ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND tỉnh ban hànhKế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc và sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Tổ ch c quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các UBND cấp huyện triển khai việc tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phbiến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và ở cấp huyện dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra HĐND, UBND cấp xã triển khai thực hiện; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...).

b) Thời gian thực hiện:

Thực hiện trong tháng 01 năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan và HĐND, UBND cấp huyện.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2016, báo cáo Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các xã, phường, thị trấn theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung và những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

3. Các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Cuối tháng 01 năm 2016 và định kỳ cuối tháng 12 hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này vào tháng 01 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:- Bộ Nội vụ;
- TVT
U, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
VP, các PCVP và các CV;
- Lưu: YT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao