ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨCTRIỂN KHAI "NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"NĂM 2013

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật; Nghịđịnh số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn 6902/BTP-PBGDPL ngày25/9/2013 của Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. ĐNgày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam (ngày 09 tháng 11 hàng năm) được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả thiếtthực, thực sự trở thànhđợt sinh hoạt chính trị - pháp lýsâu rộngnhằm phát huy ý thức tôntrọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân"Sống và làm việc theo Hiếnpháp và pháp luật";Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quyđịnh về Ngày Pháp luật theo quy định củaLuật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều vàbiện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 - Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhậnthức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Phápluật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan,tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật;góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtthực thi pháp luật.

- Tiếp tục đưa hoạt động phổ biếngiáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địaphương để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mụcđích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dụcpháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc triển khai Ngày Pháp luậtphải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụtrọng tâm về xây dựng, thi hành pháp luật, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thống nhấtchủ đề Ngày Pháp luật năm 2013 và các khẩu hiệu tuyên truyền

1.1. Chủ đề

"Toàn dân xây dựng, thi hành vàbảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vănminh".

1.2. Khẩu hiu tuyên truyền

Các khẩu hiệu tuyên truyền trong đợtsinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2013:

- "Sống và làm việc theo Hiếnpháp và pháp luật";

- "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam";

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiếnpháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ,công bng, văn minh";

- "Thực hiện pháp luật là quyềnvà nghĩa vụ của mọi công dân";

- "Tôn trọng và chấp hành phápluật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân";

- "Cán bộ, công chức, viên chứcgương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật";

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủđề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực, nhiệm vụ công táctrọngtâm của các ngành, địa phương.

2. Nội dung và hình thức triển khaitổ chức Ngày Pháp luật

2.1. Nội dung triển khai trong NgàyPháp luật

Trong đợt sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2013, các cơ quan, đơn vị, địa phươngtrên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích,ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng vvị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lýnhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửađổi Hiến pháp năm 1992 và những Luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảoluận tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Đất đai (sửa đổi),Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế(sửa đổi)...;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phươngtập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luậtmới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng các văn bản liênquan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trongđời sống dân sự, kinh tế; trong đó có các nghị địnhvề xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hộivừa được Chính phủ ban hành, nhằmthi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý viphạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương phápluật; đồng thời lựa chọn để phổ biến, thôngtin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực công tác trọng tâm của tỉnh trongnăm 2013 và các lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyềnquốc gia; các chủtrương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tưtrên tất cả các lĩnh vực; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng,giải quyết các tranh chấp về đấtđai, giải quyết khiếu nại, tố cáo...qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấphành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật.

- Đánh giá về công tác xây dựng phápluật, phổ biến, giáo dục pháp luậtvà thi hành pháp luật năm 2013 của địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cườnghiệu quả thực hiện Hiến pháp và phápluật.

- Biểudương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt,điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dụcpháp luật.

2.2. Hình thức tổ chức triển khai Ngày Pháp luật

a) Hình thức triển khai trong tuầnlễ Ngày Pháp luật

Trong tuần lễ Ngày Pháp luật năm 2013 (từ ngày 04/11/2013 đến ngày10/11/2013), các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn tổ chứctriển khai Ngày Pháp luật bằng các hình thức sau:

- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyêntrang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh,các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khácvề Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chứcphổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọađàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn phápluật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáodục pháp luật với các hoạt động thựchiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa","Xây dựng nông thôn mới", Năm an toàn giao thông, triển khai Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyềncổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ tại các Sở, ban, ngành, địa phương, các tuyến đường chính, các khu trungtâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu vềthực hiện pháp luật.

Trên cơ sở hình thức tổ chức triển khaiNgày Pháp luật như trên, các Sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụthể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triểnkhai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trong ngày 09/11/2013 các cơ quan,đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một trong các hình thức như: Tổ chứctuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trựcquan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quanđến chủ đề Ngày Pháp luật.

b) Hình thức triển khai Ngày Phápluật trong thời gian cao điểm (Trong Ngày Pháp luật 9/11/2013)

Trong Ngày Phápluật (9/11/2013), các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dụcpháp luật tỉnh; các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề,khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 bằng hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu: "Hưởngứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấphành pháp luật" tại các cơ quan, đơn vị mình.

3. Thời gian thực hiện:

Thời gian triển khai Ngày Pháp luậtđược tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổchức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Tư pháp:Phối hợp với các Sở, ngành, đoànthể, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, trong đó tậptrung vào một số hoạt động chính: Tổ chức hội nghị công bố Ngày Pháp luật;tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng;phát hành các tài liệu, lô gô, pa nô, áp phích về Ngày Pháp luật do Bộ Tư phápxây dựng để các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, sử dụng; biểu dương,khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật,phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá,tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Ngày Phápluật năm 2013.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa: Phối hợp với Sở Tư pháp tăngcường hướng dẫn, tổ chức triển khai tuyên truyền về Ngày Pháp luật, tình hìnhkết quả hoạt động xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật, thực thi phápluật và các hoạt động hưởng ứng việc triển khai Ngày Pháp luật trên Báo ThanhHóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin, truyềnthông.

1.3. Đề nghị Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ củamình và Kế hoạch này, tổ chức treo băng rôn,khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật (theo nội dung điểm 2.2.b, mụcII của Kế hoạch này) trong thời gian cao điểm (Ngày Pháp luật 9/11/2013 tại cơquan mình); đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật bằng hình thứckhác phù hợp tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc ngành dọc của tổ chứcmình; trong đó, quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gắn với cáchoạt động vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

1.4. Các thành viên Hội đồngphối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh: Trên cơ sở Kế hoạch này, chủđộng xây dựng Kế hoạch và tổ chức lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triểnkhai Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình; tổ chức tuyên truyền cổ động trựcquan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 bằng hoạt độngtreo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị mình; theo dõi, đôn đốc, kiểmtra, báo cáo đánh giá về việc triển khai Ngày Pháp luật trong phạm vi mình quảnlý.

1.5. UBND các huyện, thị xã,thành phố

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này,UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức triểnkhai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 bằng các hình thức phù hợp theo quy địnhtại Kế hoạch này và thực tiễn địa phương mình; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổđộng trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013bằng hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, UBND các xã, phường,thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; chỉ đạo Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật trên hệthống truyền thanh cấp xã trong tuần lễ triển khai Ngày Pháp luật; theo dõi,đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện NgàyPháp luật tại địa phương.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm là đầumối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã,thành phố tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật tại địa phương.

2. Kinh phí tổ chức triểnkhai Ngày Pháp luật

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố bốtrí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngânsách nhà nước được giao trong năm 2013; trường hợp không bố trí được kinh phítriển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nướcđược giao trong năm 2013 thì sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch phổ biến, giáodục pháp luật năm 2013 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện NgàyPháp luật với các hoạt động của kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

3. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khaiNgày Pháp luật năm 2013

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Ngày Phápluật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trướcngày 20 tháng 11 năm 2013.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trênđịa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiệnNgày Pháp luật năm 2013; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kếhoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địaphương./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng