ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 05 năm 2016

KẾ HOẠCH

RÀSOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦACÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ Tư Pháp về việc Ban hành Kế hoạch Rà soát, đánh giá việcgiải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam vớingười nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Caiban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luậtcác yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam vớingười nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền cóquốc tịch của trẻ em, đồng thời góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xãhội.

- Đề xuất những định hướng và giải pháphữu hiệu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻem là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phải bám sát các quy định của phápluật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chínhxác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam vớingười nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơquan trong việc rà soát, đánh giá. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệuquả giữa UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai Kế hoạch;không gây tác động xấu ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước liên quan.

II. NỘI DUNG.

1. Rà soát, đánh giá tình trạng quốctịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đangcư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; phân loại, điền biểu mẫu thống kê.

a) Nội dung:

- Rà soát, đánh giá đánh giá tình trạngquốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoàiđang cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Lập danh sách, phân loại theo từngnhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địabàn tỉnh;

- Hướng dẫn cách thức phân loại, điềnthông tin trong biểu mẫu thống kê.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp có tráchnhiệm hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo đánh giá thực trạng về tìnhhình quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoàiđang cư trú trên địa bàn; kèm theo danh sách phân loại theo từng nhóm trẻ em làcon của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh .

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng05 đến hết tháng 7 năm 2016

2. Tăng cường giải quyết các vấnđề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nướcngoài trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành

a) Nội dung

- Giải quyết việc đăng ký khai sinh,xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoàichưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục.

- Giải quyết việc nhập quốc tịch chonhóm trẻ em có đủ điều kiện

b) Đơn vị thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và UBNDcác huyện, thành phố thực hiện theo thẩm quyền

- Đơn vị phối hợp: Công an Tỉnh.

c) Kết quả thực hiện:

Giải quyết đúng pháp luật các yêu cầuvề quốc tịch, hộ tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nướcngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện:

- Theo danh sách đã rà soát: Từ tháng7 đến tháng 12 năm 2016.

- Những trường hợp phát sinh: Thườngxuyên hàng năm

3. Xây dựng báo cáo kết quả ràsoát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con củacông dân Việt Nam với người nước ngoài

a) Nội dung

Tổng hợp báo cáo của UBND các huyện,thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch này; Xây dựng báo cáo chung kết quả rà soát,đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dânViệt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thànhphố.

c) Kết quả thực hiện

Báo cáo Bộ Tư pháp kết quả giải quyếtvấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nướcngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạchcủa UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/ 01/ 2017.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báocáo trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đượcphân công tại mục II của kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việctriển khai thực hiện Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốvà các đơn vị có liên quan.

2. Trách nhiệm của UBND cáchuyện, thành phố

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụđược phân công tại mục II của Kế hoạch này theo đúng tiến độ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thựchiện tốt công tác rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề quốc tịch, hộ tịchcủa trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài tại địa phương.

3. Trách nhiệm Công an Tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trongphạm vi chức năng, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này đượcbố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơnvị và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướngdẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong