ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾTĐỊNH SỐ 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013ca Thng Chính ph

n cứ Quyết địnhs647/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ về phê duyệt Đ án chăm sóc trẻem mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ emnhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặngvà trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn2013-2020; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnhban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 647/QĐ-TTg của Chính phủ như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mụctiêu chung:

Huy động sự tham gia của xã hội, nhấtlà gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em vàhòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; phát triển các hình thức chămsóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vàocộng đồng; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường tại nơi cư trú.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2020:

a) Phn đu 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận sự trợ giúp vàđược cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp;

b) Đảm bảo 100% trẻ em em mồ côi khôngnơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân củachất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng đúngquy định được hưởng các chế độ hỗ trợ của nhà nước;

c) Phát triển các hình thức nhận nuôicó thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc bán trú chotrẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễmHIV/AIDS;

d) Nâng cao chất lượng chăm sóc, trợgiúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các gia đình, cơ sở bảo trợ xãhội và cộng đồng.

II. NỘIDUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai thực hiện chính sách,pháp luật về huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúptrẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

2. Tiếp tục phấn đấu thực hiện cácmục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2011 củaHội đồng nhân dân tỉnh về việc “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015”; Xây dựng và đề xuất Hội đồngnhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giaiđoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới;

3. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, ràsoát để thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ hỗ trợ củanhà nước đối với trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ emnhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tậtnặng, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật;

4. Nghiên cứu triển khai thí điểm môhình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối vi trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

5. Vận động, hỗ trợ nguồn lực để tiếptục duy trì mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật vàmột số mô hình trợ giúp khác;

6. Huy động mọi nguồn lực nâng cấp cơsở vật chất và trang thiết bị cho cơ sở bảo trợ xã hội đểđủ điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hìnhngôi nhà tạm lánh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hộithuộc Sở Lao động-TB&XH để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởithiên tai, thảm họa;

7. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng caonăng lực đội ngũ những người làm công tác liên quan đến các nhóm trẻ em có hoàncảnh đặc biệt khó khăn;

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thốngthông tin bảo trợ xã hội đối vi trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

III. CÁCGIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvà trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, gia đình, nhàtrường và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục và trợ giúp trẻ em có hoàncảnh đặc biệt khó khăn;

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát,đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

3. Đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi, họchỏi, áp dụng các giải pháp tốt, cách làm hay có hiệu quả cao trong lĩnh vựcphòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn dựa vào cộng đng;

4. Tăng cường hợp tác với các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lựcchăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

IV. KINHPHÍ THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch đượcbố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hin hành vàhuy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quyđịnh của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quancó thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

2. Vận động các doanh nghiệp, tổ chứcvà cá nhân tham gia hỗ trợ và chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

3. Tổ chức tốt việc lồng ghép nguồnlực từ các chương trình dự án khác với việc thực hiện các mụctiêu Kế hoạch.

V. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Huế, các thịxã và các huyện tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đềán trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì tổ chức triển khai các nội dung, giải pháptheo quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợptình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh; tổ chứcsơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong việc trợ giúp khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quantriển khai chương trình giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn; hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện miễn, giảm các khoảnđóng góp để xây dựng cơ sở vật chất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởLao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ khả năng ngân sách nhà nước hằng năm,bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sửdụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước vàcác quy đnh pháp luật khác liên quan.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụvà các sở, ngành, địa phương có liên quan vận động các ngun htrợ trong nước, viện trợnước ngoài cho công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

6. Sở Thông tin và Truyềnthông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanxây dựng kế hoạch truyền thông về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn dựa vào cộng đồng; chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông theo thẩmquyền trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

7. Các sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai thựchiện Kế hoạch; nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơquan có thẩm quyền ban hành các văn bản về phát triển công tác chăm sóc trẻ emcó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

8. UBND thành phố Huế, thịxã và các huyện: Chủ động tổ chức triển khai thực hiệnKế hoạch tại địa phương; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu của Kếhoạch vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghépviệc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch với các chương trình khác có liên quan trênđịa bàn; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch; thườngxuyên kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

9. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chủ động tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, phápluật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; huy động đoàn viên, hộiviên của tổ chức mình tham gia công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn dựa vào cộng đồng.

VI. CHẾ Đ BÁO CÁO

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, UBNDthành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện phi hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chủ động xây dựng Kếhoạch thực hiện của các địa phương trước ngày 30/10/2013; chậm nhất trước ngày20/12 hàng năm báo cáo y ban nhândân tỉnh kết quả thực hiện tại địa phương (thông qua Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để tổng hp).

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hộichủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đônđốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thựchiện kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu cóvướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để kịpthời giải quyết./.

Nơi nhận:
- CBVTE;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
Các đơn vị nêu tại điểm V;
-
CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
-
Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa