BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/KH-BYT

Hà Nội ngày 08 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊSỐ 08/CT-BYT NGÀY 26/8/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCHHÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 26/8/2014 củaBộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vựcy tế, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; các chương trình,kế hoạch cải cách hành chính của ngành y tế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quảcủa công tác quản lý ngành, tăng cường nhận thức và trách nhiệm của các đơn vịy tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cung ứng dịch vụ hành chính côngvà dịch vụ sự nghiệp công;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác cải cách hành chính, phù hợpvới nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị y tế trong toàn ngành để thực hiện cóhiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính hàng năm củaBộ Y tế.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ những nhiệm vụ cần phải thực hiện,các hoạt động phải triển khai, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho cácđơn vị trong ngành Y tế;

- Đề ra các biện pháp thực hiện rõ ràng, cụ thể, chi tiết, mang tính khả thi, huy độngđược các nguồn lực phục vụ cho công tác cải cách hành chính trong ngành y tế.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chứctuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị thông qua Hộinghị Tổng kết, sơ kết, đánh giá công tác cải cách hành chính của Bộ với các đơnvị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;lồng ghép qua các hội nghị giao ban của ngành y tế từ Trung ương đến địaphương; thông qua Đại hội công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị trongngành y tế; các cơ quan thông tấn, báo chí, cổng thông tin điện tử của ngành,các đơn vị y tế và y tế địa phương;

2. Xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ đượcgiao tại Chỉ thị và tổ chức thực hiện; Triển khai giám sát việc thực hiện cáckế hoạch đã ban hành.

3. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác chỉđạo điều hành về CCHC và trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch (bao gồm Phụ lục kèm theo) và theochức năng, nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòngBộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị y tế trong toàn ngànhkhẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng tại cơquan, đơn vị mình; trên cơ sở đó, cụ thể hóathành các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Cụ thể như sau:

1. Các đơn vị y tế trong toàn ngành tổ chức xâydựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đượcgiao; xác định cụ thể các mục tiêu phải đạt được, những nội dung cần phải tiếnhành; thành lập các tổ công tác tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị trong công táccải cách hành chính; bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện kế hoạch cảicách hành chính;

2. Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính đặcbiệt đối với các thủ tục mới ban hành, niêm yết công khai các thủ tục hànhchính, tổ chức việc lấy ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cácquy định hành chính đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và thực hiệnthủ tục hành chính;

3. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thẩm định phêduyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho các đơn vị thuộcvà trực thuộc bộ; đổi mới công tác tuyển dụng công chức viên chức, xây dựngphương án đánh giá mức độ hoàn thành công việc của công chức, viên chức thôngqua vị trí việc làm và bản mô tả công việc;

4. Tổ chức triển khai Nghị định 85/NĐ-CP đẩy mạnhlộ trình đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sựnghiệp y tế công lập, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tăng mức hàilòng của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. Bộ phận Kế hoạch Tài chính của cácđơn vị y tế trong toàn ngành xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực và bố tríkinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hànhchính và các nội dung của Chỉ thị đưa vào trong dự toán ngân sách hàng năm.

5. Các đơn vị y tế cần xây dựng kế hoạch chi tiếtcho công tác ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý, điều hành. Thí điểm và tiến tới sử dụng bắt buộc hệ thống vănbản điện tử và hộp thư điện tử trong quản lý tại các đơn vị trong năm 2015 vàsau năm 2015. Thực hiện thí điểm và tăng dần mức độ cung ứng dịch vụ công trựctuyến tại mức 3 và mức 4 đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, tạo điều kiệnthuận lợi cho người dân và tổ chức khitham gia dịch vụ công. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 đối với các đơn vị đã đăng ký, triển khai mới quy trình ISO tại cácđơn vị, tổ chức chưa đăng ký do mới thành lập;

6. Triển khai thí điểm đo lường sự hài lòng củangười dân đối với dịch vụ y tế công tại một số đơn vị y tế được chọn thí điểm,tổ chức sơ kết, đánh giá và xây dựng tài liệu hướng dẫn, phần mềm phân tích sốliệu... triển khai rộng rãi tại các đơn vị y tế trên toàn quốc sau năm 2015. Cácđơn vị y tế cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công về y tếphải có kế hoạch triển khai việc đo lường hài lòng của người dân đối với dịchvụ được cung cấp, bố trí nhân lực và kinh phí để thực hiện, hàng năm phải tổchức công bố kết quả và báo cáo Bộ Y tếđể tổng hợp báo cáo Chính phủ.

7. Tổ công tác Thường trực cải cách hành chính củaBộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiệnkế hoạch này của các cơ quan, đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Bộ và Y tế địaphương; định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ Y tế, đề xuất các biện pháp cầnthiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Y tếđịa phương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thựchiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế tình hình và kết quả thựchiện theo hàng quý; trong quá trình tổ chứcthực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung nhữngnội dung cụ thể của kế hoạch, chủ động báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng xem xét,quyết định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Các Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Đảng ủy Bộ, Công Đoàn cơ quan Bộ;
- Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ;
- Thành viên Thường trực CCHC Bộ;
- Lưu: VT, TCCB(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-BYT
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số 1048 /KH-BYT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan thực hiện

Sản phẩm

Thời gian

1

Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh công tác CCHC trong lĩnh vực y tế

1.1

Đưa đầy đủ nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Bài viết

Quý 4/2014

1.2

Tổ chức hội nghị phổ biến nội dung, tinh thần của Chỉ thị cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành;

Thường trực CCHC Bộ Y tế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan báo, đài của ngành

Tổ chức hội nghị

Tháng 10/2014

2

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lập kế hoạch và triển khai nhiệm vụ CCGC, thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng, nâng cao chỉ số cải cách hành chính hàng năm

2.1

Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, kế hoạch chuyên đề về CCHC được giao tại Chỉ thị.

Thường trực CCHC, BYT; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, y tế địa phương

Các kế hoạch của từng đơn vị y tế

Trước 31/12 hàng năm

2.2

Xây dựng Kế hoạch kiểm tratổ chức kiểm tra công tác CCHC

Thường trực CCHC, BYT Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, y tế địa phương

Các kế hoạch và báo cáo

Trước 31/12 hàng năm

2.3

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo hàng Quý/6 tháng/hàng năm về công tác CCHC, đánh giá những mặt tốt, những tồn tại cần phải cải thiện, đặc biệt là những tiêu chí trong Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ

Thường trực CCHC, BYT; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, y tế địa phương

Các báo cáo Quý/6 tháng/hàng năm

Trước ngày 10 tháng cuối cùng mỗi Quý

3

Tuyên truyền về cải cách hành chính

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về CCHC, các hoạt động và kết quả thực hiện CCHC

Văn phòng Bộ, Vụ TT-TĐKT, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các cơ quan báo chí truyền thông, cổng TTĐT của Bộ của đơn vị y tế

Chuyên mục, chuyên trang CCHC, các bài viết, bản tin, pano, áp phích, tờ rơi...

Thường xuyên Hàng tuần, hàng tháng

4

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong Chỉ thị của Bộ trưởng về CCHC

4.1

Nâng cao chất Iượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

4.1.1

Xây dựng kế hoạch xây dựng VBQPPL năm, Kế hoạch rà soát, Kế hoạch kiểm tra thực hiện VBQPPL; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật...

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,

Các bản Kế hoạch

Trước 31/12 hàng năm

4.1.2

Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát

Hàng quý

4.2

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

4.2.1

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm được ban hành

Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Kế hoạch hàng năm

Trước 31/12 hàng năm

4.2.2

Thực hiện Rà soát và Đánh giá các TTHC được ban hành để cắt giảm và đơn giản hóa các TTHC

Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa

Thường xuyên

4.2.3

Niêm yết công bố công khai các TTHC

Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Danh mục TTHC mới ban hành;

Thường xuyên

4.2.4

Tiếp thu PAKN của người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC.

Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo tổng hợp PAKN

Thường xuyên

4.3

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.3.1

Triển khai thực hiện Xác định vị trí việc làm xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức

Vụ TCCB, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Đề án vị trí việc làm được phê duyệt;

Quý 4/2014 và năm 2015

4.3.2

Thực hiện kế hoạch 4373/QĐ-BYT Bộ Y tế về việc “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012

Vụ TCCB, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Các Đề án đổi mới tuyển dụng; Đề án đánh giá CC,VC ...được xây dựng thí điểm

Quý 4/2014 và năm 2015

4.4

Cải cách tài chính công

Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về đổi mới tài chính công, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 43, Nghị định 85, Nghị định 115, Nghị định 130 NĐ-CP của Chính phủ)

Vụ Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo kết quả thực hiện

Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối cùng của mỗi quý

4.5

Hiện đại hóa nền hành chính

4.5.1

Rà soát, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt

Cục CNTT; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo kết quả thực hiện

Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối cùng của mỗi quý

4.5.2

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý văn bản điện tử, hộp thư điện tử

Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo kết quả thực hiện

Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối cùng của mỗi quý

4.5.3

Áp dụng ISO và các quy trình chuyên môn kỹ thuật khác trong hoạt động quản lý và triển khai nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo kết quả thực hiện

Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối cùng của mỗi quý

4.5.4

Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 đối với các dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công

Cục CNTT; Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Báo cáo kết quả thực hiện

Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối cùng của mỗi quý

5

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng

Tổ chức công tác kiểm tra thực hiện CCHC và công tác tự kiểm tra trong nội bộ

Thường trực CCHC, BYT; Thủ trưởng các đơn vị y tế

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ,

Kế hoạch kiểm tra CCHC

Thường xuyên