ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1209/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THC HIN CHTHSỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CA THỦNG CHÍNH PHỦ V “T CHC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BO VCH QUYN LÃNH TH, AN NINH BIÊN GII QUốC GIA TRONG TÌNH HÌNH MI”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 01), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trịtrong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

2. Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mi gắn vi phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tạo nên phong trào cách mạng mạnh mẽ ở địa phương.

3. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quc gia và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Phát động Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh và các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả để xây dựng khu vực biên giới bin, đảo của tỉnh ngày càng vững mạnh, ổn định và phát triển (thời gian thực hiện từ nay đến tháng 4/2016).

- Từ tháng 04 đến tháng 06/2016: tổ chức rà soát, khảo sát, thống kê, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Từ tháng 07/2016: tổ chức ký kết thực hiện phong trào.

3. Định kỳ 02 năm một lần, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên gii quốc gia trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 5 năm một lần, tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp tỉnh.

4. Các huyện, thành phố ven biển và các xã khu vực biên giới biển của tỉnh hằng năm tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3. Khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh: Là cơ quan thường trực có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, hội đoàn thể của tỉnh xây dựng các mô hình, nội dung Bản đăng ký tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu cho Thành ủy, UBND các huyện, thành phố ven biển của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã khu vực biên gii biển triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hằng năm, lập dự trù kinh phí để thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh.

- Phối hp với BĐBP tỉnh phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh; hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

3. S Tư pháp:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, định kỳ hằng năm và dài hạn để triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền, tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục pháp luật về biên gii quốc gia, chủ quyền biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện thành phố phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ chức "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình tự quản cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động ở địa phương.

5. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hằng năm, báo cáo UBND tỉnh (qua BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương ngưi tốt, việc tốt để khuyến khích, động viên phong trào.

7. Sở Tài chính:

Hằng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh đạt hiệu quả thiết thực.

8. UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi:

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn các xã khu vực ven biển tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tổ chức sơ kết phong trào vào dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” 3/3 hàng năm. Tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện ở cấp mình và đề nghị cấp trên khen thưởng để cổ vũ, động viên phong trào.

- Hàng năm, bố trí một phần ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (báo cáo);
- Thường trực Tnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các cơ quan: Công an, Quân sự, Biên phòng;
-
Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KTTH, CBTH;
- Lưu VT, NC(ttrung146)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