ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH

KIỂMTRA, XỬ LÝ XE Ô TÔ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG, XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ĐỘ CHẾKHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácbảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa vàkhắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chínhphủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàngiao thông. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sửdụng; xe ô tô, mô tô, xe gắn máy độ chế(sau đây viết là các phương tiệnthuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông) không đảm bảo điều kiện thamgia giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhànước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phát hiện và xử lý cáctrường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là TTATGT) đườngbộ; góp phần loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn giao thông (sau đây viết tắt làTNGT) xuất phát từ các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giaothông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữacác đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý đối với cácphương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đảm bảo các phương tiện thuộc diện bịđình chỉ tham gia giao thông không được lưu hành theo quy định.

II. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể số lượng cácphương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh (Côngan tỉnh báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/3/2015).

- Kiên quyết xử lý đối với cácphương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên các tuyến đường cólưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao (Quốc lộ, Tỉnh lộ và một số tuyếnđường trọng điểm...) và tại khu vực nội thành phố, thị trấn và các khu vựcđông dân cư nhằm loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn giao thông do các phương tiệntrên gây ra trong năm 2015.

- Kiểm tra, xử lý các cơ sở sảnxuất lắp ráp, tự độ chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vàđường thủy nội địa trái phép và tổ chức ký cam kết với các cơ sở trên không tựý sản xuất, độ chế khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền (Sở Giaothông Vận tải báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/3/2015).

III. Nội dung kế hoạch (Chi tiết có Phụ lục kèm theo):

1. CácSở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên tuyền,phổ biến các quy định của nhà nước về quản lý phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ, đặc biệt là các quy định về niên hạn sử dụng của các loại xe ô tô;quy định về cấm sản xuất, lắp ráp, độ chế các phương tiện giao thông khi chưacó sự cho phép của các cơ quan chức năng; cấm sử dụng phương tiện không đảm bảođiều kiện tham gia giao thông; các hình thức xử phạt và mức phạt đối với từngtrường hợp vi phạm. Thường xuyên đưa tin, viết bài phản ánh tình hình vi phạmhành chính về TTATGT, TNGT có nguyên nhân liên quan đến các phương tiện thuộcdiện bị đình chỉ tham gia giao thông để nhân dân biết, nâng cao ý thức chấphành.

2. Côngan tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thànhphố và các lực lượng chức năng trực thuộc:

+ Tổng kiểm tra, rà soát, nắm tìnhhình và xử lý các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương tiệnthuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấnkiểm tra, rà soát, lập danh sách những cá nhân, tổ chức có phương tiện thuộcdiện bị đình chỉ tham gia giao thông; yêu cầu cam kết không đưa các phương tiệnnày tham gia giao thông trên đường bộ; xác định những tuyến đường, địa bàntrọng điểm thường xuyên có các loại xe trên lưu hành để tổ chức kiểm tra và xửlý nghiêm theo quy định.

+ Tăng cường công tác tuần tra,kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định cáctrường hợp tổ chức, cá nhân đưa vào sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đìnhchỉ tham gia giao thông; sử dụng giấy tờ bất hợp pháp để lưu hành các phươngtiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Các loại phương tiện vi phạmthì tiến hành tịch thu, xử lý theo quy định pháp luật. Xử lý nghiêm các trườnghợp, cản trở, chống đối việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, nếu códấu hiệu tội phạm thì tiến hành lập hồ sơ xử lý hình sự theo quy định.

- Phối hợp với các ngành chức năngtổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện cơ giới đườngbộ không đảm bảo điều kiện lưu hành và yêu cầu các cơ sở này cam kết không sảnxuất, lắp ráp các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; xử lýnghiêm đối với các hành vi sản xuất, lắp ráp và mua bán các phương tiện thuộcdiện bị đình chỉ tham gia giao thông...

- Phối hợp với Sở Giao thông Vậntải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát và xử lý các tổ chức, cá nhântrên địa bàn tỉnh sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giaothông.

3. SởGiao thông vận tải:

- Kiểm tra, rà soát và kịp thờithông báo đến các cơ quan chức năng những phương tiện hết niên hạn sử dụng vàchủ phương tiện đối với những phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng; kiên quyếtđình chỉ và không cho lưu hành đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiệnan toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giaothông phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểmsoát và xử lý vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, thể lệ vận tải và kịpthời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các phương tiện thuộc diện bị đình chỉtham gia giao thông.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Kon Tum tổ chức kiểm tra, đình chỉ hoạt động cáccơ sở sản xuất, lắp ráp, độ chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đườngbộ và đường thủy nội địa trái phép; đồng thời tổ chức ký cam kết với các cơ sởsản xuất không lắp ráp, độ chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộvà đường thủy nội địa khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

4. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức phù hợp đến các tổ dân phố, khudân cư trên địa bàn; trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luậtvề cấm sản xuất, lắp ráp, độ chế các phương tiện khi chưa có sự cho phép của cơquan chức năng và cấm sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện tham gia giaothông; đối với các trường hợp cố tình sử dụng các phương tiện thuộc diện bịđình chỉ tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xãkiểm tra, rà soát việc sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham giagiao thông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiệnvà báo cáo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; vận động và tổ chức kýcam kết với người dân không sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ thamgia giao thông.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năngphối hợp với lực lượng Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát,xử lý nghiêm các vi phạm phát luật về đảm bảo trật tự ATGT; trong đó, chú trọngxử lý đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đìnhchỉ tham gia giao thông theo đúng quy định.

5. SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp vớiCông an giao thông, Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đểkịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các phươngtiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông để khai thác, vận chuyển lâmsản trái phép.

6. SởThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điệntử, Báo Kon Tum xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, giáo dụcpháp luật trật tự an toàn giao thông và việc cấm sử dụng, lưu hành đối với (hàng tháng, hàng quý). Tổ chức biên tập tài liệu tuyên truyền, nộidung khẩu hiệu, panô áp phích tuyên truyền gửi các đơn vị trực thuộc phục vụcho công tác tuyên truyền tại cơ sở.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trêncơ sở những nhiệm vụ trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phâncông, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chươngtrình cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên.

2. Địnhkỳ, ngày 20 của tháng cuối quý các Sở, ngành và địa phương báo cáo kết quả thựchiện về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. GiaoCông an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thựchiện theo đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơnvị địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 của tháng cuối quý để biết,chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
-
Bộ Giao thông Vận tải;
-
TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành liên quan;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố KonTum;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thc hin

1

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và việc sử dụng các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành (xe hết niên hạn sử dụng; xe ô tô, mô tô, xe máy tự độ chế...).

UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình

Ban An toàn giao thông tỉnh

Mở đợt cao điểm trong quý I và triển khai thường xuyên, liên tục từ ngày 01/02/2015

2

Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm

-

Tổng kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng xe ô tô hết niên hạn sử dụng; xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tự độ chế không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh do các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng trên địa bàn.

Công an tỉnh (tổng hợp báo cáo trước ngày 25/3/2015)

Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT

Mở đợt cao điểm trong Quý I và tối thiểu mỗi Quý 01 đợt (30 ngày)

-

Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất lắp ráp, tự độ chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa trái phép; và tổ chức ký cam kết với các cơ sở trên không tự ý sản xuất, độ chế khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Giao thông Vận tải (tổng hợp báo cáo trước ngày 25/3/2015)

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Mở đợt cao điểm trong Quý I và tối thiểu mỗi Quý 01 đợt (từ 15-20 ngày)

-

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, phát hiện, xử lý theo quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân đưa vào sử dụng xe ô tô hết niên hạn sử dụng; xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tự độ chế không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông.

Công an tỉnh

Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và UBND các huyện, thành phố

Thườngxuyên, liên tục