ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 898/QĐ-TTg ) UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp; giảm tỷ lệ các sự cố mất an toàn thông tin mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%.

- Tăng cường công tác phòng ngừa để hạn chế tối đa những lỗ hổng, điểm yếu trong quá trình cung cấp, trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh, trong đó tập trung bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thư công vụ tỉnh, các ứng dụng dùng chung của tỉnh…). Có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng.

- Triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng theo hướng kết hợp hài hòa giữa việc đầu tư trang thiết bị và áp dụng các biện pháp quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 898/QĐ-TTg. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Quyết định số 898/QĐ-TTg đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Cơ bản có hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm định, đánh giá về an toàn thông tin được áp dụng cho tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến về Quyết định số 898/QĐ-TTg Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức và thường xuyên cập nhật quy chế, chính sách bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

3. Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

4. Đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ viễn thông – Sở Thông tin và Truyền thông. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá, diễn tập về an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; tham gia, phối hợp trong các chương trình huấn luyện, diễn tập Quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng tham gia diễn tập về an toàn thông tin mạng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

5. Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

6. Thành lập và duy trì nhóm chuyên gia về an toàn thông tin mạng nhằm hỗ trợ, tư vấn, đề xuất cho cấp có thẩm quyền các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

7. Triển khai kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnhvà trong các hoạt động kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển một số sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trong tỉnh; khuyến khích việc thuê ngoài dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp cung cấp

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh và từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Kế hoạch này trong trường hợp cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra định kỳ hàng năm công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan. Đồng thời, chủ trì, phối hợp thành lập Tổ phản ứng nhanh phân tích, ứng phó với các sự cố liên quan đến an toàn thông tin mạng.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ khả năng ngân sách tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm quán triệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. Quan tâm trong việc đầu tư, trang bị phương tiện, nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, có khả năng phòng ngừa, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

4. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong cơ quan, tổ chức mình.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để chỉ đạo kịp thời./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng