ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNGKINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tainạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, ngành Giao thông vận tảiđã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quaviệc kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải cho thấy, công tác quản lý nhà nước về hoạtđộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn còn chưa coi trọng, nhiều đơnvị kinh doanh vận tải không đảm bảo điều kiện kinh doanh, chưa quan tâm đếncông tác quản lý an toàn giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 củaBộ trưởng Bộ GTVT về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhànước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đồng thời để tăng cường kỷcương, kỷ luật trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tảibằng xe ô tô của các đơn vị kinh doanh, việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngànhđể thực hiện việc kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quảnlý bến xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là vấn đề bức thiết cần được tiếnhành trong thời điểm hiện nay.

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm2008;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chínhphủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số91/2009/NĐ-CP ;

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 củaBộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách- số hiệu: QCVN 45: 2012/BGTVT ;

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, hoạt động kinh doanh vận tảibằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2013của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từthiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

- Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ trưởngBộ GTVT về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước vềhoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

II. MỤC TIÊU

1. Cương quyết đưa hoạt động kinh doanh vận tảibằng xe ô tô, quản lý khai thác bến xe của các doanh nghiệp, HTX vào nề nếp,đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi viphạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế;

2. Đưa công tác quản lý hoạt động kinh doanh vậntải bằng xe ô tô, quản lý khai thác bến xe của các doanh nghiệp, HTX đúng theoquy định của pháp luật;

3. Xử lý nghiêm minh các vi phạm của đơn vị kinh doanhvận tải bằng xe ô tô, quản lý khai thác bến xe theo quy định.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối tượng kiểm tra

Toàn bộ các doanh nghiệp, HTX kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô và các đơn vị quản lý bến xe trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế chưa được Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát.

Danh sách các doanh nghiệp, HTXkinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các đơn vị quản lý bến xe do Đoàn kiểm traliên ngành bàn bạc, thống nhất.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Doanh nghiệp kinh doanh vậntải bằng xe ô tô.

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh vàGiấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

b) Số lượng, chất lượng và niênhạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh và phương án kinhdoanh; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

c) Quản lý lái xe và nhân viênphục vụ trên xe;

d) Hồ sơ và công việc thực hiện củangười trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợptác xã;

e) Kê khai, niêm yết giá cước;

g) Đối với doanh nghiệp, hợp tácxã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi sẽ tiếnhành kiểm tra thêm các nội dung:

- Hồ sơ và hoạt động quản lý điềuhành của bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

- Đăng ký chất lượng dịch vụ vậntải hành khách với cơ quan quản lý tuyến

h) Lắp đặt và quản lý hoạt độngvận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình.

2.2. Đơn vị quản lý bến xe. Tậptrung vào nội dung quản lý hoạt động vận tải tại bến xe và tổ chức thực hiệndịch vụ phục vụ xe ra, vào bến theo quy định của các đơn vị.

3. Thành lập Đoàn kiểm tra liênngành, gồm:

- Trưởng đoàn: Sở Giao thông vậntải (giao Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn). Sốlượng: 01 người.

- Thành viên:

+ Phòng Quản lý Vận tải và Phươngtiện - Sở GTVT: 01 người.

+ Thanh tra Sở GTVT: 01 người(Thanh tra viên).

+ Công an tỉnh: 01 người (Thanhtra viên).

+ Sở Lao động - Thương binh và Xãhội (Thanh tra viên về lao động - tiền lương): 01 người.

+ Sở Y tế (Thanh tra viên): 01người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải, Công antỉnh, Sở lao động - Thương binh và Xã hội: Căn cứ vào "Mục 3" cửngười tham gia đúng thành phần, chuyên môn nhiệm vụ yêu cầu; gởi danh sách vềSở Giao thông vận tải trước ngày 30/9/2013.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giaothông vận tải trên cơ sở danh sách do các Sở, ngành, đơn vị liên quan cung cấp,Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theoyêu cầu quy định.

3. Các thành viên có trách nhiệmkiểm tra, đề xuất hình thức xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực mình quản lý vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

4. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì,phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện;báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25tháng 10 năm 2013.

5. Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền, các thành viên của Đoàn kiểm traliên ngành chủ động cùng với Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND tỉnh để cóhướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh L.T.Lưu;
- Các Sở: GTVT, LĐTBXH, Y tế;
- Công an tỉnh;
- Hiệp hội Vận tải ô tô TT Huế;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu