ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2011-2015
Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Triển khai Chương trình “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý quy hoạch giai đoạn 2011-2015” của Thành ủy Hà Nội.
Căn cứ nội dung kế hoạch quy hoạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015, UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện; các quy hoạch chuyên ngành; Hoàn chỉnh các quy chế, quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng tại khu vực nông thôn theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Chính phủ phê duyệt.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Phân công cụ thể cho các sở ngành liên quan, UBND các quận huyện thị xã để chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực quản lý.
- Đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các quy hoạch được khả thi, kịp thời theo đúng tiến độ và trình tự ưu tiên.
2. Yêu cầu:
- Các quy hoạch cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các Bộ ngành, Sở ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch.
- Kế hoạch thực hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển. Làm cơ sở lựa chọn đầu tư có trọng tâm, không dàn trải, tập trung cho các dự án trọng điểm, hạ tầng khung, tạo động lực phát triển cho Thủ đô và góp phần tạo sự đột phá, chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị trên toàn thành phố.
- Kiểm tra, giám sát có hiệu quả đối với các đồ án quy hoạch trong triển khai xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Phạm vi và thời gian thực hiện:
Kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn bộ 29 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, trong đó tập trung thực hiện giai đoạn 2011-2012.
2. Nội dung kế hoạch

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

2.2. Chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch:
(Tổng số khoảng 160 đồ án và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo Danh mục dự kiến Kế hoạch quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Danh mục tại Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND Thành phố).
- Các quy hoạch ngành và chuyên ngành: (khoảng 20 đồ án) quy hoạch mạng lưới các công trình: y tế, giáo dục, thương mại, công nghiệp, cây xanh, tư pháp… và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, nghĩa trang,… theo đúng các nhiệm vụ được Thành phố giao (các quy hoạch ngành, chuyên ngành chưa hoàn thành tại Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND Thành phố);đảm bảo sự đồng bộ, tránh chồng chéo với các quy hoạch xây dựng.
- Quy hoạch chung: (18 đồ án) Tại khu vực đô thị, tập trung các quy hoạch lớn, cơ bản là: 5 đô thị vệ tinh, 01 thị xã Sơn Tây, 03 thị trấn sinh thái, 09 thị trấn thuộc huyện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2012.
- Quy hoạch xây dựng Vùng huyện: (14 đồ án) Tập trung các quy hoạch lớn, cơ bản trên địa bàn các huyện (khu vực nông thôn - hành lang xanh) theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Riêng huyện Sóc Sơn có đặc thù riêng, được thực hiện chuyển tiếp theo Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng (Điều 16). Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2012.
(Tập trung các quy hoạch lớn, cơ bản trên địa bàn Thành phố theo định hướng của Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt, làm cơ sở triển khai các quy hoạch tiếp theo).
- Quy hoạch phân khu đô thị: (38 đồ án)
Tập trung các quy hoạch phân khu tại đô thị trung tâm, được giới hạn bởi đường vành đai 4, thuộc khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng, trong đó:
+ 03 Quy hoạch phân khu (do Bộ Xây dựng chỉ đạo và tổ chức thực hiện): Khu trung tâm hành chính chính trị Ba Đình; Khu Hoàng Thành Thăng Long và Khảo cổ 18 Hoàng Diệu; Khu vực di tích Thành Cổ Loa.
+ 17 Quy hoạch phân khu tại Chuỗi khu đô thị (phía Đông đường vành đai 4 và phía Bắc sông Hồng) đã được phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch. Dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2012.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

+ 03 Quy hoạch phân khu: Hồ Gươm và phụ cận; Khu phố cổ; Khu vực Hồ Tây và xung quanh.
+ 15 Quy hoạch phân khu còn lại tại đô thị trung tâm sẽ được tiếp tục triển khai theo tiến độ UBND Thành phố giao.
Các đồ án Quy hoạch phân khu còn lại tại Đô thị trung tâm dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2012.
- Quy hoạch chi tiết: (55 đồ án) Chỉ xác định lập các quy hoạch trọng điểm, cấp thiết trên cơ sở các dự án ưu tiên tại định hướng Quy hoạch chung và sẽ được cập nhật vào các quy hoạch phân khu theo quy định; Các Quy hoạch chi tiết một số khu đô thị mới, khu chức năng đô thị… sẽ do các Chủ đầu tư thực hiện, đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch phân khu. Trong đó, khoảng 08 quy hoạch quan trọng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2012. Các quy hoạch còn lại sẽ được tiếp tục triển khai, chủ yếu là các quy hoạch hai bên tuyến đường được đầu tư xây dựng theo hình thức BT, BOT, PPT… và do các Chủ đầu tư thực hiện.
- Quy hoạch đặc thù: (08 đồ án) Chủ yếu là các quy hoạch các khu di tích danh lam thắng cảnh, các quy hoạch phòng thủ quan trọng. Riêng các quy hoạch phòng thủ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2012.
* Lưu ý: Đối với các Quy hoạch Trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn thuộc các xã, thị trấn (tại khu vực nông thôn); các quy hoạch xây dựng cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện có (tại khu vực phát triển đô thị) và một số quy hoạch chi tiết khác theo yêu cầu của địa phương sẽ do UBND các Quận, huyện, thị xã tổ chức lập quy hoạch phù hợp với định hướng Quy hoạch chung và Quy định quản lý đối với khu vực “Hành lang xanh”.
- Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trong các đồ án quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đặc biệt các dự án tạo sự đồng bộ tại khu vực phía Đông Vành đai 4 (các dự án đợt 1 được phép triển khai sau khi đã rà soát, không phải điều chỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, khu vực Đông Anh, Đông Anh - Mê Linh), phát triển hài hòa đô thị phía Bắc và phía Nam hai bên sông Hồng.
- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: (06 quy chế) xác định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc toàn Thành phố, các quy chế quan trọng cho các khu vực đặc thù cần tập trung phát triển (phố cổ, phố cũ, Hồ Gươm, phố cũ Hà Đông), khu vực Hành lang xanh. Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2012. Riêng khu vực Hành lang xanh và khu phố Cũ Hà Đông dự kiến hoàn thành vào Quý I/2014.
3. Kế hoạch 05 năm, kế hoạch hàng năm:
- Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch được duyệt, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch quy hoạch 05 năm, kế hoạch hàng năm. Trong kế hoạch 05 năm và hàng năm cần xác định rõ danh mục công trình trọng điểm, các dự án cụ thể để bố trí vốn đầu tư cho phù hợp.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

- Căn cứ Kế hoạch 05 năm của Thành phố, quy hoạch ngành lĩnh vực, quy hoạch xây dựng toàn Thành phố, các đơn vị được giao xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 05 năm và hàng năm để triển khai thực hiện.
4. Các chương trình ưu tiên đầu tư:
- Đầu tư xây dựng cải tạo phát triển đô thị mới và các cơ sở kinh tế - xã hội chính.
+ Cải tạo các khu chung cư cũ; Phát triển các khu đô thị mới phía Đông đường vành đai 4, Đông Anh, Mê Linh - Đông Anh.
+ Nhà ở xã hội và tái định cư; Công viên cây xanh và hồ điều tiết nước.
+ Phát triển hệ thống trung tâm thương mại và văn hóa, thể thao; xây dựng trung tâm tài chính, triển lãm quốc tế và TDTT Đông Anh.
+ Thực hiện việc di dời các cơ sở cao đẳng, đại học, y tế ở khu vực nội đô. Xây dựng các cụm trường đại học mới và các tổ hợp y tế đa chức năng theo quy hoạch.
+ Chương trình, kế hoạch để đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý đô thị.
- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối thuộc lĩnh vực giao thông, cấp nước, cấp điện và thoát nước thải.
5. Giải pháp tổ chức thực hiện:

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

5.1. Về nguồn vốn:
- Nguồn vốn ngân sách: UBND Thành phố ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố. Đặc biệt tập trung vào giai đoạn trước mắt (2011 -2012) và các đồ án mang tính trọng điểm như Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các tuyến đường quan trọng, cải tạo các khu chung cư cũ xuống cấp,…
- Nguồn vốn khác: UBND Thành phố cho áp dụng cơ chế huy động vốn và năng lực tổ chức lập quy hoạch đối với các tổ chức kinh tế trong việc lập quy hoạch xây dựng thực hiện theo Khoản 2, Điều 2 - Thông tư số 17/TT-BXD ngày 30/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc“khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn khác (không thuộc vốn ngân sách nhà nước) để thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị vận dụng các quy định tại Thông tư này để xác định và quản lý chi phí”. Các tổ chức kinh tế tham gia tổ chức lập quy hoạch sẽ được xem xét ưu tiên trong giai đoạn triển khai tiếp theo trên cơ sở tuân thủ theo Quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
5.2. Về nguồn nhân lực:
- Đối với các Quận, huyện, thị xã: Chủ động sắp xếp cán bộ và kiến nghị bổ sung các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đủ điều kiện thực hiện việc tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã tổ chức lập, thẩm định trình phê duyệt các quy hoạch thuộc thẩm quyền và các nhiệm vụ được giao, đặc biệt các cán bộ có trình độ nghiệp vụ trong lĩnh vực ngành đào tạo: Kiến trúc, quy hoạch, giao thông và chuẩn bị kỹ thuật.
- Đối với các Sở ngành liên quan: tăng cường công tác tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ khoa học, hợp lý, kết hợp đẩy nhanh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực được giao; Phối hợp với các quận, huyện, thị xã để có kế hoạch thực hiện, kết hợp với các trường như: Đại học Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, trường Đào tạo cán bộ ngành xây dựng, tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ… nhằm nâng cao trình độ năng lực trong công tác quản lý về quy hoạch, kiến trúc.
- Thực hiện cải cách hành chính tiến tới giảm thiểu thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu chuẩn bị đầu tư dự án, thiết kế đến thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, mối quan hệ phối hợp trong xây dựng, phát triển và quản lý đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị.
5.3. Về khoa học công nghệ:
- Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản lý, cải tạo, xây dựng và hiện đại hóa đô thị. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho công nghệ thông tin trong công tác quản lý không gian đô thị toàn Thành phố, đặc biệt tại Thành phố trung tâm và các khu vực có ý nghĩa quan trọng, phục vụ công tác kiểm soát phát triển đô thị theo định hướng kinh tế tri thức.
- Huy động tiềm năng trí tuệ, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, các công dân có kinh nghiệm trong công tác tư vấn, đặc biệt là các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao trong nước và nước ngoài đã tham gia thực hiện tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và tiến độ đồ án, nhằm tiếp cận kinh nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, quản lý quy hoạch tiên tiến trên thế giới và khu vực gắn với điều kiện thực tế trong nước và Thủ đô Hà Nội.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?

5.4. Về cơ chế, chính sách:
- Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và khai thác nguồn lực đất đai, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với các chương trình phát triển liên quan tạo điều kiện tối đa tạo động lực phát triển đô thị. Đổi mới công tác quản lý đất đai và phát triển thị trường bất động sản. Huy động các nguồn vốn từ xã hội để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và cải tạo chỉnh trang đô thị.
- Nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý đô thị của Thủ đô. Đặc biệt trong quản lý đầu tư phát triển các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Trong đó quan tâm các cơ chế, chính sách tạo nguồn vốn.
- Kiến nghị Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội thực hiện theo cơ chế đặc thù về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và thành phần hồ sơ quy hoạch để các dự án đầu tư trọng điểm có thể triển khai sớm trên cơ sở khớp nối, phù hợp với quy hoạch tổng thể. Cụ thể: đối với một số đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu thành phần hồ sơ tuân thủ theo quy định, phân tán thành 02 Giai đoạn thực hiện:
+ Giai đoạn 1 (Quy hoạch cơ bản): Tập trung hoàn thành phê duyệt các bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch giao thông và ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch (về sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, giao thông).
+ Giai đoạn 2: Hoàn thiện đầy đủ thành phần hồ sơ còn lại (đảm bảo phù hợp với hồ sơ giai đoạn I đã được phê duyệt). Thời gian cho phép hoàn thành sau khoảng 6 ÷ 9 tháng.
Ngoài ra có cơ chế chính sách tháo gỡ để đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng mới các chung cư xuống cấp, góp phần sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, đặc biệt tại khu vực nội đô.
5.5. Về công tác phối hợp:
- Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan của Thành phố với các Bộ ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác triển khai các quy hoạch ngành và chuyên ngành và các công việc liên quan đến việc lập quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng. Đặc biệt việc áp dụng linh hoạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, nghị định hoặc các văn bản đã ban hành vào thực tiễn phát triển tại Hà Nội.
- Thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội để thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thành phố. Đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tham gia thực hiện công tác lập thẩm định trình duyệt quy hoạch, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin, tiết kiệm thời gian, tránh chỉnh sửa hay điều chỉnh sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

>> Xem thêm:  Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả ? Thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

- Tăng cường giao ban giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc với các Quận, huyện, thị xã và các ngành liên quan theo kế hoạch, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phân công trách nhiệm:
a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc:
- Chủ trì công tác triển khai thực hiện Kế hoạch lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng báo cáo UBND thành phố nội dung và tiến độ thực hiện định kỳ 3 tháng/1 lần.
- Tổ chức lập quy hoạch, thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm quản lý và khai thác các hồ sơ quy hoạch, phục vụ công tác quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu áp dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc cho các đô thị.
- Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc.
- Tham gia hướng dẫn, góp ý nội dung quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch do các Quận, huyện, thị xã thực hiện theo lĩnh vực được giao.
b) Các sở ngành liên quan:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Bố trí nguồn kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt, hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định; Xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch.

