ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 114/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTSỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂNDOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Để tổ chức triển khai thực hiện tốtNghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện vớinhững nội dung sau:

I. MỤC TIÊU VÀNGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

Đến năm 2020, có ít nhất 7.000 doanhnghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 80 - 85% tổng thu ngân sách của tỉnh,khoảng 70 - 75% tổng vốn đầu tư toànxã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành tỉnh khá của cả nước.

2. Nguyên tắc

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắcvề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo quy định tại

a) Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanhnghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanhtrong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấydoanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanhnghiệp ến doanhnghiệp.

b) Tập trung cải thiện môi trườngkinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. Nhà nước bảo đảm quyềnbình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như:vốn, tài nguyên, đất đai,... và

c) Các cơ quan quản lý nhà nước khiban hành và thực thi chính sách phải bảo đảm xác định rõmỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm. Nâng cao hiệu quả quảnlý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn vớiđiều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát. Công tác thanhtra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn,phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủcác quy định của pháp luật.

d) Không hình sự hóa quan hệ kinh tế,dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CHỦY U

1. Cải cách hànhchính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủtục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả cáclĩnh vực, trong đó chú trọng ở một số lĩnh vực trọng tâm: đầu tư, đất đai, ế. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp vềgiải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%.

Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụngcông ngdịch vụ công trực tuyến đối õ nét

Đẩy mạnh ứng dụng công ngdễ dàng tra cứu, kiểm tra các thông tin có giá trịpháp lý về doanh nghiệp.

Duy trì kênh đối thoại trực tuyến“Trao đổi và tháo gỡ” được tổ chứcđịnh kỳ 02 tháng/01 lần giữa ắc.

Kiện toàn bộ phận tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% các cơ quan có bộ phận tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính theo quy định. Thiết lập đườngdây nóng để hỗ trợ và tiếp nhận các phản ánh của doanh nghiệp, nhàđầu tư nhằm khắc phục và cải thiện môi trường đầu tư ngày một tốt hơn.

Rút ngắn thời gian đăng ký doanhnghiệp xuống còn 02 ngày làm việc đối với hồ sơ ử và 03 ngày làm việc đối vớihồ sơ nộp bằng bản giấy, trong đó một số thủ tục được ápdụng trả ngay kết quả cho doanh nghiệp như: thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thayđổi người đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ, hiệu đính thông tin,...

Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí vàtầm quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp dậy tinh thần doanh nghiệp; thúc đẩy tăngtrưởng mạnh ố lượng,ănglực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp. Thay đổi một cách cơ bản cách thứckêu gọi đầu tư và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tạomôi trường

Thành lập và công khai đường dây nóng ở tất cả các cơ quan và người đứng đầu từ cấp tỉnh đến cấp xã,hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đểtiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cácsở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhànước, không bỏ sót hoặc chồng chéo vềchức năng, nhiệm vụ. Nâng cao ồi dưỡng và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức để bảo đảm có đủ

2. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ

Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệpvà đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tạo lập môi trường thuận lợi để thúcđẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khảnăng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hìnhkinh doanh mới; đẩy mạnh các hoạt động khuyến công và quảngbá thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ ến

Hoàn thiện và vận hành hệ thống thôngtin doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu ến ỗ đối cácdoanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã và đang hoạt động trên địa bàntỉnh.

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiệnvà hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã ban hành, trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh và ố cơ chế, chính sách, theo hướngthông tấp dẫn và bảo đảm tính khả thinhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, trọngtâm là các chính sách: khuyến khích phát triển côngnghiệp, thương mại và du lịch; chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ xây dựng chỉ dẫnđịa lý, nhãn hiệu tập thể,...

Khuyến khích, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và thành lập cáctrung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc. Xây dựng chương trình hỗtrợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mô hình vườn ươm doanhnghiệp, hỗ trợ

3. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyềnbình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổsung và xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, cấphuyện, quy hoạch ống nhất liên kết; các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải tổchức công bố công khai tại nơi được quy hoạch để doanhnghiệp,

Xây dựng và triển khai các hoạt độnghỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối vớicác doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệpđang ểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Thực hiện có hiệu quả công tác sắpxếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâmnghiệp; đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nướctại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, tạo cơ hội cho tư nhân pháttriển. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanhnghiệp có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vìlợi ích cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanhnghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanhnhư: đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin, thị trường, tạo thuận lợi cho doanhnghiệp tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

4 .Giảm chi phí

Rà soát các quy định pháp luật về đấtđai theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sửdụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp. Tăng cường bộ phận hỗ trợ vềchính sách thuế, kê khai thuế đảm bảo công tác hỗ trợ nhanh, hiệu quả cho doanhnghiệp; mở rộng hình thức nộp thuế điện tử và nâng cao chất lượng kê khai thuếđiện tử, nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách tiền tệ,tín dụng của Trung ương, tiếp tục triển khai Chương trìnhkết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tổ chức cho vay thí điểmmô hình liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp với lãi suất hợp lý; tăng tỷtrọng cho vay đối với nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp,nông dân chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm, thủy sản,hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước về hỗ trợ lãisuất, lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cảicách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; thựchiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gianlận thương mại; nâng cao hiệu quả công tác phân loại, áp mã, kiểm tra xuất xứhàng hóa và xác định trị giá tính thuế, truy thu, thu hồi nợ đọng thuế cho ngânsách nhà nước.

5. Bảo vệ quyềnv à lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tradoanh nghiệp theo hướng thống nhất chương trình thanh tra, kiểm tra đối vớidoanh nghiệp để tránh trùng lắp, đảm bảo không quá một lần/năm;kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dungtrong một đợt thanh tra,

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thịtrường, có giải pháp xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, hàng giả, hàng kémchất lượng nhằm tạo cơ hội phát triển hàng

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùnghàng Việt Nam.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. S Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan đầumối tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiếnnghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục chủ trì tổ chức gặp mặtdoanh nghiệp mỗi tháng từ 02 đến 04 lần nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăncủa doanh nghiệp; theo đó đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hóacác biện pháp giải

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan tham mưu cho UBND tỉnh danh mục các dự án điềuchỉnh, ồm quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản ếu, quy hoạch sử dụng ồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

- Rút ngắn thời gian thẩm định, chấpthuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp xuống còn 20 ngày làm việc(ngày); ấychứng nhận ốngcòn 05 ngày, dự án ốngcòn 02 ngày đối với hồ sơ đăng ký nộp qua mạng điện tử và 03 ngày đối với hồ sơ nộp bằng bản giấy, trong đó một số thủtục được áp dụng trả ngay ổingười đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ, hiệu đính thông tin,….

- Triển khai thực hiện có hiệu quảchương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệpnhỏ và vừa.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường

- Tập trung chỉ đạo, giải quyết vướngmắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp với các đơn vị liênquan hướng dẫn UBND cấp huyện, ểnkhai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quyđịnh, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp theo tiến độ đã cam kết.

- Hoàn thành rà soát, điều chỉnh Quyhoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạchsử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, theohướng dành quỹ đất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển sản ết,công khai, minh bạch các quy hoạch,

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc cácquy định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án được giao đất, cho thuê đất, cáchoạt động khai thác, chế biến k

3. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

- Tập trung

- Tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung,điều chỉnh quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung, gắnvới chế biến đảm bảo hiệu quả, đáp ứng đủ nguyên liệu cho các ến.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốtcác cơ chế, chính sách của Trung ương và các chính sách khuyến khích ã ban hành; phối hợp rà soát, đề xuấtsửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nôngnghiệp, nông thôn.

4. Sở Khoa họcvà Công nghệ

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án“Nâng cao năng suất và chất lượng sản àng hóa của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012- 2015 và định hướng đến năm 2020” (thực hiện cho giai đoạn 2017 - 2020), trongđó tập trung vào các nội dung đổi mới công nghệ, ứng dụngtiến bộ khoa học và công nghệ,

- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triểnkhai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sángtạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác tổ chức tậphuấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sửdụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chú trọng những nội dung về bảohiểm xã hội, thang bảng lương, định mức lao động, hình thức trả lương, an toànlao động, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật caotheo hướng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cơ sở giáo dục, dạynghề nhằm đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, ầulao động của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác cải cách các thủtục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công ng

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định kỳ hàng tuần thống kê, tổnghợp các tin, bài báo chí phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động củadoanh nghiệp gửi các cơ quan có

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí,truyền thông trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tìnhhình; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng vàquảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động đúng phápluật, tiêu biểu trong

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyêntruyền phổ biến ế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Sở Nội vụ

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cácsở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhànước, không bỏ sót hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ,báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2016.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồidưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảmbảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợdoanh nghiệp; thiết lập đường dây nóng của Sở Nội vụ tạicác cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp biết, phản ánh những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà của cán bộ, côngchức trong thực thi công vụ; kiên quyết ề xuấtUBND tỉnh xem xét, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định.

- Đôn đốc triển khai có kết quả cácnhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảmnâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức côngvụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầutư, kinh doanh.

8. SởCông thương

- Thường xuyên tổ chức giao ban về sảnxuất công nghiệp, thương mại; qua đó, kịp thời nắm bắt, đề xuất biện pháp tháogỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ trì, ẩn trương xâydựng chính sách phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh, báo cáoUBND tỉnh trong quý III/2016.

- Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổhợp tác kinh tế quốc tế và các hiệp định kinh tế - thương mại để nâng cao nănglực hội nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hộichợ triển lãm, quảng bá sản phẩm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, chương trìnhsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch hành động sản xuất sạch hơntrong công nghiệp..., nhằm tuyên truyền, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanhnghiệp trong việc đổi mới, ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất để tăngnăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất tăng năng lực cạnh tranh.

- Đẩy mạnh lồng ghép các chươngtrình, tranh thủ các nguồn lực để phát triển mạng lưới chợ, mở rộng hệ thống kênh phân phối hàng hóa; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý giá, nhất là giá nguyên,nhiên liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất; xây dựng kế hoạch

10. Sở Xây dựng

- Đề xuất giảipháp nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính vàrút ngắn tối đa thời gian cấp phép xây dựng, thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kế kỹ thuật,.. và các thủ tục liên quan khác để tạo điều kiện thuận lợi cho doanhnghiệp, nhà đầu tư.

- Rà soát, điều chỉnh,bổ sung, công khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ến năm 2020, đảm bảo các quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, lâu dài.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tụchành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử,đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liênquan gắn với kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng theo giấy phép xây dựng,kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo

11. Sở Du l ch

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, cácdoanh nghiệp du lịch rà soát, bổ sung và đề xuất ban hành mới các cơ chế, chínhsách khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch; lấy ý kiến về lập quy hoạch ến du lịch.

- Xây dựng

12. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,đơn vị ối với doanh nghiệp để tránh trùng lắp, đảm bảo không quá một lần/năm; kết hợpthanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong mộtđợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi códấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

13. Ban Quản lý Khu

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan ràsoát, bổ sung và đề xuất ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích,

- ối thoại với doanh nghiệp hoạt độngtrong Khu

- Chủ động đầu mối làm việc với cácBộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để xúc tiến, triển khai dự án Phát triển công nghiệp và doanh nghiệp tỉnh Thừa ThiênHuế, góp phần ến

14. Ngân hàng Nhà nước Việt namchi nhánh Thừa Thiên Huế

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các cuộcđối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu ốn, lãi suất, tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp; rà soát công tác triển khai Chương trình kếtnối ngân hàng - doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn,vướng mắc, kịp ể tháo gỡ, điều chỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện cóhiệu quả Chương trình ối ngân hàng - doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời vốn vay, tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản ất là các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia môhình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ caotrong sản

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổimới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn; nâng cao khảnăng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; minh bạch hóa thông tin tíndụng, tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

15. Cục Thuếtỉnh

- Chủ trì, ất hai lần/năm để kịp thời nắmbắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệptrong lĩnh vực thuế, gắn với công tác triển khai các văn bản pháp luật, tập huấn chính sách thuế cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm bớt các thủ tụccho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thuế; mở rộng quymô và nâng cao ê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử,hóa đơn điện tử,... tiến đến mô hình Chính phủ điện tử theo lộ trình triển khaicủa ngành thuế; công khai, minh bạch về thủ tục hành chínhthuế để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộphận tuyên truyền và hỗ trợ về chính sách thuế, về kê khaithuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng thuế với máy tính và trang thiết bị,đường truyền bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo công tác hỗtrợ nhanh, hiệu quả cho doanh nghiệp.

- Cải tiến cách thức, nội dung thanhtra, kiểm tra theo phương pháp rủi ro nhằm nâng cao hiệuquả, giảm phiền hà đối với doanh nghiệp; tích cực chống thất thu thuế, chống gian lận thương mại.

16. Cục Hải quan tỉnh

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơquan hải quan với doanh nghiệp định kỳ ít nhất hai lần/năm để kịp thời nắm bắtvà giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực xuấtnhập khẩu.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cảicách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; thựchiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gianlận thương mại, kiên quyết không để hàng cấm, hàng lậu quaểm làm thủ tục hải quan; nâng cao hiệu quả công tác phân loại, áp mã,

17. Hiệp hộidoanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành nghề

- Kiện toàn, đổi mới nội dung và hìnhthức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp, ngànhnghề, làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh; tậphợp các khó khăn, vướng mắc, nhu cầu ồng doanhnghiệp, đề xuất với các cơ quan liên quan để tháo gỡ kịp thời, góp phần xây dựng bộ máy cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thành chính quyềnthân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hộingành nghề tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cácdoanh nghiệp tham gia vào các hiệp hội, nhất là những doanh nghiệp mới ể doanh nghiệp liên kết, hợp tác và hỗtrợ nhau phát triển.

18. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến, hướng dẫn và thực hiện các ắccủa doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết hoặc đềxuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho doanh nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốtcông tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với các đơn vị có liên quanhướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai, thực hiệncông tác ằng sạch cho doanhnghiệp theo tiến độ đã cam kết. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp hoạt động.

- Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là đơngiản hóa, mẫu hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải ẩy mạnh ứng dụng công ngều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thực hiện vận động, hướng dẫn và tônvinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đóng góp vào sự phát triển củatỉnh; tham gia giám sát, đánh giá vàđề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh.

20. Đề nghị Liên đoàn Laođộng tỉnh

Tập hợp và xây dựng đội ngũ người laođộng có trình độ, có ý thức trách nhiệm, hợp tác để phát triển doanh nghiệp; thammưu, đề xuất giải pháp bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia giám sát, đánh giávà đề xuấtcác giải pháp hỗ trợ,

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, đơn vị ếp chỉđạo xây dựng Kế hoạch hành động của ngành, địa phương mình và ố tríđủ nguồn nhân lực và các ề UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìđôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, các địa phương thựchiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và đềxuất


- Văn phòng u tư;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao