ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN"ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020"TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án số hóa truyềndẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020", Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Kế hoạch triển khai thực hiện, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hìnhmặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả,thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sốlượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình trên địabàn tỉnh.

b) Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đấtnhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ củanhân dân, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao,phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụchính trị, quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015:

- Đảm bảo 85 % hộ gia đình có máy thu hình và xem đượctruyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đấtchiếm khoảng 60% các phương thức truyền hình;

- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn cáckênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 85% dân cư;

- Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đấttrên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo;

- Đến ngày 31/12/2005, áp dụng thống nhất tiêuchuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh theo tiêu chuẩn phát sóng MPEG-2 hoặc MPEG-4;

b) Đến năm 2018:

- Từ năm 2015 đến năm 2018 triển khai và hoàn thànhviệc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất để chuyển tảicác kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiếtyếu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phát sóng song song các kênh chương trìnhtruyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trênhạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tựmặt đất.

- Đảm bảo 100 % các hộ gia đình có máy thuhình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau;trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 60 % các phương thức truyền hình;

- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn cáckênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 95% dân cư;

- Từ 01/01/2016 áp dụng thống nhất tiêu chuẩntruyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêuchuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và phiên bản tiếp theo củacác tiêu chuẩn trên.

- Phấn đấu trước ngày 31/12/2016, phát sóng tất cả cáckênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hìnhtương tự mặt đất sang trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặtđất; đồng thời, thực hiện phát sóng song song các kênh chương trình truyền hìnhphục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyềndẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất.

- Trước ngày 31/12/2018, kết thúc việc phát sóngtất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóngtruyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn,phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn toàn tỉnh.

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Bảo đảm không làm gián đoạn các kênh chươngtrình truyền hình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệmvụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

2. Sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn, phát sóngtruyền hình số mặt đất do các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hìnhthiết lập giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài các huyện, thị xã,thành phố.

3. Huy động mọi nguồn lực của xã hội, doanh nghiệpvà một phần ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phátsóng truyền hình mặt đất.

4. Tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầutư để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tổ chức, tuyên truyền

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch sốhóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;các phương tiện quảng cáo tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thôngcông cộng và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở;

b) Tổ chức phát sóng thường xuyên vào thời gianthích hợp trên đài phát thanh - truyền hình, các đài truyền thanh nhằm thôngbáo về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự để chuyển sang truyềnhình số tại địa phương;

c) Xây dựng hệ thống thông tin (điện thoại, hộpthư, trang thông tin điện tử…) hỗ trợ cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, người dânthực hiện việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số;

d) Yêu cầu các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của doanhnghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị thu, phát truyền hình; các quảngcáo, giới thiệu dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóngtruyền hình phải kèm theo thông tin về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóngtruyền hình mặt đất;

đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về kế hoạchsố hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyếnkhích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thựchiện.

2. Về thị trường và dịch vụ

Tạo điều kiện triển khai các hệ thống truyền hình cáp,truyền hình internet tại các đô thị, các khu dân cư trên cơ sở cạnh tranh lànhmạnh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

3. Về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực

a) Triển khai đào tạo, đào tạo lại cán bộ phù hợpvới lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài cáccấp theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khikết thúc phát sóng truyền hình tương tự tại địa phương.

b) Trên cơ sở đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có,Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế ổn định bộ máy, bố trí nhân lực phùhợp để đẩy mạnh việc tự sản xuất chương trình, đảm bảo số lượng và chất lượngnội dung chương trình.

c) Kiện toàn, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy;xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ,phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có bảnlĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực trí tuệ và khả năng tổ chức thựchiện nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của truyền hình hiện đại

4. Về tài chính

a) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu,sản xuất các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số và cácdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số đáp ứng điềukiện doanh nghiệp công nghệ cao và các quy định trong Luật Chuyển giao côngnghệ được hưởng ưu đãi về tài chính, về thuế theo quy định của pháp luật;

b) Huy động và tranh thủ các nguồn vốn ngân sáchcủa Trung ương, vốn của doanh nghiệp, vốn ODA và tạo các cơ chế đặc biệt nhằmhuy động các nguồn vốn để phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hìnhsố mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và hỗtrợ đầu thu truyền hình số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Về công nghệ và hạ tầng

a) Khuyến khích, lựa chọn doanh nghiệp đầu tư,thiết lập hạ tầng phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựngcơ chế, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp khai thác dịchvụ truyền hình kỹ thuật số thiết lập hạ tầng, mạng lưới truyền dẫn, phát triểncác dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình internet, truyền hình số mặt đất…đápứng nhu cầu xem truyền hình của nhân dân ngày càng cao, đặc biệt đối với cácvùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Tiếp tục quảng bá chương trình truyền hình Thừa ThiênHuế trên vệ tinh Vinasat, tạo bước đệm cho việc hoàn thiện nội dung chươngtrình, đáp ứng yêu cầu của khán giả xem truyền hình.

6. Về xây dựng nội dung kênh chương trình

Tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ khókhăn trong công tác xây dựng nội dung kênh chương trình truyền hình. Tập trungnguồn nhân lực tự sản xuất, khai thác các nhóm chương trình đảm bảo chất lượngvề nội dung, tăng thời lượng phát sóng đảm bảo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo để giúp Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch, gồm: Phó Chủ tịch UBNDtỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phótrưởng Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan làmthành viên;

Sử dụng bộ máy hiện có của Sở Thông tin và Truyền thôngđể giúp việc cho Ban chỉ đạo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lậpBan Chỉ đạo.

b) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế,chính sách để triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh đến năm 2018 theo quy địnhhiện hành.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyềnvề "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020"của Chính phủ và Kế hoạch số hóa dẫn truyền, phát sóng truyền hình mặt đất đếnnăm 2020 của tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng"Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của tỉnh Thừa ThiênHuế đến năm 2018", gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổchức tuyên truyền, phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình về chủ trương tổ chứcthực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm2020".

c) Chủ động triển khai và tổ chức thực hiện Kếhoạch triển khai Đề án đảm bảo hiệu quả.

d) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy; đầu tư hạtầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của lộ trình thực hiện "Đề án số hóatruyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" tại Thừa Thiên Huế.

4. Sở Tài chính

Nghiên cứu tham mưu bố trí kinh phí phục vụ côngtác xây dựng và triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyềnhình mặt đất đến năm 2018" tại Thừa Thiên Huế.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướngdẫn, tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp ứng dụng và sản xuất các thiếtbị thu, phát và chuyển đổi sử dụng trong truyền hình số mặt đất, thu, phát sửdụng công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ thứ 2 theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 và Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,Sở Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hạtầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạchbảo đảm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và triểnkhai các chương trình, đề án, dự án.

7. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thựchiện kiểm tra, giám sát việc kinh doanh trên thị trường các máy phát, máy thutruyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nướcquy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thànhphố Huế

a) Phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến chính sách của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Đề án.

b) Tổng hợp, đánh giá tình hình việc triển khaithực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp Sở Thông tin và Truyềnthông triển khai thực hiện Kế hoạch.

9. Báo Thừa Thiên Huế

a) Phối hợp, thực hiện công tác tuyên truyền phổbiến nội dung Đề án đến đông đảo người dân.

b) Tăng cường đưa tin, xây dựng chuyên đề, phóng sự,…tuyêntruyền trên báo in, báo điện tử những nhưng nội dung liên quan việc tổ chứcthực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm2020".

10. Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nộidung của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện "Đềán số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địabàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạchthực hiện; định kỳ hàng năm (trước 15/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quảthực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại mục IV;
- VP: CVP, PCVP và CV: TH, TC, KH, DL;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa