ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰCĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾPNHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giảiquyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửaliên thông; Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực cho độingũ công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ Phận Tiếp nhận vàTrả kết quả cấp huyện, cấp xã như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

1. Thực trạng về đội ngũ công chức trực tiếp tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Tính đến tháng 7/2013, toàn tỉnh có 210 công chứctrực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quảcấp huyện, cấp xã, gồm: 49 công chức cấp huyện và 161 công chức cấp xã.

- Về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 01 côngchức, chiếm tỷ lệ 0,47%; Đại học: 69 công chức, chiếm tỷ lệ 32,86%; Cao đẳng:05 công chức chiếm tỷ lệ 2,38%; Trung cấp: 133 công chức, chiếm tỷ lệ 63,33%;không có trình độ chuyên môn: 02 công chức, chiếm tỷ lệ 0,95%. Hình thức đàotạo chính quy chiếm gần 25 %, còn lại là hệ đào tạo tại chức, từ xa,…

- Về trình độ tin học: Tỷ lệ công chức có trình độtin học chiếm tỷ lệ 63%, số còn lại chưa có trình độ tin học.

- Về độ tuổi: Số công chức trên 50 tuổi: 10 người,chiếm 4,8%; từ 40 - 50 tuổi: 26 người, chiếm tỷ lệ 12,38%; từ 35 - dưới 40tuổi: 16 người, chiếm tỷ lệ 7,61%; từ 20 - dưới 35 tuổi: 158 người, chiếm tỷ lệ75,23%.

- Về lý luận chính trị: 96 công chức đã qua đào tạochiếm tỷ lệ 45,51%; về bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước: 50 công chức,chiếm 23,81%; số công chức chưa qua tập huấn về cơ chế một cửa, một cửa liênthông: 148 công chức, chiếm 70,48%.

- Công chức có thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả từ 01 năm - 02 năm: 106/210 người, chiếm 50,48% (sốcòn lại thực hiện nhiệm vụ trên 02 năm); số công chức thuộc biên chế văn phòngHĐND và UBND huyện: 23/49 người, chiếm 46,93 %; số công chức thuộc biên chế củacác phòng chuyên môn: 11/49 người, chiếm 22,44%: còn lại 15 người là hợp đồng.Ở cấp xã, có 26/161 đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách,chiếm 16,14 %, còn lại 135/161 đối tượng là công chức, chiếm 83,86 %.

2. Nhận xét, đánh giá

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và từng bước khắc phục dần những tồn tại,hạn chế để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc cho tổ chức,công dân; có 12/12 huyện, thị xã, thành phố và 144/144 xã, phường, thị trấn đãthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/202007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, đội ngũcông chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã cho thấymột số mặt được và hạn chế như sau:

a) Mặt được:

- Cấp huyện, cấp xã đã quan tâm, bố trí công chứccó năng lực, trình độ cơ bản đảm bảo quy định để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơvà trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Hầu hết công chức có tinh thần trách nhiệm trongcông việc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủtục hành chính, về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Đã thực hiện việc phối hợp với các phòng, ban,cán bộ, công chức chuyên môn để đảm bảo vận hành cơ chế một cửa, một cửa liênthông, giúp cho việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

b) Mặt hạn chế và nguyên nhân:

- Một bộ phận công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơvà trả kết quả, nhất là công chức mới tiếp cận công việc chưa am hiểu về quytrình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định của pháp luật vềthủ tục hành chính nên thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đạtyêu cầu.

- Vẫn còn tình trạng tự ý đặt thêm các thủ tục hànhchính hoặc kéo dài thời gian giải quyết, hẹn đi hẹn lại nhiều lần gây phiền hàcho tổ chức, công dân.

- Thái độ, ngôn phong giao tiếp, ứng xử với tổchức, công dân vẫn còn một số biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu tôn trọng; hướngdẫn hồ sơ, thủ tục qua loa, đại khái; giải quyết công việc theo kiểu “ban ơn”,“quan cách” thậm chí gây sách nhiễu, vòi vĩnh, buộc người dân phải cầu cạnh mớigiải quyết hồ sơ.

Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân,nhưng chủ yếu và trước hết là do công tác bố trí công chức chưa đảm bảo theoquy định, lại thường xuyên thay đổi, xáo trộn; trình độ, năng lực của đội ngũnày nhìn chung vẫn còn hạn chế, bị động, lúng túng trong công việc nhưng chưađược bồi dưỡng, tập huấn kịp thời. Bên cạnh đó, một số công chức đã lớn tuổi,xử lý công việc chậm chạp, xử sự theo lối mòn, ngại đổi mới; một số công chứctrẻ nhưng lại thiếu kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn,… đã làm ảnh hưởng trựctiếp đến chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục đích:

Nhằm kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, khả năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã;qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơchế một cửa, một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo sự hài lòng của tổchức, công dân trong giao dịch với các cơ quan thẩm quyền.

2. Nội dung:

a) Kiện toàn đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát lại độingũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để có hướng sắp xếphợp lý, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ, độ tuổi nhằm hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Về tiêu chuẩn: bố trí cán bộ, công chức đủ nănglực và phẩm chất đạo đức, có khả năng giao tiếp tốt đối với tổ chức, công dân,am hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.

- Về trình độ: có trình độ chuyên môn phù hợp từTrung cấp trở lên, đồng thời, phải qua tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và giảiquyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Về độ tuổi: bố trí Công chức trực tiếp tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả ở cấp huyện có độ tuổi dưới 40 tuổi; ở cấp xã độ tuổi dưới35 tuổi.

Đối với những công chức từ 40 tuổi trở lên (đối vớicấp huyện), từ 35 tuổi trở lên (đối với cấp xã) hoặc công chức có tiêu chuẩnkhông đảm bảo, trình độ chuyên môn thấp, không đáp ứng yêu cầu công việc phảitiến hành sắp xếp, điều động, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp hoặc xem xét chohưởng chế độ thôi việc theo quy định.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho độingũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã:

Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để bổsung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vàtrả kết quả, cụ thể:

- Đối tượng tập huấn: Công chức làm nhiệm vụ tại Bộphận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu cần đượctập huấn, bồi dưỡng.

- Nội dung tập huấn bao gồm: kiến thức chung về cảicách hành chính, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực; kỹ nănggiao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân,…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Tiến hành rà soát, bố trí lại công chức làm nhiệmvụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo nội dung tại điểm a, khoản 2 Mục II Kếhoạch này trước tháng 10 năm 2013.

- Tạo điều kiện để công chức tham gia đầy đủ cáclớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngànhtỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm việctại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và các phòng, ban, công chức chuyên môntrực thuộc.

- Giữ ổn định đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tránh những xáo trộnkhông cần thiết. Đối với những trường hợp bắt buộc phải thay đổi, Ủy ban nhândân cấp huyện nên có văn bản tham khảo trước với Sở Nội vụ, trong đó, cần có lýdo thay đổi, đồng thời, bố trí công chức đủ tiêu chuẩn đảm nhận nhiệm vụ.

2. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Chuẩn bị nội dung tập huấn, bồi dưỡng; xây dựngcác chuyên đề phù hợp, thiết thực.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chứctrực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thời gian tổ chứctập huấn dự kiến trong 2014 (thời gian cụ thể có thông báo sau).

- Theo dõi, kiểm tra kết quả tập huấn, bồi dưỡngđược thể hiện qua kết quả công việc thực tế để đề xuất các giải pháp tiếp tụcnâng cao chất lượng đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Lập dự toán kinh phí bồi dưỡng, tập huấn theo kếhoạch.

3. Kinh phí thực hiện:

- Thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách.

- Sở Tài chính hướng dẫn, thẩm định và kiểm tracông tác lập dự toán và sử dụng kinh phí bồi dưỡng, tập huấn theo đúng quy địnhhiện hành trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để hướng dẫn thực hiệnhoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban Đảng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương