ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
Thực hiện Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 Quốc hội XII; Thực hiện chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Thông tri 06-TTr/TU ngày 18/01/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề An toàn thực phẩm trong tình hình mới, Thực hiện kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về "Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030"; kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 22/11/2012 về "Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia VSATTP trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015";
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch công tác An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Mục tiêu
1.1. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng.
1.2. Khống chế ngộ độc thực phẩm dưới 6 ca/trên 100.000 dân, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố.
1.3. Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng ATTP

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

1.4. Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng ATTP
1.5. Phát triển các vùng trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản sạch. Xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình chuỗi an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng.
1.6. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
2. Chỉ tiêu cơ bản
2.1. 100% ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được tập huấn và 85% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; Phấn đấu 75% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn, phổ biến kiến thức, và có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 75% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP.
2.2. 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời.
2.3. 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp Thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.
2.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành Y tế, ngành Công thương quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP toàn Thành phố đạt 70%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý được kiểm tra, đánh giá phân loại và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cấp Thành phố đạt 100% và cấp huyện 80%, cấp quận 60%, câp xã phường, thị trấn 40%.
2.5. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, trong đó 82% đạt vệ sinh ATTP
2.6. Hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

2.7. Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô đạt 5000 ha.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YU
1. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP
- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông chủ động trên truyền hình Hà Nội; Sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả, đưa tin về ATTP trên các phương tiện truyền thông như các báo, đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Website ngành Y tế, các tạp chí khác...
- Tổ chức tuyên truyền Tháng Hành động vì chất lượng VSATTP, tháng cao điểm về ATTP trên toàn Thành phố.
- Tiếp tục phổ biến Luật ATTP, Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP, tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.
- Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết ATTP.
- Xây dựng các cụm Pano trên các trục đường chính, treo băng Zone, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, cấp phát tờ rơi tờ gấp tuyên truyền ATTP.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTP: sản xuất kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch, người tiêu dùng thông thái, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố,..
2. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ATTP.
- Xây dựng và triển khai các đề án, dự án về ATTP được phê duyệt.
- Phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Thành phố sau khi có đủ Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các bộ ngành.
- Củng cố mạng lưới quản lý ATTP 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công thương.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ mạng lưới làm công tác ATTP, cộng tác viên ATTP từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn theo quy định.
- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các Chi cục thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Sở Công thương.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, hội thảo cho cán bộ Ban chỉ đạo, mạng lưới ATTP từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn; cho chủ các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
- Tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Triển khai tốt các Đề án, Dự án, các mô hình điểm về ATTP được phê duyệt.
- Tăng cường hợp tác quốc tế: Quan hệ giao lưu học hội kinh nghiệm quản lý ATTP tại một số nước trong khu vực. Cập nhật các thông tin mới về tình hình quản lý ATTP trong nước và Quốc tế.
- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.

>> Xem thêm:  Xử lý tranh chấp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ? Thủ tục chia lại đất khi có tranh chấp ?

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lưng ATTP
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiếm nghiệm, giám sát hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn. Kiên quyết xử lý vi phạm trong nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản; trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
- Tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường để cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; định kỳ lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
4. Công tác chuyên ngành
4.1. Hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế:
- Triển khai thực hiện 4 dự án ngầnh y tế chủ trì thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia VSATTP năm 2013, Đề án "Triển khai mô hình cải thiện An toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015", mô hình kiểm soát thức ăn đường phố.
- Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp. Xử lý vi phạm pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành khác khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, Bộ Y tế; khi phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm lưu thông trên địa bàn vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở chuyên ngành; theo đề nghị của sở chuyên ngành;
- Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy và xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình sản phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế và theo hướng dẫn số 1805/HD-SYT ngày 28/6/2013 của Sở Y tế Hà Nội về "Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội";
- Tổ chức triển khai các biện pháp thông tin truyền thông về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và cộng đồng.

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

- Giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
4.2. Hoạt động thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; thực phẩm biến đổi gen; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu, hạt điều và các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại vật tư nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/4/2013 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội;
- Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn.
- Hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng ATTP.

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?

- Tăng cường phối hợp với các tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật; sản xuất, tiêu thụ rau an toàn...
- Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh rau, quả an toàn, sản phẩm thủy sản, thịt gia súc gia cầm sạch.
- Nghiên cứu trang bị và đưa vào sử dụng thiết bị tiêu hủy gia cầm.
- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
4.3. Hoạt động thuộc lĩnh vực Công thương:
- Quản lý, thanh tra, kiểm tra ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo phân cấp của Bộ Công thương (Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến của ngành Y tế).
- Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo phân cấp.
- Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm.
- Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

>> Xem thêm:  Có được sửa chữa trên nhà đang tranh chấp không ? Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất ?

- Xây dựng thí điểm mô hình chợ đảm bảo ATTP theo đề án của Bộ Công thương; phấn đấu các chợ nội thành trong quy hoạch đã được phân hạng kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng gia súc gia cầm
- Phấn đấu 50% số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương được hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22000.
- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
5. Công tác đảm bảo kinh phí, cơ svật chất phục vụ hoạt động ATTP
- Đầu tư kinh phí địa phương, bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác truyền thông, kiểm tra giám sát, kiểm nghiệm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Sở Y tế là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo VSATTP Thành phố, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác quản lý ATTP trên địa bàn.
- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP Thành phố, xây dựng kế hoạch hoạt động ATTP theo năm, tháng trọng điểm về công tác ATTP và triển khai các chương trình, đề án về ATTP sau khi được phê duyệt.
- Tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác ATTP trên địa bàn Thành phố thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế.
- Xây dựng hệ thống giám sát, thông tin, phát hiện tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ Thành phố tới quận, huyện, xã phường.
- Chỉ đạo các quận huyện thị xã triển khai tốt Đề án "Triển khai mô hình cải thiện An toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015", mô hình kiểm soát thức ăn đường phố. Tổ chức ký cam kết ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm DVAU, thức ăn đường phố, sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm.
- Chủ động giám sát các chuyên đề nguy cơ cao: dịch vụ ăn uống, nước uống đóng chai và các nhóm ngành hàng khác theo phân cấp.
- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến về ATTP, định kỳ kiểm tra giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP các cấp.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành ATTP cho các tuyến.
- Giám sát các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, cảnh báo thực phẩm không an toàn.
- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP: Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh thực hiện nâng cao chất lựợng kiểm nghiệm theo yêu câu nhiệm vụ.
- Định kỳ tổ chức đoàn thanh kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra tình hình ATTP trên địa bàn.
- Phối hợp, tham gia các đoàn thanh kiểm tra liên ngành Trung ương tại HàNội.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

- Thực hiện các hoạt động khác: Phục vụ đảm bảo ATTP kỳ họp Quốc hội, các hội nghị lớn trong nước và quốc tế và các nhiệm vụ đột xuất được giao.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tổ chức thông tin truyền thông về việc đảm bảo ATTP trong nuôi trồng, giết mổ, thu hái, bảo quản các loại nông, lâm, thủy sản và muối.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và người sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, muối, về công tác ATTP trong nông nghiệp.
- Triển khai các hoạt động thanh kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo ngành hàng thực phẩm được phân cấp quản lý. Đẩy mạnh công tác quản lý chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt, quản lý giết mổ gia súc gia cầm.
- Xây dựng triển khai dự án "Đảm bảo chất lượng VSATTP trong sản xuất nông, lâm, thủy sản" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2013.
- Quy hoạch và phát triển vùng rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn: Duy trì diện tích rau an toàn, phát triển vùng trồng rau an toàn lên 5.000 ha. Tiếp tục thực hiện Đề án "sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2016"
- Thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ, chế biến gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, quy hoạch mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kiên quyết xử lý các vi phạm trong giết mổ. Trang bị và đưa vào sử dụng thiết bị tiêu hủy gia cầm.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới một số chuỗi ATTP và tiếp tục thực hiện hỗ trợ duy trì các chuỗi ATTP đã được xây dựng từ năm 2010 đến nay nhằm hình thành và cung cấp thực phẩm an toàn cho tiêu dùng và xuất khẩu. Xây dựng triển khai "Đề án quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn đến năm 2015"
- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp. Xử lý vi phạm về ATTP đúng pháp luật.
- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các huyện, thị xã đề xuất tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn UBND các huyện đầu tư xây dựng các khu giết mổ tập trung bán công nghiệp.
- Phối hợp với Sở Công thương, Tổng công ty thương mại Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc thu hẹp tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
- Có kế hoạch phối hợp với các tỉnh lân cận trong khu vực trong công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát nông sản, sản phẩm động vật vào Hà Nội.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
3. Sở Công thương
- Thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công thương được phân cấp quản lý.
- Xây dựng triển khai thực hiện dự án "Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm ngành Công thương" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về ATTP năm 2013.

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trong kinh doanh thực phẩm.
- Triển khai các hoạt động thanh kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo ngành hàng thực phẩm được phân cấp quản lý. Xử lý vi phạm về ATTP, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm vào Hà Nội trong lĩnh vực được phân công quản lý. Có kế hoạch phối hợp với sở Công thương các tỉnh, thành phố trong khâu lưu thông phân phối thực phẩm sạch trên địa bàn.
- Xây dựng mạng lưới các chợ, kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại các chợ. Xây dựng thí điểm mô hình chợ ATTP theo chương trình của Bộ Công thương.
- Đẩy nhanh việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng và quản lý mạng lưới chợ theo quy hoạch, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cấp chất lượng ATTP tại các chợ.
- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp.
- Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22.000
- Triển khai thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng chính phủ về Đề án phòng ngừa ngăn chặn, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
4. Công an Thành phố
- Phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm soát chất lượng ATTP hàng hóa thực phẩm lưu thông trên địa bàn Thành phố.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?

- Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về ATTP.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 22 000 về an toàn thực phẩm.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho phòng kiểm nghiệm đảm bảo kiểm nghiệm tốt các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến ATTP.
- Ưu tiên các đề tài dự án và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực ATTP.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế và chính quyền sở tại tổ chức quản lý tốt công tác ATTP bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
- Đảm bảo 100% các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có hợp đồng mua bán rau an toàn với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Tiếp tục duy trì các mô hình điểm bếp ăn bán trú, đánh giá kết quả để triển khai nhân rộng.

>> Xem thêm:  Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả ? Thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

- Phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý ATTP tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú.
- Chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp đảm bảo ATTP để các em thực hành đúng về ATTP.
7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra ATTP tại các khách sạn phục vụ đại biểu dự họp, các điểm du lịch, Lễ hội.
- Quản lý nhà nước các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến An toàn thực phẩm, tuyên truyền các thông điệp ATTP tại các điểm tập trung đông người và đầu mối giao thông.
- Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra giám sát việc chấp hành nội dung quảngcáo các sản phẩm thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành viết bài, đưa tin về các hoạt động ATTP trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về quảng cáo thực phẩm.
- Thông báo chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các cơ sở chưa đảm bảo ATTP. Tuyên truyền Luật ATTP, Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP, tuyên truyền trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt là của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo An toàn thực phẩm cho mọi người; tuyên truyền cho người dân các phương pháp tự bảo vệ bản thân khi sử dụng thực phẩm; Giới thiệu rộng rãi các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch; Nêu kinh nghiệm ở một số địa phương làm tốt công tác ATTP.

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp về việc đòi lại đất cho người khác mượn, ở nhờ ? Tranh chấp lối đi, ranh giới đất ?

9. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền về ATTP, phối hợp với ngành y tế và các ngành, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể ngay từ đầu năm.
10. Báo Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị
Thực hiện đưa tin bài ảnh, phóng sự về thực trạng tình hình ATTP trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP.
11. Sở Tài chính
Đảm bảo kịp thời kinh phí cho công tác ATTP trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn thu-chi, thanh quyết toán cho các hoạt động đảm bảo ATTP của các đơn vị theo quy định hiện hành.
12. Sở Kế hoạch - Đầu tư
Có kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn Thành phố, đảm bảo nguồn lực cần thiết đầu tư các dự án thuộc chương trình ATTP.
13. Các sở, ngành, hội, đoàn thể Thành ph
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ nhân viên, hội viên và gia đình, nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu các biện pháp đảm bảo ATTP và gương mẫu thực hiện Luật ATTP.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ? Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

- Chủ động phòng chống không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo ATTP để có biện pháp xử lý kịp thời.
14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác đảm bảo ATTP trênđịa bàn.
- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP quận, huyện, thị xã.
- Chỉ đạo, thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND Thành phố về ATTP; Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác ATTP tới các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo công tác điều tra, quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiêp, an toàn thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/4/2013 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội.
- Quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, ATTP tại các chợ trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Triển khai mô hình cải thiện An toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015", mô hình kiểm soát thức ăn đường phố.
- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt các hoạt động truyền thông giáo dục ATTP cho người sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân trên địa bàn. Hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn mua, tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm an toàn, tẩy chay các cơ sở thực phẩm không đảm bảo an toàn; tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh DV AU, thức ăn đường phố nói không với thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Tổ chức các hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn; các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn, không sản xuất kinh doanh tiêu dùng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Tổ chức ký cam kết ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cam kết ATTP tại các Lễ Hội và bữa ăn tập trung đông người (bữa ăn 30 người trở lên, cỗ cưới giỗ hiếu hỉ...)­.
- Chỉ đạo công tác giám sát, điều tra xử lý khi có ngộ độc thực phẩm và bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm.
- Từng bước triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thủ công tập trung căn cứ theo quy hoạch hệ thống giết mổ chế biến gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 được phê duyệt.
- Phối hợp với các đơn vị quy hoạch, bố trí địa điểm xây dựng các cửa hàng kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch.
- Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn gửi cơ quan thường trực Sở Y tế, để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
IV. KINH PHÍ
- Kinh phí hoạt động công tác ATTP của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.
- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP Trung ương và Thành phố.
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Các đơn vị hoàn thành kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch ngay từ tháng 01 năm 2014.
- Báo cáo Tháng hành động vì chất lượng ATTP, Tết Trung thu, Tét Nguyên đán theo kế hoạch. Định kỳ báo cáo hàng quý vào ngày 02 tháng đầu quý tiếp theo. Báo cáo kết quả năm 2014 trước ngày 20/12/2014. Định kỳ hàng quý Ban chỉ đạo VSATTP Thành phố kiểm tra công tác triển khai, tiến độ thực hiện của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Y tế để tổng hợp, đơn vị nhận báo cáo: Chi cục ATVSTP Hà Nội, 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Đt, Fax 043.7759839. Email: [email protected])./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
-
Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chtịch UBND TP (để báo cáo);
-
Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Thành viên BCĐ VSATTP TP;
- UBND các Q, H, TX;
- Đ/c CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng: VX, CT, NN, TH;
- Lưu VP, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc