ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên gii biển nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định); UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định 71 và văn bản có liên quan. Trên cơ sở đó quán triệt cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nắm, nhận thức và tự giác chấp hành.

- Phát huy sức mạnh tổng hp của các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh trong bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên gii quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tan toàn xã hội ở khu vực biên gii bin góp phần xây dựng, phát trin kinh tế xã hội, củng cquốc phòng an ninh trên địa bàn khu vực biên giới bin của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định trên địa bàn khu vực biên giới biển.

- Việc triển khai Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được tiến hành thường xuyên, tập trung vào các đối tượng là cán bộ, nhân dân khu vc biên giới biển có lồng ghép với các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật khác.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định

Thời gian thực hiện: Đầu tháng 02/2016.

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật

a) Tổ chc Hội nghị ở cấp tỉnh quán triệt Nghị định cho các thành phần là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh; cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đồn trưởng, Hải đội trưởng, Đại đội trưởng và Chính trị viên các đơn vị trong BĐBP tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2015.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố có khu vực biên giới bin tchức quán triệt Nghị định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình, ngành mình; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện (thành phố); Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ MTTQ và thành viên MTTQ ở các xã (phường) khu vực biên gii biển.

Thời gian thực hiện: Tuần cuối tháng 02/2016.

c) UBND các huyện (thành ph) có khu vực biên gii biển chỉ đạo UBND xã (phường) khu vực biên giới bin tchức Hội nghị quán triệt Nghị định cho các thành phần chức danh cp xã (phường); Bí thư - Trưởng các thôn (khu phố, khu dân cư), các đoàn thxã (phường) và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Tuần cuối tháng 02/2016.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định 71 trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự nhận thức đng thuận trong xã hội.

e) Quá trình triển khai thực hiện Nghị định có lồng ghép với việc triển khai thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh.

3. Xác định phạm vi khu vực biên gi i biển; khảo sát vị trí, tổ chức cắm các loại biển báo trong khu vc biên gii biển

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện (thành ph), xã (phường) tổ chức rà soát, khảo sát vị trí cắm các bin báo theo Nghị định; tổng hp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP).

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/3/2016

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đề xuất báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trin khai cắm biển báo theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Thi gian thực hiện: Sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

4. Ban hành văn bản, hướng dẫn thực hiện; , tổng kết triển khai thực hiện Nghị định

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới bin ca tỉnh.

Thời gian: Thường xuyên.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo rà soát điều chỉnh bổ sung Quy chế phối hợp giữa BĐBP tỉnh vi Công an tỉnh, các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan, phù hp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong việc quản lý địa bàn khu vực biên giới biển theo quy định tại Nghị định.

Thời gian thực hiện: Trước 31/3/2016.

c) Định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm, Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện (thành ph) khu vực biên giới bin có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định vUBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định khi có chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chc Hội nghị phổ biến, quán triệt ở cấp tỉnh; chủ trì và phối hp với STư pháp và UBND các huyện (thành ph) chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã (phường) tổ chức Hội nghị quán triệt trin khai Nghị định theo nội dung của phn II mục 2b và 2c của Kế hoạch này.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng lập dự trù kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo cho triển khai thực hiện Nghị định.

c) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp vi cơ quan Tư pháp các huyện (thành phố) tham mưu cho UBND huyện (thành ph) chỉ đạo các xã (phường) trong khu vực biên giới bin tchức Hội nghị quán triệt, trin khai thực hiện Nghị định bảo đảm đúng thời gian quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, Kế hoạch đề ra.

d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kim tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. STư pháp

- Phối hợp vi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định cho các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố khu vực biên giới bin.

- Phối hp với Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch biên soạn, phát hành tài liệu hỏi đáp Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ đến thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phổ biến Nghị định tại các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

3. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các loại phương tiện giao thông thủy trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động của người, phương tiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản trên bin.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích ngư dân khai thác có hiệu quả thủy sản và thông báo an toàn hàng hải trên biển; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Báo Bình Định và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 71/2015/NĐ-CP trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và Báo Bình Định.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển; các quy định vngười, phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển để thông báo, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về biên giới bin.

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đ tng hp báo cáo UBND tỉnh.

5. STài chính

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm đề xuất việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

- Phối hp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phven biển đề xuất cơ chế, chính sách tài chính liên quan.

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. S Ngoại vụ

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển triển khai thực hiện các điều ước quc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến biên giới quốc gia trên biển và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến khu vực biên giới bin.

- Phối hp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về gii quyết các vụ việc, cung cp tin tức, tài liu, hướng dn nghiệp vụ đi ngoại; công tác sơ, tổng kết các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý, bo vệ khu vực biên giới biển.

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố ven biển

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị và triển khai thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã (phưng) khu vc biên giới biển trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia tại địa phương theo phân cấp; xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh vchính trị, kinh tế, xã hi quc phòng và an ninh; kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh trong khu vực biên giới biển.

- Duy trì và phát triển các tổ, đội tàu thuyền xung kích trong hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển, kết hợp phát triển kinh tế gắn với việc tham gia đu tranh chng các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội trong khu vực biên giới biển của tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức và có ý thức tham gia bảo vệ tài nguyên, chủ quyn biên giới bin; cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời các trường hợp tàu thuyn nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt thủy sản, buôn lậu hoặc xâm phạm chủ quyền biên giới biển phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Đng thời giáo dục và yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền trưởng thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật, cam kết không vi phạm vùng biển các nước tiếp giáp, kiên quyết xlý các trường hp vi phạm theo thẩm quyền.

- Phối hợp vi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh khảo sát, đề xuất UBND tỉnh xây dựng các khu vực, bến bãi neo đậu tàu thuyền trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, lụt bão.

- Chủ động trao đổi thông tin, phối hp giữa các ngành với các lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng khi tổ chức, hướng dẫn cho cá nhân, tchức nước ngoài hoạt động ra, vào khu vực biên giới bin theo quy định ca pháp luật và quy chế khu vực biên giới biển.

- Hàng năm chi kinh phí đảm bảo cho các đồn Biên phòng tổ chức thực hiện Nghị định.

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, quan, đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung Kế hoạch này xây dng kế hoạch thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

9. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và STư pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện (thành phố) khu vực biên giới biên nghiêm túc tchức trin khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- VP Chính ph;
- Bộ Quốc phòng;
- B
Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐ
ND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PC
T UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh
ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Bộ CHQS, Bộ CHBP tỉnh, CA, CSPCCC tỉnh;
- Các Sở: TP, NgV, NV, TC, KHĐT, TN&MT, VHTT&DL, XD, TT&TT, GTVT, NN&PTNT;
- Viện KSND tỉnh;
- HĐPBPL, HĐGD QP-AN tỉnh;
-
UBND huyện HN, PM, PC, TP, TP. QN;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K
11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng