ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠBẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 1999 của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạoquốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ởViệt Nam;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt kế hoạchhành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụngtrong chiến tranh ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ công văn số 01/BCĐ – VP33 ngày 01/04/2013 của Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sửdụng trong chiến tranh ở Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch hành động khắc phụchậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân tỉnh LạngSơn xây dựng kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹsử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và đinh hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động) với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Giải quyết cơ bản hậu quảchất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với con người trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100 % người tham giakháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đượchưởng chính sách ưu đãi người có công.

- 100% hộ gia đình có từ02 người tàn tật nặng trở lên và các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khănđược trợ cấp về đời sống và bảo hiểm y tế

- Quản lý thai nghén cho100% thai phụ của nạn nhân CĐHH.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Xây dựng chương trìnhkế hoạch kiểm tra sức khoẻ bệnh tật của các nạn nhân chất độc hoá học

2. Hoàn thiện chính sáchvà chế độ trợ giúp nạn nhân chất độc hoá học là những người tham gia kháng chiếnvà con cháu của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được hưởngchính sách.

3. Trợ cấp và có chế độbảo hiểm y tế cho các gia đình nạn nhân CĐHH có hoàn cảnh khó khăn và có ngườibị bệnh, tật nặng.

4. Tuân thủ đúng Quy trìnhxác định nạn nhân CĐHH và Tiêu chí xác định bệnh tật do nhiễm chất CĐHH đượcNhà nước ban hành.

5. Tổng điều tra số lượngnạn nhân CĐHH trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường năng lựcvà cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo tiếp nhận, chăm sóc, nuôidưỡng nạn nhân CĐHH.

7. Tăng cường cơ sở vậtchất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chuẩnđoán dị tật bẩm sinh trước khi sinh, đào tạo và nâng cao năng lực tư vấn sinhsản, di truyền cho cán bộ y tế cơ sở.

8. Tăng cường vận độngcác tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gianghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH.

9. xây dựng mô hình chămsóc nạn nhân tại cộng đồng, gắn với trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng,chăm sóc sức khoẻ nạn nhân ở địa phương. vận động các tổ chức, cá nhân tham giađóng góp ủng hộ cho nạn nhân CĐHH về vật chất và tinh thần để cải thiện đờisống và chữa bệnh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gianthực hiện:

- Năm 2013: Xây dựngkế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụngtrong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh LạngSơn.

- Năm 2014: Xây dựngcác tiêu chí Phiếu điều tra, Kế hoạch điều tra và tổng điều tra số lượng nạnnhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh.

+ Đề xuất cơ chế chínhsách của nạn nhân CĐHH đối với Trung ương và tỉnh.

+ Tổ chức thực hiệncác cơ chế chính sách đối với nạn nhân CĐHH, các chương trình, mục tiêu, kếhoạch đã đề ra.

- Năm 2015: Tổ chức sơkết Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụngtrong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh LạngSơn.

2. Chế độ báo cáo

- Các Sở, ngành vàUBND các huyện, thành phố có trách nhiệm định kỳ từ ngày 20 tháng 12 hàng nămxây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động gửi về Sở lao động –Thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh và Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiếntranh ở Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Đánh giá kết quảthực hiện các chính sách đối với nạn nhân CĐHH và nghiên cứu, đề xuất các chínhsách đối với nạn nhân CĐHH; Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sởchăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐHH.

- Phối hợp với Sở Ytế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện Quy trình xác định nạn nhân CĐHH được banhành.

- Tổ chức điều tra sốlượng nạn nhân CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội nạnnhân, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, triển khai kếhoạch hành động trên phạm vi toàn tỉnh.

- Là cơ quan thườngtrực trực tiếp phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo triểnkhai kế hoạch.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi Trường:

- Phối hợp với các Sở,ban ngành liên quan và UBND các huyện, xã thực hiện Kế hoạch hành động.

- Thu thập lưu giữthông tin tư liệu về CĐHH của tỉnh.

1.3. Sở Y tế:

- Hướng dẫn danh mụcbệnh, tật và tiêu chí chẩn đoán bệnh, tật có liên quan đến CĐHH theo quy địnhcủa Bộ Y tế;

- Xây dựng, triển khaikế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh, tật cho nạn nhân CĐHH;xây dựng chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chứcnăng cho nạn nhân CĐHH.

- Phối hợp với Sở Tàichính nghiên cứu đề xuất chế độ bảo hiểm y tế phù hợp cho nạn nhân CĐHH.

1.4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

- Giải mã và công bố(hoặc cung cấp) phiên hiệu các đơn vị quân đội hoạt động tại các vùng bị nhiễmCĐHH theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

- chỉ đạo Ban chỉ huyquân sự các huyện, thành phố thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người cócông trong đó có đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

1.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp vớicác Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng và hướng dẫn lồng ghép Kếhoạch hành động vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng nămcủa tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạchhành động của các ngành, địa phương.

- Phối hợp với Sở Tàichính, bố trí ngân sách của tỉnh và các nguồn tài trợ cho các chương trình vàdự án liên quan đến kế hoạch hành động.

1.6. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan căn cứ nguồn ngân sách tỉnh hàngnăm, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn việc sửdụng kinh phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả CĐHH.

1.7. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tổ chức thực hiệnnhiệm vụ nghiên cứu khoa học về CĐHH và nâng cao năng lực nghiên cứu về CĐHH.

1.8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp vớiSở LĐ-TB&XH, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí địaphương, Đài phát thanh – truyền hình các huyện, thành phố tổ chức các hoạt độngthông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xãhội với việc khắc phục hậu quả CĐHH.

1.9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng và tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch hành động hàng năm về khắc phục hậu quả CĐHH phùhợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Lồng ghép việc thựchiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, đề án và kế hoạch khác cóliên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địaphương;

- Thực hiện chế độ báocáo định kỳ, hàng năm việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

1.10. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành độngcủa tỉnh, cụ thể:

- Tham gia điều tra,khảo sát những gia đình bị nhiễm chất độc da cam toàn tỉnh.

- Đề xuất, xây dựng cơchế chính sách chăm sóc đối tượng thăm hỏi gia đình chính sách.

1.11. Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng:

Khuyến khích các tổchức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổchức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào các hoạt động khắcphục hậu quả CĐHH.

1.12. Các cơ quan báo chí:

Xây dựng các chuyênmục, chuyên đề về hậu quả CĐHH đối với môi trường và con người ở Việt Nam.

2. Cơ chế tài chính:

Ngân sách Nhà nước đảmbảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời vận động sự đóng góp của cộng đồng; tạocơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để thu hút sự tham gia của các thành phầnkinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện nhân đạo, các tổchức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia thựchiện Kế hoạch hành động.

Trên đây là Kế hoạchhành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiếntranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thựchiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Hùng Khoa