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp về việc đòi lại đất cho người khác mượn, ở nhờ ? Tranh chấp lối đi, ranh giới đất ?

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan sớm hoàn thành: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại các Huyện; Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (Quy hoạch giao thông; Quy hoạch cấp thoát nước; Quy hoạch cấp điện; Quy hoạch xử lý chất thải rắn; Quy hoạch nghĩa trang…) theo các Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai Quy hoạch xây dựng theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
+ Chỉ đạo lập kế hoạch, chương trình cải tạo chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội - kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các quỹ đất dự kiến để phát triển các công trình, các khu chức năng quan trọng của đô thị theo đúng quy hoạch.
- Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội: xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao, đặc biệt các quy hoạch phân khu thuộc đô thị trung tâm.
- Sở Nội vụ: Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử. Tổ chức đào tạo, tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu, trình UBND thành phố cơ chế về quản lý, ứng dụng về khoa học và công nghệ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ trong việc thực hiện quy hoạch và quản lý theo quy hoạch. Xây dựng chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực phát triển nhân lực về khoa học và công nghệ, chương trình hội nhập quốc tế của thành phố về khoa học và công nghệ.
+ Ban Thi đua thành phố chủ trì phát động năm thi đua với chủ đề “2012- Năm đồng khởi Quy hoạch xây dựng” có kiểm tra, giám sát và đánh giá kịp thời.
c) UBND quận, huyện, thị xã:
- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch thuộc địa bàn mình quản lý theo nhiệm vụ được giao, lấy ý kiến tham gia góp ý nội dung quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các ngành liên quan trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch.
- Thực hiện việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại địa phương.
- Chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ? Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

2. Lộ trình triển khai:
- Giai đoạn 2011-2012 (các quy hoạch ưu tiên): Khoảng 78 đồ án (bao gồm các đồ án Quy hoạch chung: các đô thị Vệ tinh, thị trấn sinh thái, thị trấn Huyện lỵ, thị xã; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch phân khu đô thị…) và 04 quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực quan trọng. Tập trung công tác lập, thẩm, duyệt các quy hoạch quan trọng (bao gồm cả đô thị và nông thôn) phục vụ công tác quản lý và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
- Giai đoạn 2013-2015 (các quy hoạch còn lại):
+ Triển khai lập Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường theo hình thức BOT, BTO, BT… đối với các tuyến đường chính, các tuyến đường vành đai, đường xuyên tâm quan trọng.
+ Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết cải tạo tất cả các chung cư cũ đã xuống cấp thuộc thành phố Trung tâm.
+ Tiến hành hoàn thiện các quy hoạch phân khu đô thị tại Khu vực nêm xanh, khu vực hai bên sông Hồng, sông Đuống; Quy hoạch các khu di tích, danh lam thắng cảnh; Quy hoạch chung hệ thống công trình không gian ngầm Thành phố và các quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc còn lại.
+ Hoàn thành các Quy hoạch thuộc địa giới hành chính các Quận, huyện, thị xã như: Các điểm dân cư nông thôn thuộc các xã, thị trấn (đối với khu vực nông thôn), các quy hoạch xây dựng cải tạo, nâng cấp các khu dân cư (đối với khu vực phát triển đô thị) và sẽ được cụ thể, bổ sung chi tiết khi triển khai tại các địa phương (tùy thuộc vào ranh giới phát triển đô thị tại các đô thị vệ tinh và thị trấn sinh thái sau khi Quy hoạch xây dựng Vùng huyện, quy hoạch phân khu được phê duyệt).
Việc triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2003 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là cơ sở pháp lý cho triển khai các dự án đầu tư xây dựng đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao đưa Quy hoạch chung vào thực tiễn./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã;
- Viện Quy hoạch Xây dựng HN;
- VPUB: CPVP, PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT (130 bản); XDHI
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

>> Xem thêm:  So sánh thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa theo luật đất đai 2003 và 2013 ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp đất đai theo luật đất đai ?