BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 05-KH/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA THỰC HIỆNKẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Thực hiện Chương trình kiểm tra năm 2003 của Bộ Chính trị, BanBí thư tại Công văn số 90-CTr/TW ngày 15 tháng 5 năm 2003, Kết luận của Bộ Chínhtrị về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại Thông báo số108-TB/TW ngày 14 tháng 5 năm 2003 và chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiệnchương trình kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai trong hai năm2003 và 2004 tại Công văn số 4134-CV/VPTW ngày 19 tháng 8 năm 2003; kế hoạchtriển khai việc kiểm tra cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiệnvà kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về côngtác kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.

- Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác kiểm tra đầu tư xây dựngvà quản lý, sử dụng đất đai năm 2002 và việc triển khai tiếp của năm 2003.

- Đánh giá đúng hiệu quả đầu tư xây dựng trong những năm qua,đồng thời phát hiện những sơ hở, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựngvà quản lý, sử dụng đất đai một số bộ, ngành, địa phương để có biệnpháp khắc phục và hoàn thiện về cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm nhằm đưa hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai đi vàonề nếp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Phải tìm ra những nơi chấp hành tốt và chưa tốt, những việccần phải làm khắc phục trong thời gian tới.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, tránh tình trạng kiểmtra mang tính hình thức, làm lướt, không mang lại hiệu quả.

II. Nội dung và đối tượng kiểm tra

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận của BộChính trị, Quyết định 273/QĐ-TTG ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvà Nghị quyết 03/2003/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về kiểmtra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, bộ, ngành.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra năm 2002 và 6 tháng đầu năm 2003,cần đi sâu làm rõ:

+ Về đầu tư xây dựng: thực trạng đầu tư, xây dựng tại địa phương,bộ, ngành; hiệu quả của dự án sau khi công trình đi vào hoạt động, trên cơ sởđó đánh giá rõ đúng, sai trong chủ trương đầu tư, trong tổ chức triển khai xâydựng công trình.

+ Về quản lý, sử dụng đất đai: công tác quản lý nhà nước tạiđịa phương, bộ, ngành thực trạng và hiệu quả sử dụng đất đai; những vướng mắcnổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, bộ, ngành.

- Kế hoạch, biện pháp xử lý, khắc phục những sai phạm, vướngmắc về dầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai nêu trên.

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiệnnhững văn bản, kế hoạch của địa phương, bộ, ngành về đầu tư xây dựng và quảnlý, sử dụng đất đai.

- Cơ chế giám sát việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đấtđai ở địa phương, bộ ngành.

- Những nội dung liên quan khác.

2. Đối tượng kiểm tra

- Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, trựctiếp chỉ đạo việc kiểm tra của Trung ương tại: Bình Phước, An Giang, Bà Rịa - VũngTàu, Đà Nẵng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng về côngtác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 03/2003/NQ-CP của Chính phủ về kiểm trađầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.

- Tất cả các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đều phải tựkiểm tra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ cấp uỷ, ban cán sự đảng,đảng đoàn, ban đảng để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luậncủa Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.

- Trong năm 2004, tập trung thanh tra, kiểm tra trực tiếp cácdự án, công trình lớn thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và các địa phương, đơn vịcó nhiều vấn đề nổi cộm trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

III. Phương pháp kiểm tra

- Căn cứ nội dung kiểm tra nêu trên, cán đoàn kiểm tra xây dựngkế hoạch kiểm tra cụ thể; yêu cầu, hướng dẫn các địa phương đơn vị được kiểmtra chuẩn bị đầy đủ những nội dung cần báo cáo.

- Đoàn kiểm tra trực tiếp nghe và cho ý kiến về báo cáo củađịa phương, đơn vị được kiểm tra. Nhận xét, đánh giá sau khi kiểm tra; kiến nghịđối với địa phương, đơn vị về biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm; nếuthấy cần thiết thì kiến nghị thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngànhđể tập trung làm rõ; tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Cán sự Đảng Chínhphủ).

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷtrực thuộc Trung ương (kể cả các địa phương, đơn vị được kiểm tra nêu tại tiếta, điểm 1, mục IV) căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị và kế hoạch này xây dựng kếhoạch tự kiểm tra ở địa phương, bộ ngành; báo cáo kết quả lên Bộ Chính trị (quaBan cán sự đảng Chính phủ).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ở Trung ương:

a. Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chínhphủ tổ chức 05 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do một đồng chí lãnh đạo ban,bộ, ngành ở Trung ương làm trưởng đoàn, mỗi đoàn triệu tập từ 3 đến 5 cán bộcấp vụ hoặc chuyên viên cao cấp của một số cơ quan, bộ, ngành tham gia làm thànhviên, cụ thể như sau:

- Đoàn kiểm tra tại tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn: do một đồng chílãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn, 01 cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, 01 cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 01 cán bộ thuộc Bộ Tàinguyên và Môi trường, 01 cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và 01 cán bộ thuộc Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tham gia là thành viên.

- Đoàn kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Phước: domột đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, 01 cán bộ thuộcBộ Tài nguyên và Môi trường, 01 cán bộ thuộc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, 01 cánbộ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và 01 cán bộ thuộcThanh tra Nhà nước tham gia là thành viên.

- Đoàn kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và An Giang: do mộtđồng chí lãnh đạo Thanh tra Nhà nước làm Trưởng đoàn, 01 cán bộ thuộc Thanh traNhà nước, 01 cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương, 01 cán bộ thuộc Bộ Tài nguyênvà Môi trường: 01 cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và 01 cán bộ thuộc Văn phòng Chínhphủ tham gia là thành viên.

- Đoàn kiểm tra tại Bộ Giao thông vận tải: do một đồng chí lãnhđạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, 01 cán bộ thuộc Uỷ ban Kiểm traTrung ương, 01 cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 cán bộ thuộc Ban Chỉ đạoTrung ương 6 (2), 01 cán bộ thuộc Bộ Xây dựng, 01 cán bộ thuộc Thanh tra Nhànước và 01 cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ tham gia là thành viên.

- Đoàn kiểm tra tại Bộ Xây dựng: do một đồng chí lãnh đạo BanNội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, 01 cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương,01 cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội 01 cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01cán bộ thuộc Thanh tra Nhà nước và 01 cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ tham gialà thành viên.

b. Căn cứ kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính tra, Tổng Thanh traNhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn điểmkiểm tra, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra của Trung ương về đầu tư xâydựng và quản lý sử dụng đất đai trong năm 2004; đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành,địa phương triển khai, thực hiện việc tự kiểm tra.

2. Ở các thành uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảnguỷ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị giao các tỉnh ủy, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra, mỗi đoàn domột đồng chí làm trong ban thường vụ cấp uỷ hoặc lãnh đạo ban cán sự đảng, Uỷban nhân dân tỉnh thành phố, hoặc trưởng các ban của Đảng, Chánh Thanh tra tỉnh,thành phố làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra tập trung một số cán bộ, chuyên viêncó trình độ, năng lực tham gia làm thành viên để tiến hành cuộc kiểm tra.

Đối với các bộ, ngành và địa phương được các đoàn của Trungương kiểm tra cần chủ động phối hợp để xây dựng kế hoạch kiểm tra ở đơn vị mìnhcho phù hợp.

3. Thời gian thực hiện

a. Đối với kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kếtluận của Bộ Chính trị, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ về kiểm tra đầu tư, xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai:

- Đến 15 tháng 10 năm 2003: triển khai xong kế hoạch kiểm tratừ trung ương đến cơ sở, cụ thể:

+ Các ban, bộ, ngành nói tại tiết a, điểm 1, mục IV gửi danhsách Trưởng đoàn và các thành viên về Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 20tháng 9 năm 2003 để quyết định thành lập các đoàn kiểm tra của Trung ương.

+ Các đoàn kiểm tra của Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thểxong trước ngày 05 tháng 10 năm 2003.

+ Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷtrực thuộc Trung ương căn cứ vào kế hoạch này quyết định thời gian triển khaicụ thể.

- Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2003: tiến hành xong các cuộckiểm tra từ Trung ương đến cơ sở. Các đoàn kiểm tra của Trung ương, các địaphương, bộ, ngành tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm tra lên Bộ Chínhtrị (qua Ban cán sự đảng Chính phủ) trước ngày 15 tháng 12 năm 2003; Ban cán sựđảng chính phủ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.

b. Đối với kiểm tra, thanh tra trực tiếp về đầu tư xây dựngvà quản lý, sử dụng đất đai:

- Giao Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường căn cứ tinh thần Quyết định 273/QĐ-TTG ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2004, dự kiến điểmvà thời gian thanh tra, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15tháng 11 năm 2003.

- Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 11 năm 2004 tiến hành xongcác cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngtổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đấtđai trong phạm vi cả nước, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 15 tháng12 năm 2004 để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị.

4. Về kinh phí

Ban Tài chính - Quản trị Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ kinhphí phục vụ hoạt động cho các đoàn kiểm tra của Trung ương (theo tiết a, điểm1, mục IV). Thành viên của các đoàn kiểm tra này do cơ quan chủ quản của thànhviên đó bảo đảm các chế độ và phương tiện đi lại.

Đối với các đoàn kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn,tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương do các tổ chức đảng xem xét,giải quyết theo quy định.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phan Văn Khải