ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đồng thời phát huy vai trò tích cực, chủ động của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn tỉnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC để huy động, tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực thi của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC (trọng tâm là tuyên truyền Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ- UBNDngày 18/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh...) phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng thời phải có sự đổi mới đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp và sát với từng chuyên đề, nhóm chuyên đề trong năm.

- Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và sự tiến bộ, mức độ ảnh hưởng của hoạt động kiểm soát TTHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

STT

Nội dung, công việc tuyên truyền

Đơn vị

Thời gian thực hiện

Kết quả

Chủ trì

Phối hợp

1

Tổ chức Hội nghị thông tin cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên phụ trách đưa tin, viết bài, làm phóng sự và phản ánh thực thi vnhiệm vụ cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Tư pháp

Hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau

Tháng 4/2016

Hội nghị

2

Tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực thi TTHC

Sở Tư pháp

Hiệp hội Doanh nghiệp

Tháng 9/2016

3

Tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng gồm Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; Đài truyền thanh cấp huyện và Trạm truyền thanh cấp xã để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; Báo Cà Mau; Báo Ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài truyền thanh cấp huyện và Trạm truyền thanh cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Mở chuyên trang, chuyên mục

4

Thực hiện lng ghép nội dung cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC trong các hội nghị tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp giao ban tại cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Họp hoặc hội nghị giao ban

5

Xây dựng và đưa chuyên đề hoạt động kiểm soát TTHC vào giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Sở Nội vụ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Tư pháp

Quý II/2016

Bài giảng

6

Sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác; đồng thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan thông tấn, báo, đài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tháng 12/2016

Hội nghị tổng kết

7

Xây dựng chuyên đề “Đối thoại về TTHC” giữa cơ quan nhà nước với công dân, doanh nghiệp phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 02 tháng một kỳ

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, công dân, doanh nghiệp

Thường xuyên theo định kỳ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan đu mối có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền định kỳ 6 tháng theo quy định.

- Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động kiểm soát TTHC có lồng ghép nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính cho các đối tượng có liên quan theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai Kế hoạch.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, giới thiệu mô hình hay, cơ chế đang được triển khai có hiệu quả, các điển hình tốt cho báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi... tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Định hướng để Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tiếp tục duy trì và đi mới hình thức, nội dung trên các chuyên trang, chuyên mục Kiểm soát TTHC hoặc chuyên đề Cải cách hành chính đang được thực hiện. Kịp thời cập nhật thông tin để đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh các địa phương để tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch này.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền trực quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi:

Nghiên cứu đi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng trên chuyên trang, chuyên mục Kiểm soát TTHC hoặc chuyên đề Cải cách hành chính.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau ngoài chuyên mục phát sóng thường xuyên theo định kỳ, phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, công dân, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức định kỳ 02 tháng/lần.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí và chỉ đạo việc bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC theo quy định.

6. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC của ngành, đơn vị và địa phương mình trước ngày 05/02/2016.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách và kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị và địa phương định kỳ 6 tháng và đột xuất về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách và kiểm soát TTHC phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, đề xuất giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT. PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Cà Mau;
- Báo ảnh Đất Mũi;
- Hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau;
- NC (N);
- Lưu: VT, Mi 12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân