ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Công văn số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2016. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện tốt công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong tổ chức thi hành Luật TNBTCNN trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

- Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời theo dõi tình hình quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, tập trung các văn bản hướng dẫn được ban hành trong năm 2015, cụ thể:

Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC -TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ngành tỉnh; các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết bồi thường; chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hp lý cho hoạt động này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí, ổn định biên chế về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo nội dung Kế hoạch này.

- Tổng hp báo cáo kết quả công tác bồi thường Nhà nước.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Hướng dẫn các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và hiệu quả; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND t
nh (b/c);
- S
, ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 06/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊ
CHTrần Hồng Quân