BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------

Số: 111/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2010 của ngành giáo dục với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; Góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

II. YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ các nội dung PBGDPL trong đó ưu tiên thực hiện dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai công tác PBGDPL trong các năm sau.

2. Kết hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức; Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2010.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

3. Tăng cường phối hợp các lực lượng triển khai công tác PBGDPL và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động PBGDPL

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục đến các đối tượng liên quan, trong đó tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong năm 2010 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn ngành.

4. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL

(Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục các văn bản pháp luật cần tập trung tuyên truyền, phổ biến trong năm 2010)

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo, tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phối hợp phổ biến pháp luật cho phụ huynh học sinh và nhân dân.

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục ở địa phương đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL và lồng ghép hoạt động PBGDPL với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” phù hợp với tình hình địa phương.

- Tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục công dân.

- Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của ngành giáo dục ở địa phương. Tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành tư pháp trong công tác PBGDPL theo Quyết định số 810/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày02/3/2010 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010.

2. Nhiệm vụ của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giao đoạn 2010 - 2012 và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học.

- Bổ sung môn học Pháp luật đại cương vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại Khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và Khoản 7, Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

3. Nhiệm vụ của các cục, vụ, viện, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Bộ

a) Thành lập Ban điều hành Đề án, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Điều hành Đề án và xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành Đề án, hoàn thành trong tháng 3/2010.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai Đề án trong năm 2010 và giai đoạn 2010 - 2012, hoàn thành trong tháng 4/2010.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Trưởng Ban điều hành Đề án đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch của Ban Điều hành.

b) Hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy pháp luật chính khóa

- Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dùng chung môn Pháp luật đại cương ở đại học, cao đẳng: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Hoàn thiện giáo trình môn Pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp (phần nội dung tự chọn): Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông và xuất bản tài liệu tương tự đối với cấp trung học cơ sở: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Biên soạn chương trình, tài liệu đưa nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung học phổ thông: Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đưa pháp luật ASEAN vào chương trình giáo dục của các cơ sở đào tạo luật: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

c) Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2010 - 2015: Vụ Công tác Học sinh, sinh viên chủ trì, hoàn thành trong Quý 3/2010.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất do không thực hiện thủ tục công chứng ?

d) Rà soát, xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, môn Giáo dục công dân và đội ngũ báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, Giáo dục công dân tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung đội ngũ cho những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên, giảng viên về chuyên ngành này: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, hoàn thành trong Quý 3/2010.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

đ) Rà soát, xây dựng danh mục, tổ chức biên soạn tài liệu, xây dựng bộ mẫu thiết bị hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

- Rà soát, ban hành danh mục tài liệu, thiết bị hỗ trợ dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực hiện, hoàn thành trong Quý 2/2010.

- Tổ chức biên soạn tài liệu hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Tổ chức biên soạn tài liệu hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình Giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trị, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Xây dựng một số mẫu thiết bị hỗ trợ dạy và học các kiến thức pháp luật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

e) Tập huấn, bồi dưỡng, giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác pháp chế

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tập huấn cán bộ phụ trách công tác pháp chế: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 4/2010.

g) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế và Cục Công nghệ thông tin chủ trì, triển khai từ Quý 2/2010.

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; Hội nghiệp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Hội nghị liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư pháp về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 2/2010.

- Nâng cao chất lượng, mở rộng diện phát hành Bản tin Pháp luật; Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; đĩa văn bản pháp luật về giáo dục, các tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; Cập nhật thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên.

- Hỗ trợ tài liệu, sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc của các sở giáo dục và đào tạo, các trường dân tộc nội trú: Vụ Giáo dục Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức cuộc thi viết “Câu chuyên tình huống đạo đức và pháp luật” dùng cho dạy và học môn Giáo dục công dân: Nhà xuất bản Giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học phát động trong Quý 2/2010, sơ kết trong Quý 4/2010.

h) Đôn đốc, theo dõi, phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng triển khai từ tháng 3/2010 đến hết năm 2010.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

i) Hoàn thiện thể chế và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, hoàn thành trong Quý 4/2010.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại một số sở, trường: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý 3/2010.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương theo phân công của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ: Vụ Pháp chế tham mưu tổ chức, thực hiện trong Quý 3/2010.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lập dự toán và bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành; Tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác; Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch PBGDPL và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- TW đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN;
- Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo; sở tư pháp; các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Chi hội Luật gia Bộ; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?