ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112 /KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁCCẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINVÀ ISO

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh ban hành Kếhoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứngdụng công nghệ thông tin và ISO tại các đơn vị cấp huyện, cấp sở trên địa bàntỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạngtình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về côngtác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụngcông nghệ thông tin (CNTT) và ISO của cơ quan, địa phương. Kịp thời nhân rộngcác điển hình tiên tiến, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xácđịnh nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khắc phụcnhững hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTTvà ISO trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thông qua công tác kiểm tra làm cơ sở xem xét,đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đối với các đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúngnguyên tắc, quy trình, chương trình, kế hoạch đảm bảo khách quan và chất lượng.

- Qua công tác kiểm tra, rút ra được những vấnđề trọng tâm trong công tác quản lý chỉ đạo trong thời gian đến.

- Có kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề tổchức triển khai các công tác được kiểm tra tại cơ quan, địa phương cũng nhưnhững kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác CCHC:

-Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác CCHC.

- Công tác tổ chức triển khai thựchiện công tác CCHC trên các lĩnh vực: Thể chế, tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũcán bộ, công chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, tậptrung vào các nội dung:

+ Kiểm tra việc triển khai cácquyết định của UBND tỉnh về: Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt độngcủa Bộ phận một cửa điện tử cấp huyện; quy trình tiếp nhận giải quyết và giaotrả kết quả thực hiện cơ chế một cửa điện tử của UBND cấp huyện (tại Quyết địnhsố 1977/QĐ-UBND ngày 04/10/2013, Công văn số 5178/UBND-NV ngày 04/10/2013,Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 8/6/2012; Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày24/9/2012,..).

+ Thực hiện các nhiệm vụ CCHC do Trungương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

+ Chuẩn bị triển khai đề án mộtcửa điện tử tại UBND cấp huyện.

2. Công tác kiểm soát TTHC:

- Kết quả tổ chức rà soát TTHC vàvăn bản đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC năm 2013.

- Việc thực hiện xây dựng, banhành kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát TTHC năm 2013 hoặc lập danh mụcTTHC cần rà soát, đơn giản hóa; việc đánh giá tác động theo các biểu mẫu vềtính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC (nếu có);

- Kiểm tra việc thực hiện công bố,cập nhật bổ sung thủ tục hành chính; việc niêm yết công khai danh mục TTHC giảiquyết thuộc thẩm quyền của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị củacá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ;

+ Công khai địa chỉ, số điện thoại, email của cơquan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị;

+ Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị: tổng sốphản ánh, kiến nghị đã nhận được (về hành vi, về quy định hành chính); tổng sốphản ánh, kiến nghị đã xử lý; việc công khai kết quả xử lý…

3. Công tác ứng dụng CNTT và ISO của đơn vị:

- Kiểm tra kết quả triển khai sử dụng 5 phần mềmdùng chung tại đơn.

- Hạ tầng thiết bị đảm bảo cho cán bộ công chứcthực hiện nhiệm vụ.

- Công tác bố trí cán bộ chuyên trách ứng dụngcông nghệ thông tin tại đơn vị.

- Kiểm tra việc triển khai, áp dụng 75 quy trìnhtheo Quyết định 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộtài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008.

(Có đề cương báo cáo đoàn kiểmtra kèm theo).

III. THỜI GIAN ĐỐI TƯỢNG VÀ LỰCLƯỢNG KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: Tháng 10-11/2013 (có lịch kiểm tra kèm theo).

2. Đối tượng kiểm tra:

- UBND thành phố Huế, các huyện,thị xã: Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Hương Trà, Hương Thủy.

- Các Sở, ban: Ban Quản lý KhuKinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lýPhát triển Khu đô thị mới, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần Đoàn kiểm tra vàđơn vị được kiểm tra (có Quyết định thành lập Đoàn kiểmtra và Tổ giúp việc riêng):

a) Đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Ông Phan Ngọc Thọ,Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Trưởng đoàn: Ông Cái VĩnhTuấn, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Các thành viên gồm:

+ Ông Trần Duy Chiến, Phó Giám đốcSở Khoa học - Công nghệ.

+ Ông Thái Tao, Phó Giám đốc SởNội vụ.

+ Ông Hoàng Bảo Hùng, Phó Giám đốcSở Thông tin - Truyền thông.

+ Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốcSở Tư pháp.

+ Ông Hồ Thắng, Phó Chánh Vănphòng UBND tỉnh.

b) Tổ giúp việc:

- Tổ trưởng: Ông Thái Tao, PhóGiám đốc Sở Nội vụ.

- Các Tổ viên:

+ Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Trưởngphòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

+ Ông Trần Minh Long, Trưởng phòngCải cách hành chính - Sở Nội vụ.

+ Ông Nguyễn Ngọc Cường, Trưởngphòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp.

+ Ông Trần Quốc Thắng, Chi cụctrưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốcTrung tâm Tin học hành chính - Văn phòng UBND tỉnh.

+ Ông Phạm Quang Trí, Chuyên viênPhòng Kinh tế- Văn phòng UBND tỉnh.

b) Đơn vị, địa phương được kiểmtra:

Gồmlãnh đạo các Sở, ban, UBND cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trựcthuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảthuộc UBND cấp huyện, các Sở, ban.

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đơn vị được kiểm tra chuẩn bịBáo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụngcông nghệ thông tin và ISO ở đơn vị (theo Đề cương đính kèm), gửi trướccho Đoàn kiểm tra trước ngày 18/10/2013.

2. Tiến hành kiểm tra:

- Tổ giúp việc trực tiếp làm việctrước với đơn vị được kiểm tra để rà soát cụ thể các nội dung báo cáo của đơnvị. Tổng hợp báo cáo Đoàn kiểm tra về các nội dung thẩm định (trước một ngàykhi Đoàn kiểm tra làm việc).

- Đoàn kiểm tra nghe lãnh đạo đơnvị báo cáo nội dung đã được chuẩn bị.

- Kiểm tra thực tế các loại hồ sơ,tài liệu có liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệthông tin và ISO của đơn vị.

- Đoàn tham gia ý kiến và chất vấn(nếu có).

- Đơn vị được kiểm tra giải trìnhvà kiến nghị, đề xuất (nếu có).

- Đoànlập biên bản kết quả kiểm tra và thông qua trước các thành viên tham dự.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra côngtác CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO năm 2013, yêu cầulãnh đạo các đơn vị phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốtnhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đơn vị được kiểm tra;
- Các TV Đoàn Kiểm tra;
- CVP, các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀTỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ISO NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 112 /KH-UBND, ngày 08 /10/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh)

1. Tổ chức triển khai thực hiệncác văn bản:

- Các văn bản của cấp ủy Đảng vàcủa cơ quan đã ban hành nhằm cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình CCHC củatỉnh từ đầu năm 2013 đến nay.

- Tổ chức các hội nghị tổng kết,sơ kết chuyên đề về công tác CCHC nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo,chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác CCHC.

- Việc triển khai các quyết địnhcủa UBND tỉnh về: Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Bộ phậnmột cửa điện tử cấp huyện; quy trình tiếp nhận giải quyết và giao trả kết quảthực hiện cơ chế một cửa của UBND cấp huyện (tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/10/2013, Công văn số 5178/UBND-NV ngày 04/10/2013, Quyết định số 1007/QĐ-UBNDngày 8/6/2012; Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012,..).

- Việc quán triệt, chỉ đạo điềuhành và triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghịđịnh số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ; việc bố trí cán bộ đầu mối;

+ Thực hiện các nhiệm vụ CCHC do Trungương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

+ Chuẩn bị triển khai đề án mộtcửa hiện đại tại UBND cấp huyện.

2. Việc thực hiện nhiệm vụ củaBộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Việc ban hành các văn bản thựchiện cơ chế 1 cửa, gồm: Quy định chức năng nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả; quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cô chế mộtcửa,...

- Chất lượng, trình độ chuyên mônnghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ côngchức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cơ sở vật chất của Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả, gồm: Diện tích sử dụng, khu vực chờ đợi, ghế ngồi cho côngdân, bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy vi tính, máy photo, máy fax, điệnthoại, quạt,...

- Việc thực hiện các quy định vềcông chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bảng tên công chứctrên bàn làm việc, đeo thẻ, đồng phục trong thực hiện nhiệm vụ.

- Việc thực hiện niêm yết côngkhai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm: Số lượng lĩnh vực, loạiTTHC theo quy định phải thực hiện; trong đó, số lượng lĩnh vực, công việc đãđược niêm yết công khai; các loại biểu mẫu, giấy tờ, hồ sơ; thời gian hẹn trảkết quả và mức thu phí, lệ phí đối với từng loại TTHC; quy trình giải quyết;lịch làm việc; bảng niêm yết.

- Các loại phiếu, sổ theo dõi:

+ Phiếu tiếp nhận: Số lượng đã sửdụng từ đầu năm 2013 đến nay; trong đó: thời gian hẹn trả đúng hay chưa đúngtheo quy định, số lượng công việc trả đúng hẹn, không đúng hẹn;

+ Sổ theo dõi: Số lượng hồ sơ đượctiếp nhận và giải quyết theo từng lĩnh vực từ đầu năm 2013 đến nay, việc kýnhận kết quả đã giải quyết;

+ Số lượng phiếu hướng dẫn đã sửdụng từ đầu năm 2013 đến nay;

- Các loại TTHC đã thực hiện theocơ chế một cửa liên thông.

- Việc thực hiện công tác kiểmtra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả trong thời gian qua.

- Việc ban hành và thực hiện cácChương trình, Đề án, Kế hoạch CCHC theo từng lĩnh vực được UBND tỉnh giao.

- Việc thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ hàng tháng, quý, năm về thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả trong thời gian qua.

3. Kết quả tiếp nhận, giảiquyết các TTHC tại cơ quan, đơn vị

(Số liệu tính từ ngày01/01/2013 đến ngày 31/7/2013)

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

I

Lĩnh vực A

II

Lĩnh vực B

...

Tổng

4. Kết quả tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị(PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày31/7/2013)

a) Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiếnnghị về quy định hành chính

PAKN của cá nhân, tổ chức

Phân loại PAKN

Số PAKN lũy kế từ đầu năm

Thuộc phạm vi xử lý

Không thuộc phạm vi xử lý

Thuộc phạm vi xử lý

Không thuộc phạm vi xử lý

Đang xử lý

Đã xử lý xong

Đang xử lý

Đã xử lý xong

Về hành vi

Về nội dung quy định hành chính

Tổng số

b) Hình thức phản ánh, kiến nghị về quy địnhhành chính

Hình thức PAKN

Số PAKN được tiếp nhận lũy kế từ đầu năm

Điện thoại

Văn bản

Thông điệp dữ liệu

Hình thức khác (qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo…)

Tổng số

c) Kết quả xử lý phản ảnh, kiến nghị về quy địnhhành chính

5. Việc ứng dụng CNTT và ISO trong giải quyếtcông việc của đơn vị:

- Kết quả việc sử dụng 5 phần mềm dùng chung tạiđơn vị.

- Hạ tầng thiết bị đảm bảo cho cánbộ công chức thực hiện nhiệm vụ.

-Công tác bố trí cán bộ chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

- Kết quả triển khai, áp dụng 75quy trình theo Quyết định 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việccông bố bộ tài liệu khung HTQLCL theo ISO 9001:2008.

6. Việc thực hiện một số nhiệmvụ cụ thể khác:

- Thực hiện Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày28/12/2012 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lốilàm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, côngchức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày02/11/2010 về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính; Quyết định số 890/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 về việcquy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả.

7. Một số nhiệm vụ trong thờigian đến.

8. Những tồn tại, vướng mắc vàkiến nghị, đề xuất khắc phục (nếu có)./.

DỰ KIẾN LỊCHLÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ISO CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Kếhoạch số 112 /KH-UBND ngày 08 /10/2013 của UBND tỉnh)

Thời gian

Nội dung làm việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ sáu

18/10/2013

Sáng: Họp Đoàn Kiểm tra

- Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc

VP UBND tỉnh

Chiều: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND huyện Phú Lộc

- Tổ giúp việc

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện

UBND huyện Phú Lộc

Thứ hai

21/10/2013

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Phú Lộc

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện

UBND huyện Phú Lộc

Thứ ba

22/10/2013

Sáng: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND thị xã Hương Thủy

Chiều: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND thành phố Huế

- Tổ giúp việc

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND

Sáng: UBND thị xã Hương Thủy

Chiều: UBND thành phố Huế

Thứ tư

23/10/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND thị xã Hương Thủy

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND thành phố Huế

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thị xã, thành phố

Sáng: UBND thị xã Hương Thủy

Chiều: UBND thành phố Huế

Thứ năm

24/10/2013

Sáng: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND huyện Phong Điền

Chiều: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND huyện Quảng Điền

- Tổ giúp việc

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND

Sáng: UBND huyện Phong Điền

Chiều: UBND huyện Quảng Điền

Thứ Sáu

25/10/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Phong Điền

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Quảng Điền

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện

Sáng: UBND huyện Phong Điền

Chiều: UBND huyện Quảng Điền

Thứ hai

28/10/2013

Sáng: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND huyện Phú Vang

Chiều: Tổ giúp việc làm việc trước với UBND thị xã Hương Trà

- Tổ giúp việc

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND

Sáng: UBND huyện Phú Vang

Chiều: UBND thị xã Hương Trà

Thứ ba

29/10/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Phú Vang

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND thị xã Hương Trà

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thị xã

Sáng: UBND huyện Phú Vang

Chiều: UBND thị xã Hương Trà

Thứ tư

30/10/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Xây dựng

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở

Sáng: Sở Xây dựng

Chiều: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm

31/10/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Tài chính

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở

Sáng: Sở Tài chính

Chiều: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ sáu

01/11/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban

Sáng: BQL các KCN tỉnh

Chiều: Ban QLKKT CM- LC

Thứ hai

04/11/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Giao thông Vận tải

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở

Sáng: Sở Giao thông Vận tải

Chiều: Sở NN và PTNT

Thứ ba

05/11/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Y tế

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở

Sáng: Sở Y tế

Chiều: Sở Giáo dục và ĐT

Thứ tư

06/11/2013

Sáng: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Văn hóa TT và DL

Chiều: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ban QL Phát triển Khu đô thị mới

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc, do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, ba, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở, ban

Sáng: Sở Văn hóa TT và DL

Chiều: Ban QL Phát triển Khu đô thị mới

Từ 07 đến 12/11

Tổ Giúp việc dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra

- Tổ giúp việc

Sở Nội vụ

Thứ tư

15/11/2013

Chiều: Họp Đoàn Kiểm tra tổng kết đợt kiểm tra, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ giúp việc

VP UBND tỉnh

* Thời gian làm việc: Buổi sángbắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14giờ.

* Tùy theo tình hình thực tế, lịch có thểthay đổi, mọi thay đổi, điều chỉnh lịch do Tổ trưởng Tổ giúp việc thông báo vàthống nhất với đơn vị được kiểm tra.