ỦY BAN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 117/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ06-CT/TU NGÀY 25/4/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNGSỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong tìnhhình mới, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện,như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệuquả Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụTỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng,chống tham nhũng trong tình hình mới;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả côngtác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trịvà trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinhtế-xã hội;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tráchnhiệm của cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, của mỗicán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác nộichính và PCTN trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch thực hiệnChỉ thị 06-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới phải sát với tình hình thực tiễn của địaphương, đơn vị;

- Tăng cường công tác theo dõi, thanhtra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiệncác hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngănchặn hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây ra;

- Việc thực hiện các quy định củapháp luật về PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nướcvề công tác nội chính và phòng, chống thamnhũng trong tình hình mới

- Tập trung chỉ đạoquán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng khu vựcphòng thủ vững chắc trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hìnhmới; đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 14/10/2006 của BộChính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chỉthị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnhđạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị 48-CT/TWngày 22/10/2010, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị 09-CT/TW ngày01/12/2011 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng, chống tội phạm;phòng chống và kiểm soát ma túy.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, giáo dục và định hướng đúng đắn dư luận, đồng thời phát huy vai trò,trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng,lãng phí. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng công tác phát hiện vàkết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị.

2. Các giải phápcần thực hiện về công tác nộ i chính, anninh - chính trị

- Tập trung xây dựng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức diễn tập khu vực phòngthủ tỉnh năm 2016 thiết thực, hiệu quả và an toàn.

- Lực lượng Công an, Biên phòng, Quânsự nắm chắc và dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc nhất là khuvực biên giới và khu vực trọng điểm. Các cơ quan tố tụngtiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lượccải cách tư pháp đến năm 2020.

- Tăng cường công tác nắm và dự báochính xác tình hình mọi mặt, đặc biệt là tình hình trên các tuyến, lĩnh vực,địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh về anninh, trật tự trong tôn giáo, dân tộc, nông thôn ngay từ cơ sở, không để hìnhthành “điểm nóng”;

- Phát huy trách nhiệm của các cơquan khối nội chính trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy,chính quyền các chủ trương, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ quốcphòng an ninh, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảođảm nhanh chóng, kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

3. Các giải phápcần thực hiện về công tác PCTN trong tình hình mớ i

- Tổ chức triển khai các biện phápphòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện nghiêm các quy định về côngkhai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là mua sắm tài sản công, quản lý dự án đầu tư xây dựng, về tài chính, ngân sách... Các cấp,ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệmxây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho từng chức danhtrong đơn vị theo quy định. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp,tiếp tục củng cố hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ nhiệm vụ phòng chống thamnhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo liêm khiết, đủ đức, đủ tài; chú trọngthực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ, công chức, viên chức.Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; cảicách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thứcthanh toán; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,phục vụ công tác quản lý, điều hành.

- Nâng cao vai trò giám sát của cáccơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể chính trị và nhân dân trong việc phát hiện,đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc LuậtPhòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ ántham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án thamnhũng.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lýtham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản,thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các viphạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục việc xử lý hành vitham nhũng có dấu hiệu tội phạm mà chỉ xử lý kỷ luật hànhchính, kinh tế. Chú trọng công tác xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi thamnhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng màcó trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố,xét xử và thi hành án; Xử lý nghiêm minh các hành vi thamnhũng, lãng phí;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra để phát hiện những hành vi tiêucực, tham nhũng để kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc chuyểncơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữacác cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhândân các cấp để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xétxử các vụ án tham nhũng, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ ántham nhũng nghiêm trọng, phức tạp xã hội quan tâm, các vụviệc, vụ án tham nhũng tồn đọng từ những năm trước chuyểnsang theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo lòng tintrong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

- Các cơ quanquản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơquan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, nhằmkịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầucác cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cánbộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thứctham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Phát huy vai tròcủa các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyêntruyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong tham gia phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng. Xây dựng cơ chế bảovệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố Huế; Giám đốc các Sở Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể các cấp căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơquan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng nội dung củaKế hoạch này, báo cáo theo định kỳ 6 tháng/năm về kết quả thực hiện vànhững vướng mắc về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Các sở, ban, ngành, địa phương lậpKế hoạch và gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất trước ngày 15/8/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, “thường xuyên kiểmtra, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộcxây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khaithực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theodõi việc triển khai thực hiện của cácsở, ban, ngành, địa phương, phản ánh kịp thời khó khăn,vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị về UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào tháng 12 năm 2017./.


Nơi nhận:- Ban Nội chính Trung ương;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tnh;
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- Công an tnh; VKSND tnh; TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND TP. Huế, thị xã và các huyện;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN