ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Thực hiện Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai thựchiện Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiệnnhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ởcơ sở thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cáccơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tìnhhình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòagiải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạnchế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảmtiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổchức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Hòagiải ở cơ sở

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể vàỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tậphuấn nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Hòa giải ởcơ sở

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Đối tượng tham dự Hội nghị: Đại diện lãnh đạovà cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các sở, ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, PhòngTư pháp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện; đại diện Đoàn luật sư,Hội luật gia.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2013.

c) Tổ chức tập huấn, kiến thức pháp luật, nghiệpvụ hòa giải ở cơ sở.

- Đối tượng: Công chức của cơ quan tư pháp cấphuyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòagiải viên, Tổ trưởng tổ dân phố-Thôn trưởng, Mặt trận, cán bộ, công chức, viênchức các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hộiđồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Sở Tư pháp), Ủy ban nhândân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và cácnăm tiếp theo.

d) Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật bằng cáchình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: Biên soạn, phát hành các tàiliệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thựchiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướngdẫn thi hành.

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến,giới thiệu Luật cho các đối tượng.

+ Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hộiđồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp)

+ Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Sở Tư phápchỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình trong việc biên soạn tài liệu, tổchức bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệpvụ hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chươngtrình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổchức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đạichúng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chíở Trung ương, địa phương như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâmTruyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Trang Thông tinđiện tử Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,…

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Ngoài các hình thức, biện pháp nêu trên, cáccơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hình thức, biện pháp khác đểphổ biến, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn củacơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Tổ chức rà soát văn bản pháp luật hiệnhành về hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏđể phù hợp với Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật của Trungương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Phòng Kiểm tra vàTheo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Phòng Phổ biến, giáodục pháp luật).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiệncông tác hòa giải ở cơ sở sau khi cơ quan Trung ương ban hành văn bản quy phạmpháp luật triển khai Luật hòa giải ở cơ sở

a) Thực hiện Nghị định quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ banhành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòagiải ở cơ sở (về phạm vi hòa giải ở cơ sở (Điều 3), Hỗ trợ kinh phí cho côngtác hòa giải ở cơ sở (Điều 6) và Quyền của hòa giải viên (khoản 5, khoản 7 Điều9)).

b) Thực hiện các văn bản liên quan quy định vềviệc lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí cho công tác hòa giải ởcơ sở

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liêntịch được ban hành.

4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thựchiện công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan, tổ chức thực hiện:

- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấphuyện, Ủy ban nhân dân cấp xã củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đáp ứng yêucầu quản lý công tác hòa giải ở địa phương; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòagiải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giảitheo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Sở Tư phápchỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình trong việc củng cố, kiện toàn tổchức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thànhviên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơsở

a) Cơ quan thực hiện:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phốbố trí kinh phí hỗ trợ, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; huy độngnguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho công tác hòa giải ởcơ sở; xây dựng, ban hành các quy định cụ thể hóa về chế độ hỗ trợ đối với tổhòa giải, hòa giải viên phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫnviệc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giảiở cơ sở theo quy định.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra, báo cáo, đánh giá tình hình thựchiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổchức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòagiải ở cơ sở

a) Tổ chức kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiệnLuật hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì xây dựngkế hoạch và tổ chức kiểm tra tại địa phương; đánh giá chất lượng công tác hòagiải ở cơ sở; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, một số cơ quan, tổ chức liênquan (Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...)

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện mẫu sổ theo dõihoạt động hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ởcơ sở phục vụ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sởhàng năm

- Xây dựng, hướng dẫn, in, cấp phát sổ theo dõihoạt động hòa giải ở cơ sở

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạoviệc in, cấp phát mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2014và rà soát, bổ sung hàng năm.

- Thống kê số liệu, báo cáo tình hình thực hiệnLuật hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthống kê số liệu; báo cáo tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địaphương.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

c) Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giảiở cơ sở, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong côngtác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

- Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan,tổ chức liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhchỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiệncác công việc theo quy định tại Luật Hòa giải ở cơ sở; tham gia quản lý Nhànước về hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giámsát việc hoàn thiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, sơ kết,tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cácnhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khaithực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này;hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khaithực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

4. Các tổ chức thành viên của Mặt trật trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, tích cực phối hợp với các cơquan thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trongKế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Luật Hòa giải ởcơ sở. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, thông báo qua SởTư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến GDPL-Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành, đơn vị;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa