ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH -UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2017

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 81/KH-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại giai đoạn 2016 - 2018 và Hướng dẫn số 3737/BTTTT-TTĐN ngày 25/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Cà Mau năm 2017, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Cà Mau với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực và của các địa phương trong tỉnh, tạo sức mạnh và chuyển biến tích cực trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Cà Mau về hoạt động đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại.

- Thông tin, lý luận chính xác, kịp thời, nhất quán giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành và lĩnh vực về công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường nội dung, hình thức, phương thức thông tin quảng bá hình ảnh Cà Mau ra thế giới và thông tin thế giới vào Cà Mau trên các phương tiện báo chí, truyền thông như: phát thanh, truyền hình, báo chí điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm song ngữ; tổ chức các sự kiện truyền thông, hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, thông tin qua đoàn ra, đoàn vào, khách du lịch quốc tế đến Cà Mau.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương Cà Mau. Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền và an ninh biển, hải đảo.

- Thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, sắc thái văn hóa vùng miền, hình ảnh Cà Mau, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Cà Mau.

- Cung cấp thông tin giới thiệu tổng quan, quảng bá tiềm năng, lợi thế và sự hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và địa phương tỉnh Cà Mau nhằm thu hút, hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và của tỉnh Cà Mau.

- Thông tin, lý luận phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc có dụng ý xấu của các thế lực thù địch nhằm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

- Phát ngôn và cung cấp thông tin chính thống, tranh thủ các phóng viên nước ngoài thông tin về Cà Mau qua báo chí, truyền thông quốc tế.

2. Giải pháp

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng về thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phổ biến kiến thức về nhân quyền; tổ chức các hoạt động triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa.

- Xây dựng các dự án, đề án chuyên đề quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau đến với các nước trong khu vực và thế giới; chú trọng thông tin đến các quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Cà Mau.

- Biên soạn và xuất bản sổ tay công tác thông tin đối ngoại và các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của tỉnh Cà Mau.

- Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ảnh về tỉnh Cà Mau; chủ động cung cấp thông tin giới thiệu tổng quan, quảng bá tiềm năng và sự hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và địa phương Cà Mau với các phóng viên báo chí ngoài nước đến tác nghiệp tại Cà Mau.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo.

- Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, tạo sức mạnh và ấn tượng truyền thông về thông tin đi ngoại.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. S Thông tin và Truyền thông

a) Phân công cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại.

b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại về các nội dung:

- Kỹ năng về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Thông tin tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và tỉnh Cà Mau;

- Thông tin tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên gii lãnh thổ quốc gia;

- Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền, thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam và của địa phương;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

c) Cập nhật thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời triển khai đến các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để nắm bắt thông tin và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương.

d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp định kỳ giao ban công tác báo chí hàng tháng, trong đó có công tác thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong, ngoài nước về tình hình trong tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lý luận, lập luận đấu tranh phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh.

đ) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, đạo diễn và các đối tượng khác là người nước ngoài đến Cà Mau hoạt động báo chí, ghi chép tư liệu, hình ảnh.

e) Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo (giai đoạn 2011 - 2020).

g) Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Cà Mau - Đất và người” phụ đề Anh ngữ để quảng bá hình ảnh Cà Mau ra thế giới.

2. Sở Ngoại vụ

- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại.

- Chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng biên soạn, in, phát hành Bản tin đối ngoại song ngữ (Việt - Anh) và các ấn phẩm thông tin quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Cà Mau ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định pháp luật; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin có định hướng cho phóng viên nước ngoài.

- Củng cố hiệu quả hoạt động chuyên đề tiếng Anh trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao với nước ngoài, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản đã được UNESCO công nhận là: Đn ca tài tử Nam bộ và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.

- Liên kết Trang thông tin điện tử Xúc tiến du lịch tỉnh Cà Mau với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, sản vật, thương hiệu Cà Mau; biên soạn, phát hành tài liệu quảng bá danh lam, thắng cảnh du lịch văn hóa, sinh thái, lịch sử Cà Mau (song ngữ Việt - Anh).

- Tiếp tục tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ động cung cấp các thông tin, tư liệu cho báo chí theo yêu cầu, nhiệm vụ và cập nhật trên trang thông tin điện tử của đơn vị về công tác xúc tiến đầu tư và hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau.

5. Sở Tài chính

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và kế hoạch thông tin đối ngoại của các ngành, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ và chi tổ chức các hoạt động phục vụ công tác thông tin đối ngoại theo quy định.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tiếp tục chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo (giai đoạn 2011 - 2020).

7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

- Thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức với đối tác nước ngoài, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền về các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng; các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương; các hoạt động đối ngoại nhân dân; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (1967 - 2017).

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Cà Mau.

- Cập nhật thông tin và tái bản ấn phẩm “Cà Mau với bầu bạn nước ngoài” cùng với danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài (song ngữ Việt - Anh).

8. Các cơ quan báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử

Tăng cường nội dung, chất lượng tin, bài, hình ảnh về thông tin đối ngoại trên các chuyên trang, chuyên đề Việt ngữ, Anh ngữ; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phổ biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ và Nhân dân về nhân quyền, thành tựu đảm bảo quyền con người, phản bác thông tin xuyên tạc, sai lạc của các thế lực thù địch.

9. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử về các lĩnh vực thuộc ngành và địa phương.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, kinh phí đảm bảo thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

- Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2017 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp) trước ngày 10/12/2017.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/02/2017./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Thông tin &Truyền thông;- Bộ Ngoại giao;- TT: Tnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các sở, ban, ngành tỉnh;- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị;- UBND các huyện, TP Cà Mau;- Các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT;- Lưu: VT, Thảo01, Tu09.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng