sách, tiểu sử, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội để cấp phát theo các đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp in ấn danh sách, tiu sử, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để cấp phát theo các đơn vị bầu cử.

- Các tổ chức phụ trách bầu cử kiểm tra lại các tài liệu, vật liệu phục vụ bầu cử.

- Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 02/5/2016).

- Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu (chậm nhất ngày 02/5/2016).

- Thực hiện công tác vận động bầu cử (từ ngày Ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ). Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri (từ ngày 03/5/2016 đến ngày 18/5/2016).

- Ủy ban bầu cử các cấp phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các tổ chức bầu cử (chậm nhất ngày 07/5/2016).

- Các tổ chức phụ trách bầu cử rà soát, kiểm tra lại các nội dung tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là cách ghi trong các biểu mẫu, biên bản,... từ Ban bầu cử đến cán bộ của Tổ bầu cử, đảm bảo cho mọi người đều nắm chắc đthực hiện tốt nhiệm vụ được phân công (chậm nhất ngày 10/5/2016).

- Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu (từ ngày 12/5/2016 đến ngày 22/5/2016).

- Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (từ 17 giờ, ngày 12/5/2016).

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau, các đội thông tin lưu động từ tỉnh đến cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền về tiểu sử ứng cử viên, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu,...

- Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tăng cường công tác bảo vệ, phục vụ công tác bầu cử.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Điện lực Cà Mau xây dựng Kế hoạch, phương án, các điều kiện để đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phân công cán bộ phụ trách các cụm dân cư đnhắc nhở, tạo mọi điều kiện để cử tri tham gia bầu cử đúng giờ, đúng địa điểm; đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, người tàn tật, những cử tri gặp khó khăn, các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối,... đcó phương án giúp đỡ hoặc đưa đón để mọi cử tri đều tham gia bỏ phiếu.

- Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử phân công cán bộ, công chức giúp việc xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo cho đến khi kết thúc công tác bầu cử (trước ngày bầu cử ít nhất 07 ngày).

- Các Tổ bầu cử kiểm tra lại toàn bộ phiếu bầu, giấy, viết, băng, cờ, ảnh Bác Hồ, thùng phiếu, con dấu, mực dấu,... quản lý chặt chẽ (chậm nhất ngày 15/5/2016).

- Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã báo cáo tình hình biến động cử tri theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh.

- Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình công tác bầu cử về cấp ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên.

- Ủy ban bầu cử tỉnh cấp phát bổ sung phiếu bầu (nếu có).

9. Ngày 21/5/2016

- Các tổ chức bầu cử báo cáo thường xuyên đến Ban Chỉ đạo và các tổ chức bầu cử cấp trên về tình hình công tác bầu cử, những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo cho công tác bầu cử thắng lợi, đúng luật định.

- Tổ bầu cử tiến hành sắp xếp, tổ chức nơi bỏ phiếu, phân công lực lượng bảo vệ chặt chẽ, an toàn khu vực bỏ phiếu 24/24 giờ cho đến khi kết thúc việc bỏ phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành thao tác, làm thử các quy trình của ngày bầu cử, đảm bảo nhanh, gọn, chính xác.

- Ủy ban bầu cử các cấp đi kiểm tra lần cuối việc chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

- Tổ bầu cử tuyên truyền tại nơi bỏ phiếu tiểu sử ứng cử viên, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và lịch bỏ phiếu.

- Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội,... tham gia bỏ phiếu tại địa bàn đã được quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp,... chịu trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình đi bầu cử đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Tất cả các cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình treo cờ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 06 giờ sáng ngày 21/5/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

10. Ngày 22/5/2016

- Trong ngày 22/5/2016 tiến hành bầu cử, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, động viên mọi cử tri hăng hái đi bu cử, tạo sinh khí hồ hởi, phấn khởi, thể hiện ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, thực hiện quyền dân chủ của công dân.

- Các Tổ bầu cử khai mạc và bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 07 giờ sáng ngày 22/5/2016, kết thúc vào lúc 19 giờ (07 giờ tối cùng ngày). Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn, nhưng không trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ (09 giờ tối) cùng ngày.

- Trong ngày bầu cử các Ban bầu cử báo cáo về Ủy ban bầu cử tỉnh mỗi giờ một lần, từ 07 giờ sáng đến 21 giờ tối cùng ngày theo số điện thoại (07803) 552309; 825339; 832879; Fax (07803) 837033.

- Khi hết giờ bỏ phiếu, Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành kim phiếu tại Tbầu cử, lập biên bản kết quả kiểm phiếu đúng theo luật định và mẫu biu nộp cho Ban bầu cử theo thời gian quy định.

11. Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 06/6/2016

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu (lập thành ba bản, có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu) và gửi đến Ban bu cử tương ứng và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (chậm nhất ngày 25/5/2016).

- Sau khi nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử (lập thành ba bản, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban bầu cử) và gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia (qua Ủy ban bầu cử tỉnh), Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (chậm nhất ngày 27/5/2016).

- Sau khi nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử (lập thành bốn bản, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban bầu cử) và gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (chậm nhất ngày 27/5/2016).

- Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử tỉnh lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (lập thành bốn bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử) và gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bu cử của các Ban bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà mình chịu trách nhiệm tổ chức (lập thành sáu bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử). Biên bản tng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã được gửi đến: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp huyện, cấp xã căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình (chậm nhất ngày 01/6/2016).

- Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử tỉnh đđề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bu cử đó.

- Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu sngười trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ hai phần ba (2/3) số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó (ngày 05/6/2016).

Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai.

- Ở mỗi đơn vị bu cử đại biểu Quốc hội, nếu số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Ban bầu cử báo cáo cho Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị đó.

- Ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Ban bầu cử báo cáo Ủy ban bầu cử xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia (ngày 05/6/2016).

Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tổng kết và gửi báo cáo tổng kết bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp (chậm nhất ngày 15/6/2016).

- Ủy ban bầu cử các cấp chuyển toàn bộ hồ sơ khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biu Quốc hội) hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân khóa mới ở cấp tương ứng (đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân) để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trong quá trình triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra về công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng theo luật định.

- Các Tiểu ban phục vụ bầu cử, các Ban bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử khác căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định./.


Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- BCĐ Bầu cử tỉnh (Tỉnh ủy);
- Các Thành viên UBBC tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQVN t
nh;
- Các Ban bầu cử;
- UBBC các huyện, thành phố;
- Các s
, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- NC (H) 04/02;
- Lưu: UBBC, Sở Nội vụ, Ktr02.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải