ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG
NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10127/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 19/CT-TTG NGÀY 24/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

Thực hiện Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh được nêu trong Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, xây dựng pháttriển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

>> Xem thêm:  Thông tư liên tịch 19/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Trong quá trình triển khai cần bám sát nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đxuất, cụ thhóa các chính sách trợ giúp kinh tế tập thể; phát triển các hợp tác xã phải gắn với tái cu trúc nền kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế hợp tác của nhân dân.

Việc thực hiện các nhiệm vụ giao phải gn với thực tiễn nhằm đảm bảo tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện; có phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

II. MỤC TIÊU

Đảm bảo tiến độ tổ chức lại các hợp tác xã theo đúng thời gian Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định; thi hành Luật Hợp tác xã một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn; đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thphải theo đúng quy định của pháp luật và Luật Hợp tác xã năm 2012; khc phục triệt đcác yếu kém, hạn chế hiện nay; nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị Hợp tác xã và các quy định của pháp luật; phát trin đa dạng các Hợp tác xã trong các lĩnh vực, ngành ngh, thu hút đông đảo người lao động tham gia phát triển Hợp tác xã; gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội của Hp tác xã, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững; góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Luật Hợp tác xã năm 2012 ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã quy định rõ vbản chất, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, phân biệt hợp tác xã với các loại hình kinh tế khác. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, Đảm bảo tiến độ tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã còn rất chậm.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ vđẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, Chủ tịch y ban nhân dân tnh Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phBiên Hòa tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) Các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

b) Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu và nội dung tuyên truyền, tp huấn; phát hành phổ biến, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiu quả, trưc hết là thí điểm hoàn thiện nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghip kiểu mới (mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản); Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Kết lun số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 20/8/2014 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan về chính sách phát triển kinh tế tập thể. Cụ thể:

>> Xem thêm:  Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai như thế nào ?

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức thông qua tổ chức các lớp tuyên truyn tập trung: Tổ chức lớp tập huấn tại các xã; Tổ chức các lớp tuyên truyền dành cho cán bộ quản lý Hợp tác xã: Liên hiệp câu lạc bộ năng suất cao.

- Tuyên truyn bng hình thức thông qua bản tin kinh tế tập thể, trang thông tin điện tử (Website) của Liên minh Hợp tác xã và của các sở, ngành, địa phương.

- Tuyên truyn bng hình thức thông qua hội nghị, hội thảo, cơ quan truyền thông: các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các hội nghị, tọa đàm lng ghép các ni dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong ngành, lĩnh vc mà các sở, ban, ngành quản lý.

- Tuyên truyền bằng hình thức thông qua các Hợp tác xã tự tổ chức tuyên truyn tại đơn vị: tạo điều kiện, htrợ cho các Hợp tác xã đưa thông tin, hình ảnh sản phẩm quảng bá thương hiệu của mình trên các phương tiện truyn thông đại chúng hoặc bằng các hot động hội chợ trin lãm, khảo sát thị trường theo chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh; hỗ trợ cung cấp tài liệu, báo cáo viên tuyên truyền.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí tuyên truyền phổ biến pháp luật về hợp tác xã bng nhiều hình thức thích hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai, tchức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã, xây dựng các phóng sự, phim dài tập, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã.

đ) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên như Hi Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tchức đoàn thể khác tham gia tuyên truyn, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lp mới hp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập th, hợp tác xã.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương.

2. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã

a) Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 (Chương trình) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tưng Chính phủ:

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, theo dõi, kim tra đôn đc các đa phương tổ chc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập th giai đon 2016-2020; Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi Hợp tác xã, thợp tác theo quy đnh tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Quyết định s 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vviệc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 ca UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi htrợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; phi hợp với Sở Kế hoch và Đu tư và Sở Tài chính cân đối vốn đầu tư phát trin đthực hiện Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện tng hp nhu cu, dự toán kinh phí hàng năm và đề xuất chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện Kế hoch xây dng kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện hàng năm đ tham gia thc hin một snội dung của Chương trình: tuyên truyn, tư vn, htrợ thành lập, bi dưng cán bộ, thành viên hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã xúc tiến thương mại hợp tác xã; Liên minh Hợp tác xã chỉ đạo và tạo điu kiện thuận lợi đTrung tâm htrợ Hợp tác xã và doanh nghiệp phi hợp các chuyên gia tư vấn các cộng tác viên từ các sở ngành thực hiện nhiệm vụ tư vn hỗ trợ các Hợp tác xã.

>> Xem thêm:  Đại hội thành viên của hợp tác xã được tổ chức như thế nào ? Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?

- Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020; cân đi vn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn cụ th vđịnh mức và cơ chế tài chính đi với chính sách hỗ trợ bồi dưng nguồn nhân lực hợp tác xã; btrí kinh phí kịp thời cho các Hợp tác xã thành lập mới theo Quyết đnh s34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 và Quyết định s 08/2015/QĐ-UBT ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh; tiếp tục hỗ trợ hoạt động Quỹ trợ vốn phát triển Hợp tác xã, hàng năm cân đối, bố trí nguồn, tạm ứng cho Qutrợ vốn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể điều kin tiêu chí thụ hưởng vchính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

- Sở Công Thương hỗ trợ, chỉ đạo địa phương chuyển đổi hợp tác xã thành lập trước 01/7/2013 và khuyến khích thành lập mới hp tác xã trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghip; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và tiếp cận với chương trình htrợ khuyến công của tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ htrợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lc cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã; htrợ các Hợp tác xã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Hợp tác xã.

- Các sở, ngành, đa phương trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch htrợ theo các nội dung của Chương trình; t chc thc hin chính sách hỗ trcho khu vực kinh tế tập thể, Hp tác xã. Trong đó tập trung công tác đào tạo bi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan phát triển kinh tế tập th htrợ vn, công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ khoa học, công nghệ...

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trtheo các nội dung của Chương trình theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; lp d toán và tng hợp chung trong dự toán của ngành, gửi Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hp theo quy định.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia thực hiện một snộidung của Chương trình, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biếnnhằm nâng cao nhn thc cho cán bộ, hội viên, thành viên về chính sách pháp lut vhợp tác xã; tư vn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát trin kinh tế tập thể.

b) Các sở, ban ngành nghiên cứu xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, đề án ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia và hưởng các chính sách htrợ trong lĩnh vực mình phụ trách.

c) Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương đcân đối và bố trí ngân sách địa phương tham gia chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã

>> Xem thêm:  Quy định về Hội đồng quản trị và thành viên quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hin quy đnh pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dn x lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ca cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc hưng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai thực hiện thanh tra, kim tra giám sát các Quỹ tín dụng nhân dân nhằm góp phần bảo đảm sự phát trin an toàn lành mạnh ca hệ thng các tổ chức tín dụng; bảo vệ quyn và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; bảo đảm vic chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

c) Mt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh và các t chc đoàn thể khác xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa tchức rà soát, hưng dẫn các hp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã hoặc chuyển đi sang hình thc tổ chức khác trước ngày 01/7/2016; tiến hành giải thcác hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm t chc và hoạt đng theo quy định của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo, kim tra, giám sát vic thực hiện qun lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn.

4. Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phát trin kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) y ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa tăng cưng công tác quản lý Nhà nưc vkinh tế tập thể, hp tác xã; chỉ đạo btrí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp huyện và cấp xã để thực hiện tt chức năng nhim vụ qun lý nhà c vhợp tác xã, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; theo dõi giám sát thi hành Lut Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

b) Sở Nội vụ bố trí cán bộ theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực đơn vị mình được phân công quản lý;

c)Sở Kế hoạch và Đầu tư điu tra, khảo sát, định kỳ báo cáo số liệu về hợp tác xã cho các cơ quan quản lý Nhà nước và công bố trong niên giám thống kê hàng năm; chủ trì công tác hợp tác quốc tế về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và học tập kinh nghiệm phát triển hợp tác xã trong các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài tỉnh; kêu gọi sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ phát trin hợp tác xã.

e) Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn Ban Chđạo từ tỉnh xung huyện, xã. Trong đó, chỉ đạo tăng cường công tác b trí cán bộ không chuyên trách cấp xã được ổn định, làm việc lâu dài nhằm nắm bắt, hỗ trợ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải thể hợp tác xã ? Mẫu hồ sơ giải thể hợp tác xã mới năm 2022

1. Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả, UBND tỉnh giao trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ dự toán thực hiện Chương trình hằng năm để phân bổ ngân sách và hướng dẫn việc cấp phát và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định để thực hiện Kế hoạch.

3. Căn cứ kế hoạch chung của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cp huyện phải xây dng thành kế hoạch c thcủa ngành, đa pơng mình để tổ chức thực hiện. Đồng thời, đị nh k hng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hin Kế hoạch, nhiệm vụ được phân công; kiến nghị nhng vướng mc, khókhăn nếu có và gi báo cáo về S Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đng Nai để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
-
UBMTTQVN tnh;
- Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND tỉnh
;
- Các thành viên BCĐ tỉnh
;
- S Nội vụ; Sở Thông tin TT;
- BCĐ các huyện, TX.LK, TP.BH;
- Chánh -Phó VP UBND tỉnh;- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc