ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNGQUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN2014-2020

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014của Thủ tướng chính phủ về phê duyệtKế hoạchhành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020, căncứ tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động quốc giavì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh ThừaThiên Huế giai đoạn 2014-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu 100% trẻ em bị ảnh hưởngHIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ về y tế.

2. Phấn đấu 90 % trẻ em bị ảnh hưởngHIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ về giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng &phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xãhội theo quy định.

3. Phấn đấu 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS có nhu cầu học tập đều được tiếp cận giáo dục phổ thông và học nghề;được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hưởng các chính sáchtheo quy định.

4. Phấn đấu 100% cơ sở chăm sóc và điều trịcho trẻ em nhiễm HIV, cơ sở và các tổ chức xã hội trợ giúp trẻ em liên quan đếnHIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS.

II ĐỐI TƯỢNG

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm:

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: trẻmồ côi cả bố và mẹ, hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻem sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ emsử dụng ma túy; Trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; Trẻem sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảovệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

a) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cấpvề bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

b) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thựchiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Cung cấp thôngtin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

a) Xây dựng tài liệu và các ấn phẩm truyền thông vàtổ chức tập huấn cung cấp các kiến thức,kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên,học sinh và người cung cấp dịch vụ, ngườilàm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

b) Truyền thông trên các phương tiện thông tin đạichúng nội dung bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nhóm trẻ emnày.

3. Hỗ trợ trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

a) Nâng cao các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác độngcần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịchvụ.

b) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đượctiếp cận: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻem theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóctại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chínhsách xã hội khác;

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ củacác ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, cácnhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ,chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Đẩy mạnh xã hộihóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước vào côngtác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bịthiệt thòi, dễ tổn thương nhất.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động vìtrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 được huy động từ cácnguồn (ngân sách: trung ương, địa phương, viện trợ quốc tế, huy động vốn tạicộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác); được bố trí theo kế hoạch hàng nămvà các đề án đã được thông qua theo dự toán chi ngân sách hàng năm cho các Sở,Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy bannhân dân các huyện/thị xã/thành phố.

2. Ngoài ngân sách Nhà nước, các sở, ban,ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực huy động kinh phí từ các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu Ủy banNhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDSgiai đoạn 2014-2020.

b) Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Quyếtđịnh cho cán bộ ngành LĐTBXH và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chămsóc trẻ em.

c) Phối hợp vớingành Y tế theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS;

d) Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động, Thương binhvà Xã hội theo quy định;

2. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng nămcủa Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sửdụng kinh phí đúng mục đích.

3. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiệnchăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụđiều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV, tưvấn xét nghiệm HIV. Chống phân biệt kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc cung cấp dịch vụ trong ngành y tế.

b) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảovệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

c) Lồng ghép với các hoạt động của ngành; triểnkhai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộngtác viên y tế thôn bản về công tác truyền thông và chăm sóc trẻ bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS tại cộng đồng.

4. Sở Giáo dục vàĐào tạo

a) Phối hợp với ngành Y tế tập huấn nâng cao nănglực cho đội ngũ giáo viên và học sinh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ xã hội cần thiết.

b) Tổ chức truyền thông chống kỳ thị và phân biệtđối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong hệ thống trường học thông quacác hoạt động giáo dục chính thức và giáo dục ngoại khóa.

c) Triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu;

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động phối hợpvới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành liên quan vận độngcác nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cáccơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương củaĐảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

7. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn vàcác tổ chức thành viên khác, Hội bảo vệ quyền trẻ em: Trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tuyên truyền vận động, giám sát cộng đồngtham gia thực hiện Kế hoạch này.

8. UBND vàthành phố Huế các thị xã và các huyện: Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp với Sở Lao độngThương binh và Xã hội và các sở liên quan thống nhất các mục tiêu phù hợp với tình hình của địa phương, xây dựngkế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; lồng ghép thực hiện kế hoạch nàyvới các hoạt động khác có liên quan trên địabàn, chủ động bố trí kinh phí thực hiện và báo cáo theo định kỳ.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ vào nội dung tại Kế hoạch này, UBND và thành phố Huế các thị xã và các huyện,các sở, ngành, đoàn thể liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia vìtrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020; chậm nhất trước ngày25/11 hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dântỉnh kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạchthông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyênvới Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, cácđơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Dung;
- Các đơn vị nêu mục V;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu VT, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung