ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH

TriỂn khai ĐỀ án “Tăng cưỜng phỔ biẾn, giáo dỤcpháp luẬt tẠi mỘt sỐ đỊa bàn trỌng điỂm vỀ vi phẠM pháp luẬt giai ĐOẠN 2013 -2016” trên đỊa bàn Thành phỐ

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề ántại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhChương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bíthư Trung ương Đảng (khóa XI); UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đềán “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về viphạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

- Nâng cao hiểu biết pháp luật, ýthức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vềchấp hành pháp luật, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, gópphần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm;Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền,đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơsở ở các địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Phấn đấu đến năm 2016, đạt tỷ lệ 70% nhân dân tại địa bàn trọng điểm được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy địnhpháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, tập trung những nội dungpháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp với đặc thù ở từngđịa bàn;

- Phấn đấu 95% cán bộ, công chứcthuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể và người làm công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức phápluật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực phápluật liên quan.

- Phấn đấu kiềm chế và giảm từ 10%đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàntrọng điểm.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm vềtăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xãcó nhiều vi phạm pháp luật để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

2. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi:

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm phápluật là đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

- Các lĩnh vực pháp luật xác định tậptrung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụngđất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hộikhác; trật tự, an toàn giao thông.

b) Đối tượng:

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm;

- Các đối tượng đã có tiền án, tiềnsự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quảnlý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; cácdoanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thốngchính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động phổ biến,giáo dục pháp luật cho nhân dân ở các địa bàn trọng điểm:

a) Tổ chức hội nghị tuyên truyền cácvăn bản pháp luật mới phù hợp với nhu cầu của nhân dân tại các địa bàn trọngđiểm, các văn bản pháp luật theo lĩnh vực cần thiết đối với cán bộ, nhân dântại địa bàn trọng điểm của Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thànhphố, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thươngbinh và Xã hội, UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn được chọn là địabàn trọng điểm;

b) Lồng ghép nội dung pháp luật vàosinh hoạt văn hóa, lễ hội dân tộc và các hoạt động khác phù hợp với phong tục,tập quán của địa phương;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện,thị xã; xã, phường, thị trấn lựa chọn là địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tư pháp,Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội,Công an Thành phố

c) Xây dựng chuyên trang, chuyên mụcphổ biến, giáo dục pháp luật trên các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình HàNội, Đài truyền thanh cơ sở;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBNDquận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn lựa chọn là địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin vàTruyền thông, các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

d) Tổ chức các chiến dịch, Tuần lễpháp luật, Tháng hành động pháp luật, phong trào ra quân thực hiện pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện,thị xã; xã, phường, thị trấn được xác định là trọng điểm vi phạm pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Côngan Thành phố, các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

e) Phát hiện, biểu dương, nhân rộngcác gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tạiđịa bàn dân cư nơi cư trú;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện,thị xã; xã, phường, thị trấn là địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan phối hợp: Các Báo, Đài Phátthanh và Truyền hình Hà Nội.

2. Thực hiện chỉđạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực tạimột số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Nội dung thực hiện theo hướng dẫn củaBộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: UBND quận, huyện,thị xã

3. Củng cố, kiệntoàn phát huy vai trò của các nhóm nòng cốt, tổ tự quản, tham gia phổ biến,giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện,thị xã

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam cùng cấp

4. Nhân rộng mô hình các địa bàncó đặc điểm, điều kiện và tình hình vi phạm pháp luật tương tự: Thị trấn VânĐình - huyện Ứng Hòa, xã Ngọc Hòa - huyện Chương Mỹ, xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh,xã Tân Lập - huyện Đan Phượng, phường Yên Phụ - quận Tây Hồ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thànhphố, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thươngbinh và Xã hội, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánhgiá kết quả thực hiện Đề án.

Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án năm2015 - năm 2016

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015và tháng 12/2016

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thànhphố, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thươngbinh và Xã hội, UBND quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm.

Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án giaiđoạn 2013 - 2016

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an thànhphố, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thươngbinh và Xã hội, UBND quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm và các đơn vịliên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chứctriển khai Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Biên soạn, in và phát hành các tàiliệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Đề án Tăng cườngphổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luậttrên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan Báo của HàNội, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức xây dựng các chuyên trang,chuyên mục, chương trình, tin bài phổ biến Luật các văn bản liên quan.

- Xây dựng chuyên mục trên trangthông tin điện tử của Thành phố.

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thịxã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọngcủa Đề án

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp theo quyđịnh.

2. Sở Tài chính:

Có trách nhiệm bố trí kinh phí giaoSở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liênquan triển khai thực hiện Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyếttoán theo đúng quy định.

3. Công an Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp,UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phổ biến, giáo dục pháp luậtvề an toàn giao thông, hình sự, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho cácđối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diệnquản lý của lực lượng Công an.

4. Các sở, ban, ngành Thành phố:

Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giaothông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công thương chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Đề án tại phần II Kếhoạch này, tăng cường phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mìnhnhư: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hìnhsự, ma túy và tệ nạn xã hội...

5. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở,ngành, đoàn thể Thành phố triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo điểmtại một số địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức triển khai các hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực: phòng, chống tội phạm và trậttự xã hội, đất đai, môi trường, giao thông... cho nhân dân, đối tượng có hànhvi vi phạm pháp luật hình sự, nghiện ma túy tại cộng đồng nhằm ngăn ngừa và hạnchế vi phạm pháp luật.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân Thànhphố:

Chỉ đạo các Tòa án nhân dân quận,huyện, thị xã xét xử lưu động các vụ án điểm tại các địa bàn trọng điểm về viphạm pháp luật nhất là các vụ án gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép,cố ý gây thương tích, các vụ án về ma túy...được dư luận xã hội quan tâm.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Chỉ đạo Ban tuyên giáo các quận,huyện, thị xã và các cơ quan Báo của Hà Nội, tăng cường tuyên truyền về quảnlý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hình sự; ma túyvà tệ nạn xã hội.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Thành phố:

Phối hợp với các tổ chức thành viênđể phối hợp với Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thựchiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sáchNhà nước trong dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồnkinh phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinhphí

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với SởTài chính, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vịliên quan lập dự toán kinh phí cho việc Triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến,giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn2013 - 2016” trên địa bàn Thành phố

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vịliên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP
- Chủ tịch UBND TP;
- PCTUBND TP Lê Hồng Sơn;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên Giáo Thành ủy;
- Tòa án nhân dân TP;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP; CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt;
- Các Phòng NC, TH;
- Các cơ quan Báo của Hà Nội;
- Lưu: VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn