ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHHÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLẠNG SƠN

Thực hiện Quyết địnhsố 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trìnhhành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; UBND tỉnhLạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về ngườicao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, triểnkhai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi theoQuyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 vào chương trình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh để thực hiện tốt côngtác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

- Tạo sự chuyển biếnmạnh mẽ, tích cực của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiệncông tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Công tác chăm sóc ngườicao tuổi vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ và đạo lý “Kính lão trọng thọ” củadân tộc.

- Xã hội hóa công tácchăm sóc người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính trọngthế hệ người cao tuổi, tạo điều kiện phát huy vai trò người cao tuổi trong sựnghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Các giải pháp thựchiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi phải sát tình hìnhthực tế và nguồn lực của địa phương. Các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra,giám sát đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiệnkế hoạch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát huy vai trò củangười cao tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hộihóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềmnăng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Phát huy vai trò,kinh nghiệm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạtđộng văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhucầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ người cao tuổi.

b) Tăng cường sức khỏevề thể chất và tinh thần của người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tếchăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính chongười cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia cáchoạt động văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí.

c) Nâng cao chất lượngđời sống vật chất của người cao tuổi; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp vàbảo trợ xã hội cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thốngdịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật,ngươi cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổidân tộc thiểu số.

3. Các chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu đến 2015:

- 15% người cao tuổicó khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn vềsản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêuthụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất;

- Trên 25% tổng số xã,phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn;

- 100% người cao tuổikhi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- Bệnh viện Đa khoatrung tâm tỉnh, bệnh viện Lao, bệnh viện Y học cổ truyền và 50% tổng số bệnhviện đa khoa tuyến huyện tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tạikhoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi, bệnhviện trung tâm tỉnh có khoa Lão khoa.

- Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục về người cao tuổi và phát tối thiểu 01lần/ 01 tuần;

- 100% người cao tuổiđủ điều kiện theo quy định của Nhà nước được hưởng trợ cấp xã hội hàng thánghoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

- 25% người cao tuổikhông có người phụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặcnuôi dưỡng trong cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% người caotuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- 100% người cao tuổikhông phải sống trong nhà tạm, dột nát.

- Ít nhất 15% số xã,phường, thị trấn có câu lạc bộ văn hóa, thể thao liên thế hệ tự giúp nhau hoặccác mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đótrên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

b) Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:

- 50% người cao tuổitrực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗtrợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyểngiao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất;

- Trên 80% tổng số xã,phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn;

- 100% người cao tuổikhi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- 100% bệnh viện Đakhoa huyện tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh,bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi.

- 100% cơ quan phátthanh, truyền hình địa phương có chuyên mục về người cao tuổi tối thiểu 02lần/tháng;

- 80% người cao tuổikhông có người phụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặcnuôi dưỡng trong cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% người caotuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- Ít nhất 50% số xã,phường, thị trấn có câu lạc bộ văn hóa, thể thao liên thế hệ tự giúp nhau hoặccác mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đótrên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấnđề liên quan đến người cao tuổi

a) Các cơ quan thôngtin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, xây dựng các chuyên mục,chuyên đề về người cao tuổi;

b) Nâng cao chất lượngtin bài phát sóng các chuyên mục về người cao tuổi của Báo Lạng Sơn, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh cấp huyện, thành phố; hệ thốngtruyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn bản, khối phố.

c) Phổ biến, truyềnđạt trên những phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ấn phẩm, tờ rơi, panô…) về những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ởngười cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốcchữa bệnh đối với người cao tuổi;

d) Đẩy mạnh các hoạtđộng phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dụctruyền thống "kính lão trọng thọ”, biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chămsóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng.

2. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi

a) Hướng dẫn, tạo điềukiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế như: Khôi phục nghề vàdạy nghề truyền thống, khuyến nông-lâm, khuyến công, theo điều kiện và khả năngcụ thể;

b) Thực hiện hỗ trợphương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn đầu tưphát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

c) Tạo điều kiện đểngười cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng,kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến, truyền thụ nhữngkiến thức văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thếhệ trẻ, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội họctập; xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học;

d) Tổ chức các hoạtđộng để người cao tuổi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổchức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm;

đ) Hỗ trợ việc thànhlập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe

a) Thực hiện tư vấn,hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sứckhoẻ đối với người cao tuổi và gia đình người cao tuổi;

b) Đầu tư phát triểncơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế, thành lập các khoa lãokhoa ở bệnh viện cấp huyện và cấp tỉnh; phát triển hệ thống trung tâm dịch vụchăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích hoạt động khám, chữa bệnh miễnphí cho người cao tuổi;

c) Xây dựng và pháttriển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựavào cộng đồng;

d) Lồng ghép việc chămsóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điềutrị sớm các bệnh liên quan người cao tuổi; chương trình nghiên cứu các bệnhliên quan tới tuổi già; chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chođội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công việc tư vấn,chăm sóc người cao tuổi.

4. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần

a) Xây dựng nếp sống,môi trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người cao tuổi ở nơi công cộng. Khuyếnkhích gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người caotuổi;

b) Tổ chức các hoạtđộng văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với người cao tuổi;hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hóa,thể thao của người cao tuổi ở địa phương;

c) Thực hiện các quyđịnh về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham quan di tíchvăn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao; tham giagiao thông công cộng;

5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất

a) Khuyến khích và hỗtrợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, đờisống khó khăn; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở chăm sócngười cao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc ngườicao tuổi của gia đình, cộng đồng;

b) Huy động mọi nguồnlực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi có điềukiện kinh tế khó khăn.

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huyvai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

a) Rà soát, đánh giácác mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

b) Thí điểm và nhânrộng mô hình phù hợp trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựavào cộng đồng.

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với ngườicao tuổi

a) Quy hoạch hệ thốngcơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

b) Chuẩn hóa cơ sởchăm sóc người cao tuổi theo quy định nhà nước.

c) Đầu tư xây dựng nhàxã hội tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn khôngnơi nương tựa.

d) Hỗ trợ người caotuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát.

8. Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; giám sát, đánh giánghiên cứu về những vấn đề liên quan người cao tuổi

a) Kiện toàn đội ngũcán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ,nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi;

b) Tổ chức điều tra vềngười cao tuổi hàng năm; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ thông tin,số liệu về người cao tuổi toàn tỉnh; triển khai thực hiện hệ thống giám sát,đánh giá 3 cấp (từ tỉnh đến xã) theo chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội.

c) Xuất bản các ấnphẩm đánh giá thực trạng người cao tuổi; tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụcủa người cao tuổi và cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến người cao tuổicho các cơ quan, tổ chức có liên quan.

9. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già

a) Tuyên truyền, vậnđộng mọi người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảohiểm y tế; tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ cho tuổi già; tích cực tham gia cáchoạt động văn hóa, thể thao để rèn luyện sức khỏe vv...

b) Các thành viêntrong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng củangười cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Tăng cường vai trò,trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầucác cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đưamục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn vào kế hoạchphát triển kinh tế xã hội hàng năm.

2. Đa dạng hóa huyđộng nguồn kinh phí để thực hiện đề án (áp dụng cơ chế huy động đa nguồn lực từcác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Tăng cường nguồnlực về con người và kinh phí cho công tác chăm sóc người cao tuổi. Từng bước xãhội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, huy động sự thamgia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng chăm sóc và phát huy vai trò ngườicao tuổi. Tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội thamgia các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

4. Tăng cường công tácphối hợp liên ngành trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đẩymạnh cuộc vận động " Toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi"do Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì nhằm thực hiện xã hội hóa các hoạt động chămsóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

5. Tăng cường công táckiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người caotuổi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiệnđược bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và từ nguồn xã hộihóa. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, các sở, ngànhđịa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí thực hiện các chính sách đối vớingười cao tuổi được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sáchnhà nước.

2. Khuyến khích cácdoanh nghiệp và cá nhân tham gia chăm sóc và phát huy vai trò của người caotuổi thông qua việc cung cấp tài chính để các tổ chức xã hội thực hiện cácchương trình, đề án theo định hướng chung của nhà nước hoặc cung cấp dịch vụchăm sóc người cao tuổi theo cơ chế tự cân đối thu chi.

3. Tổ chức việc lồngghép các chương trình dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thực hiệnChương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan,UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, thống kê nắm chắc đối tượng ngườicao tuổi trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm. Chỉ đạo thực hiệntốt các chính sách trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy địnhcủa pháp luật; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; xây dựng thí điểm cácmô hình chăm sóc người cao tuổi theo chỉ đạo của Bộ Lao động-TB&XH, UBNDtỉnh; tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo quy định; tổ chức sơ kết, tổngkết thực hiện Chương trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ phi chính phủ cho việc thực hiệnChương trình. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở tỉnh.

3. Sở Tài chính: Chủtrì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện Chương trìnhtrong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,thành phố theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chủ trì hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì,phối hợp với các sở ngành liên quan liên quan hướng dẫn các huyện, thành phốtrong việc xây dựng tổ chức, bộ máy Hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, trongviệc thành lập và quản lý hoạt động Quỹ chăm sóc người cao tuổi.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì,phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xâydựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơinương tựa và các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo xây mới hoặcsửa chữa nhà ở dột nát.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan,UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sứckhoẻ tham gia các hoạt động tạo việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệpvà phát triển nông thôn. Trong việc xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ văn hoá, thể dục -thể thao của người cao tuổi; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạtđộng văn hoá, nghệ thuật, thể dục - thể thao của người cao tuổi; hướng dẫn vàmở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thể dục - thể thao cho các câu lạc bộ sứckhoẻ người cao tuổi; hướng dẫn và tổ chức các cuộc hội thao dành cho người caotuổi; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở di tích vănhóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục - thể thao có bán vé vàthu phí dịch vụ thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với người cao tuổitheo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướngdẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyêntruyền, tổ chức các diễn đàn, dành thời lượng thích hợp trong các chuyên trang,chuyên mục, tuyên truyền về trợ giúp, phát huy vai trò người cao tuổi và cáchoạt động có nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện Chương trình hành độngQuốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảmbảo phù hợp, hiệu quả.

9. Sở Y tế: Chỉ đạothành lập các khoa lão khoa, phòng khám riêng cho người cao tuổi tại cơ sở khámchữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn , kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ chongười cao tuổi theo Luật người cao tuổi và các nội dung của kế hoạch. Triểnkhai các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nângcao sức khoẻ, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi.

10. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị vận tải hành kháchtrong việc thực hiện miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi theoquy định của pháp luật.

11. Các Sở ngành liên quan khác: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các hoạtđộng bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn theo kếhoạch này.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ kế hoạch của tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiệncác kế hoạch về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép với các chươngtrình khác có liên quan trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thựchiện công tác người cao tuổi; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực theo phân cấpđể thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra và báo cáo việc thực hiện kế hoạchvề Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thànhviên, Hội người cao tuổi tỉnh và cáctổ chức liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tham giatổ chức triển khai kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nângcao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia xây dựngchính sách, pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

14. Quy định về thời gian báo cáo

Hàng năm, định kỳ 6tháng và 01 năm các sở ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kếtquả thực hiện kế hoạch này về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báocáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu các Sở ngành, UBND các huyện thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh về Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội để tổng hợp báo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Hùng Khoa