ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 93/NQ-CP NGÀY 15/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN YTẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày15/12/2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 93 của Chính phủ) về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Huy động các nguồn lực xã hội đầu tưcho phát triển y tế, nâng cao chất lượng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giảmquá tải bệnh viện, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đảm bảo quyềnlợi của nhân dân, người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo, các đối tượng chínhsách xã hội; thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý dịch vụ công theo tinh thần Nghịquyết, Kết luận của Trung ương.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thànhphố, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vịliên quan thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 93/NQ- CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ để thu hút nguồnlực, thúc đẩy hợp tác, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thànhphố quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chínhsách sau nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củathành phố Hà Nội.

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trườngđại học y dược công (sau đây gọi chung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công) đượchợp tác, đầu tư để thực hiện dự án theo những phương thức sau:

- Vay vốn để đầu tư xây dựng, thànhlập mới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong khuôn viên đất hiện có và được quyếtđịnh tổ chức bộ máy, phương thức quản lý phù hợp.

- Liên doanh, liên kết (góp vốn bằng:tiền; cơ sở vật chất; năng lực, chất lượng, uy tín của đơn vị) với các nhà đầutư để đầu tư xây dựng, thành lập mới cơ sở khám bệnh, chữabệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Thời gian liên doanh, liên kết do cácbên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

+ Đối với các dự án xây dựng trên đấtđược giao của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thì quyền sử dụng đất vẫn thuộccơ sở khám bệnh, chữa bệnh công. Hết thời gian liên doanh, liên kết thì tài sảntrên đất thuộc về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công.

+ Đối với các dự án xây dựng trên đấtkhông thuộc quyền sử dụng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thì cơ sở khámbệnh, chữa bệnh mới được mang tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công; tên gọi cụthể do các bên thỏa thuận.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh côngđược cử công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động) làm việc tại bệnh việntư.

3. Cơ chế về vốn, tín dụng đầu tư

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công được vay vốn tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, QuỹĐầu tư Phát triển Thành phố để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo các phươngthức quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết 93 của Chính phủ.

- Trường hợp vay vốn của tổ chức tíndụng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vaycủa tổ chức tín dụng và lãi suất cho vay đầu tư phát triển của nhà nước.

- Vốn góp, vốn vay của các tổ chức,cá nhân (kể cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị); Quỹ pháttriển hoạt động sự nghiệp.

- Vốn góp bằng giá trị năng lực, chấtlượng và uy tín của đơn vị: Phải được đánh giá tương xứng với giá trị, do cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh công lập và nhà đầu tư thỏa thuận trong Đề án liên doanh,liên kết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ này được ổn định trong suốtquá trình hoạt động của liên doanh, liên kết, kể cả trongtrường hợp mở rộng quy mô hoặc tăng vn hoạt động của cơsở liên doanh, liên kết.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh côngđược cử người lao động sang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu tạiKhoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ theo nguyên tắc công khai,dân chủ, tự nguyện của người lao động. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công chịutrách nhiệm và có phương án bảo đảm nhân lực cho hoạt động bình thường của đơnvị.

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu tạiKhoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ được áp dụng chế độ khấu hao của doanhnghiệp; được áp dụng chính sách và mức thuế thu nhập ưu đãi nhất theo quy địnhcủa pháp luật.

6. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh theoyêu cu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ được thựchiện theo nguyên tắc tính đủ chi phí và có tích lũy. Thủ trưởng đơn vị y tếcông quyết định mức giá cụ thể trong phạm vi khung giá do Liên Bộ Y tế - Tàichính quy định. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanhnghiệp được quyền quyết định mức giá. Các đơn vị phải thực hiện kê khai và niêmyết giá dịch vụ theo quy định.

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh côngchưa được cấp có thẩm quyền xác định toàn bộ giá trị tài sản để giao cho đơn vịquản lý sử dụng như đối với doanh nghiệp nhà nước thì phải xác định giá trị của các tài sản sử dụng làm vn góp theo quyđịnh trước khi thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 93 của Chính phủ.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. SY tế

- Sở Y tế là cơ quan thường trực thựchiện Nghị quyết 93 của Chính phủ, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thànhphố triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thành phố quản lý.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban,ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quanhướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố Hà Nội chủ độngxây dựng đề án phù hợp với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thế mnh của đơn vị, thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chứctriển khai thực hiện theo quy định; Rà soát các đề án, dự án liên doanh, liênkết, vay vốn, ... đang thực hiện, xây dựng đề án trình UBND Thành phố phê duyệtđể được hưởng các chính sách ưu đãi tại Nghị quyết 93 của Chính phủ.

- Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, thanhtra việc tổ chức thực hiện các đề án tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công đểphát huy tối đa thế mạnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công, khắc phục, xửlý các thiếu sót trong quá trình triển khai.

- Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6tháng, 1 năm tổng hợp, đánh giá tình hình các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh côngtriển khai các đề án; Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố giải quyết kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc theo quy định.

2. SởKế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Y tế trong việctham mưu, xây dựng các quy định, quy chế phát triển y tế, đề xuất với UBNDThành phố phê duyệt để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố quảnlý tiếp cận và huy động được nguồn vốn vay phát triển.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cáccơ sở khám bệnh, chữa bệnh công về thủ tục, trình tự các bước xây dựng, trìnhthẩm định và phê duyệt các đề án thực hiện Nghị quyết 93của Chính phủ theo quy định.

- Phối hợp với Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ để các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh công vay vốn đầu tư phát triển theo quy định tại Quỹ Đầu tưPhát triển thành phố Hà Nội.

- Phối hợp thẩm định các đề án thựchiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. S Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cáccơ sở khám bệnh, chữa bệnh công xây dựng mức giá dịch vụ, quản lý, sử dụng tàisản, tài chính, khấu hao, thanh quyết toán tại các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh công thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định.

- Thm địnhtrình UBND Thành phố hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay của tổ chứctín dụng và lãi suất cho vay đầu tư phát triển của Nhà nước cho các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh công theo quy định.

4. CụcThuế, Cục Hải quan Hà Nội

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban,ngành liên quan hưóng dẫn, áp dụng chính sách và mức thuế thu nhập ưu đãi cụthể đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công triển khai thực hiện Nghị quyết93 của Chính phủ.

5. S Ni v

Phi hợp với SởY tế hướng dn các đơn vị v chế độ, chính sách nhân lực và xây dựng Đề án vịtrí việc làm, phương án đảm bảo nhân lực hoạt động của các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh công tham gia liên doanh, liên kết, vay vốn phát triển theo Nghịquyết 93 của Chính phủ.

6. Bảohiểm Xã hội Thành phố

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơsở khám bệnh, chữa bệnh công xây dựng mức giá dịch vụ. Thực hiện việc thẩmđịnh, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh tạicác cơ sở y tế thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định hiện hành.Tăng cường công tác hướng dẫn, giám định, kiểm tra tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh công đảm bảo sử dụng nguồn quỹ bảo him an toàn,hiệu quả.

7. UBNDquận, huyện, thị xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ độngphối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 93 củaChính phủ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công đóng trên địa bàn theo quyđịnh.

8. Cácsở, ban, ngành, đoàn thể khác của Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hp, hỗ trợ Sở Y tế trong việc tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh côngtrên địa bàn Thành phố.

9. Cáccơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyênmôn của đơn vị và các văn bản hướng dẫn chủ động xây dựngđề án phù hợp với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thế mạnh của đơn vị, gửi Sở Y tếthẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chức triểnkhai thực hiện theo Nghị quyết 93 của Chính phủ; chịu trách nhiệm quản lý, điềuhành các hoạt động theo đề án được duyệt, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quảhoạt động với Sở Y tế theo qui định.

- Rà soát các đề án, dự án liêndoanh, liên kết, vay vốn,... đang thực hiện, xây dựng đề án trình UBND Thànhphố phê duyệt để được hưởng các chính sách ưu đãi tại Nghị quyết 93 của Chínhphủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu SởY tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, cácđơn vị liên quan và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thành phốHà Nội phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 93/NQ-CP ngày15/12/2014 của Chính phủ, định kỳ báo cáo UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáoChính phủ theo quy đnh./.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Y tế;
-
TT TU, TT HĐND TP; (để b/c)
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
-
Các đ/c PCT UBND TP; (để b/c)
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội;
-
VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng; các phòng VX, KT, TH;
-
Lưu: VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc