ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Căn cứ Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phươngpháp định giá đất và khung giá các loại đất; Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 củay ban nhân dân Thành phốvề việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựngbảng giá các loại đất hàng năm trên địa bàn Thành ph, y ban nhân dân Thành phKế hoạch thực hiện chitiết như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

I. Mục đích

1. Điều tra khảo sátgiá đất thực tế trên thị trưng nhằm điều chỉnh kịp thờigiá đất do UBND Thành phố ban hành với hướng dẫn dần tiếp cận và phù hợp với giá thực tế.

2. Xây dựng bảng giá đất năm 2014 để áp dụngthực hiện từ ngày 01/01/2014.

3. Xây dựng bảng giá các loại đất hàng nămđể làm căn cứ: Tính thuế đối với việc sử dụng đất; thuếthu nhập trong việc giao dịch chuyn nhượng quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật; Tính giá trị quyền sửdụng đt để thu lệ phí trước bạ theo quy định của phápluật; Tính giá trị quyền sử dụng đt khi giao đất khôngthu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003; Xácđịnh giá trị quyn sử dụng đất để tính vào giá trị tài sảncủa doanh nghiệp Nhà nưc khi doanh nghiệp cphần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiềnsử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003; Xác địnhgiá sàn để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đu thu dự án có sử dụng đt;Tính tiền bồi thường đốivới người cóhành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật.

II. Yêu cầu

1. Bảng giá các loại đất xây dựng trên cơsở quy định của pháp luật về khung giá đất ca Chính phủ;đúng về phương pháp, nguyên tắc xác định giá.

2. Bảng giá đất phải đầy đủ, đồng bộ, kịpthi và công khai.

3. Bảng giá đất xây dựng đảm bảo tính khách quan, kế thừa và sáng tạo, dhiểu, dễ ápdụng trong quá trình quản lý nhà nước.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

I. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ:

1. Tháng 5/2013: Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạchthực hiện nhiêm vụ xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014.

2. Tháng 6/2013: Thành lập Tổ công tác giúpBan chđạo thực hiện nhim vụ xây dựngbảng giá đất năm 2014.

Triển khai thực hiện kế hoạch của UBNDThành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thuêđơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, điều tra giá đất trên thị trường, tổng hợpbáo cáo, xây dựng bảng giá đất theo quy định; Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, triển khai các công việc liên quan đến công tác điều tra,xây dựng giá đt.

II. Thực hiện điều tra, khảo sátgiá đất trên thị trường:

1. Từ 01/7/2013 đến 15/9/2013: Sở Tài nguyênvà Môi trương chịu trách nhiệm tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tingiá đất trên thị trường tại các điểm điều tra.

a. Về điểm điều tra: 577 xã, phường, thịtrấn.

b. Về thửa đất điều tra:

- Đối với các phường thuộc quận, thị xã: điều tra, khảosát trên khoảng 50 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

- Đối với các thị trấn thuộc các huyện: điều tra, khảo sáttrên khoảng 40 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

- Đối với các xã thuộc vùng đồng bằng: điều tra, khảo sáttrên khoảng 30 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

- Đối với các xã thuộc vùng trung đu, miền núi: điều tra,khảo sát trên khoảng 15 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phân bổ phiếuđiều tra cho các quận, huyện, thị xã cho phù hợp với từng loại đất cụ thể.

c. Thời điểm điều tra: các giao dịch thành công từ tháng8/2012 đến nay (thời điểm điều tra).

d. Loại đất điu tra:đất ở, đất SXKD phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

đ. Về vị trí thửa đấtđiều tra: là vị trí 1 của các đường, phố; trong trường hợpkhông có giao dịch thành công của các thửa đất tại vị trí 1 thì điều tra tại các tha đất có vị trí tiếp theo, nhưng phải trong cùng loại đất, mục đích sử dụng.

g. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồmcả nhà, đất và các tài sản khác thì phải được thể hiện rõ trong phiếu điều trađể cán bộ điều tra tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

2. Từ 15/9/2013 đến 30/9/2013: Tổng hợp,báo cáo kết quả điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường cấp huyện, cấp Thànhphố và đề xuất phương án giá năm 2014.

III. Xây dựng bảng giá các loạiđất năm 2014

1. Tháng 10/2013:

- Tổ công tác tổng hợp, phân tích, đánh giákết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất. Xây dựng bổ sungvào bảng giá các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới hình thành, ...

- Thông qua Ban chỉ đạo, tổ công tác và lấyý kiến đến các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh phương án xâydựng bảng giá đất.

- Gửi Sở Tài chính thẩm định bảng giá đất.

- Tổ công tác có trách nhiệm hoàn thiện dựthảo bảng giá đất; gửi Sở Tư pháp thẩm định Nghị quyết của HĐND Thành phố thôngqua giá đất năm 2014.

- Báo cáo tập thể UBND Thành phố trước khitrình HĐND Thành phố.

2. Tháng 11/2013:

- Xin ý kiến của UBND Thành phố và Thườngtrực HĐND Thành phố.

- Hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất trước khitrình HĐND Thành phố.

3. Tháng 12/2013:

- In ấn tài liệu bảng giá đất phục vụ kỳhọp HĐND Thành phố, gửi Sở Tư pháp thẩm định Quyết định của UBND Thành phố banhành quy định và bảng giá đất năm 2014.

- Ban hành và công bố bảng giá đất trước ngày01/01/2014; tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin (Báo Hà Nội)

IV. Tổng hợp báo cáo:

Tổng hợp gửi kết quả đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2014.

C. TCHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trìphi hợp vi các Sở,Ban, ngành Thành ph:

- Lập và in biểu mẫu phiếu điều tra; thuêđơn vị tư vấn khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện điều tragiá đất, xây dựng bảng giá các loại đất theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, triển khai cho cán bộPhòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, các phòng chứcnăng có liên quan của các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trướckhi tổ chức điều tra, khảo sát.

- Kiểm tra số liệu điều tra của đơn vị tưvấn và thống kê tổng hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xãgửi lên.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp việc thực hiệngiá các loại đất năm 2013 và xây dựng phương án giá các loại đất năm 2014.

- Xây dựng bảng giá các loại đất trên địaThành phố trình UBND, HĐND Thành phố theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ Tài chính về công tác xây dựng bảng giá đất của Thành phố.

2. Sở Tài chính và Cục Thuế Hà Nội: cung cấp số liệu và đánh giá về tình hình xác định và thu tiền sử dụngđất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi GPMB của một số dự án cụ thể trên địabàn Thành phố, thuế sử dụng đất, ...; ch trì thm đnh bảng giá đất năm2014 và tạo điu kiện về kinh phí đBanchỉ đạo, Tcông tác hoạt đng và tổchức thực hiện.

3. Ban chỉ đạo Giải phóng mặtbằng Thành phố: cung cấp số liệu và đánh giá về tình hìnhthực hiện GPMB của các dự án trên địa bàn Thành ph.

4. SởQuy hoạch kiến trúc và Sở Xây dựng: cung cấp các nộidung liên quan đến quy hoạch khu đô thị, khudân cư, đã được phê duyệt phục vụ cho công tác xây dựngbảng giá các loại đất, đặc biệt là các tuyến đường trong các khu đô thị mới.

5. SởTư pháp: thẩm định Nghịquyết của HĐND Thành phố, Quyết định của UBND Thành phố quy định về giá cácloại đất.

6. SởGiao thông vận tải: cungcấp các tài liệu liên quan đến việc xác định, bổ sung, điều chnh các tuyến đường, phố mới; về tên gọi và độ dài của các tuyến đường, phtrong bảng giá; các nội dung quy hoạchvề giao thông trên địa bàn Thành ph.

7. UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban chức năng có liênquan, UBND các xã, phưng, thị trn phốihợp cht chvới đơn vị tư vấn và SởTài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện công tácđiều tra, tổng hợp, báo cáo, góp ý, đề xuất xây dựng bảng giá đất trên địa bànquận, huyện, thị xã mình theo quy đnh.

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, các sở,ban, ngành và UBND các quận, huyện, thi xã căn cứ các nộidung của bản Kế hoạch này để thực hiện. Trong qua trình thực hiện nếu có vướngmc, Sở Tài nguyên và Môi trường tnghợp báo cáo UBND Thành phố để xem xét giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh