ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ02-ĐA/TU NGÀY 26/9/2013 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 64-KL/TW NGÀY28/5/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤCĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnhủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trungương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thốngchính trị từ Trung ương đến cơ sở, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thựchiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa một số nội dung Đề án số 02-ĐA/TU ngày26/9/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấphành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệthống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Tổ chức Quán triệt đến cán bộ, công chức, viênchức nội dung Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy nhằm tạo sự đồngthuận, thống nhất cao trong nhận thức về Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giảipháp theo Kết luận số 64-KL/TW của BCH Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tụcđổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

- Gắn việc thực hiện Kế hoạch này với việc thựchiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/7/2011 của UBND tỉnh về triển khai thựchiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựnghệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, làm cơ sở để đẩy mạnh pháttriển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2015.

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức về vị trí, vai trò của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trịnhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị.

- Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên mônđồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựngđội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức,trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu thựchiện nhiệm vụ chính trị.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao hiệulực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn sắp xếpcơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc rà soát,sắp xếp lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được tiến hành thườngxuyên và phải gắn với việc đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý, từ việc rà soátchức năng, nhiệm vụ của đơn vị phải gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan,đơn vị, địa phương đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòngban, chi cục, đơn vị sự nghiệp phải gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, côngchức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và đảm bảo chất lượng, số lượng đểnâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Triển khai kịp thời việc sắp xếp các cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp Tỉnh theo quy định của Trung ương. Việcsắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tính ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lýNhà nước; nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp; không trùng lắp, không bỏsót nhiệm vụ; phân định rành mạch giữa quản lý Nhà nước với đơn vị sự nghiệp.Sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm nhiệm vụ chỉ có một tổchức, đơn vị thực hiện, đồng thời phù hợp với các điều kiện về kinh tế của từngđịa phương trong Tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chia nhỏ, phân tán,chồng chéo. Những nhiệm vụ mà doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế khác thựchiện được thì chuyển giao; đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả thấp thì giảithể; đơn vị sự nghiệp có khả năng khai thác nguồn thu thì chuyển sang tự trangtrải kinh phí.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính Quyền cấp huyệntrên cơ sở quy định của Trung ương; rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền Quyếtđịnh điều chỉnh, bổ sung về chức năng nhiệm vụ, Quyền hạn, khắc phục nhữngchồng chéo, không rõ về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộcUBND cấp huyện, giữa UBND cấp xã với các phòng, đơn vị cấp huyện.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cảicách thủ tục hành chính; thực hiện công khai minh bạch thủ tục hành chính ở tấtcả các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính vàtổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính đã được công bố; kiểm soátchặt chẽ việc tuân thủ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắnkết quả tuân thủ, giải quyết thủ tục hành chính với nội dung đánh giá cán bộ,công chức hàng năm. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và côngdân trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch cảicách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp vớiđặc điểm, tình hình thực tế của Tỉnh. Hoàn thiện cơ chế phân cấp theo hướngtăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở mỗi cấp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt độngcủa HĐND và UBND xã, phường, thị trấn, phát huy tốt việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ, Quyền hạn theo luật định. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làmviệc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đối vớicán bộ chủ chốt cấp xã. Thực hiện dưới xã, phường, thị trấn là thôn, buôn, khuphố, chủ yếu hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, hạn chế tốiđa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách. Khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chứcchính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố phù hợp với tình hình của tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chếphát huy Quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với các tổ chức tronghệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chứcdanh chủ chốt không phải là người địa phương; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở một số địa phương có điều kiện; Bí thưcấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cùng cấp. Tổng kết việc thực hiện thí điểmkhông tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường.

2. Biên chế và nâng cao chất lượng quản lý độingũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Về biên chế:

- Triển khai và thực hiện tốt việc xác định vị tríviệc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chínhphủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

- Đối với các cơ quan hành chính: Đổi mới mạnh mẽcơ chế giao, quản lý và sử dụng biên chế theo hướng giao biên chế phải căn cứchức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn, định rõ vị trí, nhiệm vụ, tiêuchuẩn của từng chức danh công chức.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đẩy mạnhthực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xã hội hóa dịch vụ công, từngbước giảm chi lương viên chức từ ngân sách Nhà nước; quản lý chặt chẽ số lượngviên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức:Rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phân công công tác theo hướng rõ người,rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, côngchức, viên chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công để bố trí phùhợp; nhằm mục đích tinh gọn biên chế nhưng vẫn đảm bảo thực hiện và hoàn thànhtốt nhiệm vụ. Thực hiện chế độ kiêm nhiệm các chức danh phù hợp, thực hiệnkhoán kinh phí hành chính để giảm biên chế.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Tiếp tục thựchiện nghiêm các quy định của Trung ương về cán bộ, công chức cấp xã. Khuyếnkhích kiêm nhiệm các chức danh cán bộ, công chức và những người hoạt động khôngchuyên trách cấp xã; khoán Quỹ phụ cấp để giảm dần số lượng người hoạt động khôngchuyên trách gắn với việc tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã. Trên cơsở Quy hoạch cán bộ, công chức của địa phương, có kế hoạch cụ thể hàng năm đểtổ chức sát hạch cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấphuyện, cấp tỉnh, khắc phục tình trạng điều động cán bộ, công chức cấp xã lêncấp trên công tác khi chưa được kiểm tra sát hạch đảm bảo điều kiện xét chuyểntheo quy định. Tăng cường quyền làm chủ nhân dân gắn với đẩy mạnh thực hiện cáchình thức tự quản và xã hội hóa ở cộng đồng dân cư.

b) Nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch cảicách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Phú Yên (ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1321/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng hệ thống vị trí việc làm trong cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Xây dựng Quy chế đánh giá công chứctheo hướng lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khối lượng,chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm đối với công việclàm căn cứ đánh giá, xếp loại công chức.

- Đổi mới quy định về khen thưởng đối với công chứctrong thực thi công vụ và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh để đảm bảo kỷ cươngvà hiệu quả công tác quản lý. Xây dựng quy định về việc thay thế cán bộ, côngchức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu công việc theo quy định của Nhà nước.

- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức phải đảmbảo nguyên tắc chọn được người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn thực hiệncông việc theo yêu cầu hiện tại và đáp ứng được sự phát triển của tổ chức. Xâydựng cơ chế tuyển dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm; xây dựng hệthống bản mô tả công việc phù hợp với từng vị trí việc làm của từng cơ quan,đơn vị. Thực hiện việc thi tuyển chức danh quản lý đến cấp Giám đốc Sở và tươngđương khi có hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức quản lý chặt chẽ, tăng cườngcông tác kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, hợp đồng lao động tại các cơquan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nguồn nhânlực có chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpcông lập Nhà nước với quy trình đơn giản, chế độ đãi ngộ phù hợp. Phát hiện vàhỗ trợ bồi dưỡng tài năng trên các lĩnh vực. Triển khai thực hiện tốt Đề án thíđiểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nôngthôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày22/7/2011 của UBND Tỉnh về thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về pháttriển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh PhúYên giai đoạn 2011-2015. Quan tâm công tác đào tạo cán bộ nữ, cán bộ người dântộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Quân nhân hoàn thành nghĩavụ Quân sự, thanh niên ưu tú ở địa phương để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, côngchức cấp xã.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các quy địnhcủa Trung ương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên mônthuộc UBND cấp huyện, cấp Tỉnh; ban hành kịp thời các quy định về chức năng,nhiệm vụ Quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướngdẫn của Trung ương để các cơ quan, đơn vị ổn định tổ chức, hoạt động có hiệuquả.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBNDTỉnh: Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Phú Yên (ban hànhkèm theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh); Kế hoạch số 52/KH-UBNDngày 22/7/2011 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồnnhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Yên giai đoạn2011-2015; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/7/2011 về triển khai thực hiện Chươngtrình hành động số 04-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thốngchính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinhtế - xã hội địa phương đến năm 2015.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Tỉnh gửi Bộ Nộivụ thẩm định và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được thẩm định. Xây dựngcác Quy chế, quy định về: Đánh giá công chức hàng năm; Thay thế cán bộ, côngchức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu công việc theo quy định của Nhànước; Tuyển dụng công chức, viên chức; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viênchức của Tỉnh. Tổ chức thực hiện việc thi tuyển các chức danh quản lý đến cấpGiám đốc Sở và tương đương khi có hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách đào tạosau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

Tổ chức tổng kết thí điểm không tổ chức Hội đồngnhân dân huyện, phường. Triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm tuyển chọn tríthức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giaiđoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh.

2. Sở Tư pháp:

Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát các quyđịnh thủ tục hành chính, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phùhợp. Cần tập trung vào một số loại thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyềnsử dụng đất và cấp giấp phép xây dựng; Thủ tục liên Quan đến hợp tác đầu tưnước ngoài trên địa bàn tỉnh...

3. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyđịnh cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ởcấp xã, thôn, buôn, khu phố đảm bảo phù hợp với tình hình của Tỉnh. Tiếp tụctriển khai thực hiện việc khoán chi phí hoạt động cho các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp của Tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thànhphố:

- Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ để kiệntoàn sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao đểkiến nghị cấp có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ cho phù hợp, hiệu quảnhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cảicách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm traviệc thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyềnquản lý; gắn kết quả tuân thủ, giải quyết thủ tục hành chính với nội dung đánhgiá cán bộ, công chức hàng năm. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổchức và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh Quy chế làmviệc, phân công công tác cho công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sởtrường, trình độ chuyên môn của từng công chức, viên chức. Thực hiện chế độkiêm nhiệm các chức danh phù hợp.

- UBND cấp huyện:

+ Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền Quyết địnhđiều chỉnh, bổ sung về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, khắc phục những chồngchéo, không rõ về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDhuyện, giữa UBND xã, thị trấn với các phòng, đơn vị cấp huyện.

+ Có biện pháp nhằm đổi mới phương pháp, phongcách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấpxã, nhất là đối với cán bộ, công chức chủ chốt cấp xã. Thực hiện dưới xã,phường, thị trấn là thôn, buôn, khu phố, chủ yếu hoạt động theo hình thức tựquản của cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách.

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương của Tỉnh về bố trímột số chức danh chủ chốt không phải là người địa phương; Bí thư cấp ủy đồngthời là Chủ tịch UBND cấp xã ở một số địa phương có điều kiện; Bí thư cấp ủyđồng thời là Chủ tịch HĐND cùng cấp. Tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổchức HĐND huyện, phường.

+ Có kế hoạch cụ thể hàng năm gửi cơ quan có thẩmquyền để tổ chức sát hạch chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấphuyện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện,thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, căn cứKế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của cơ quan, đơn vị mình đểthực hiện.

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm traviệc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND Tỉnh biết, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự