BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊTẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO, NĂM 2014

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2014, Bộ Giáodục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hướng dẫn các sở GD&ĐT triển khai việc đưanội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục,đào tạo từ năm học 2013-2014;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức, nội dung giảngdạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp trunghọc phổ thông (THPT); cách thức sử dụng tài liệu Giáo dục nội dung PCTN trongmôn giáo dục công dân cấp THPT theo công văn chỉ đạo số 8784/BGDĐT-GDTrH ngày06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg theo đúng chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC

1. Thời gian (dự kiến): một ngày trongtuần từ 24-28/03/2014.

2. Hình thức tập huấn: Diễn đàn trênmạng, có 01 ngày trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ TẬP HUẤN

- Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viênphòng GDTrH của tất cả các Sở GD&ĐT trên toàn quốc;

- Đại diện lãnh đạo trường và giáo viên dạy môngiáo dục công dân của tất cả các trường THPT trên toàn quốc;

- Số lượng: Dự kiến 5604 người, tại 63 tỉnhthành với số lượng các điểm cầu do các Sở GD&ĐT đăng ký (ít nhất có 01 điểmcầu/1 tỉnh thành).

IV. NỘI DUNG, LỊCH TRÌNH

1. Nội dung

- Hướng dẫn các sở GD&ĐT chỉ đạo và tổ chứcđưa nội dung PCTN vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 theo đúng tinh thần Chỉthị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫntriển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Bộ GD&ĐT;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức giảng dạy tíchhợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp THPT;

- Giới thiệu các bài giảng eLearning giảng dạynội dung PCTN tích hợp, lồng ghép vào môn học giáo dục công dân, làm tài liệutham khảo cho giáo viên thực hiện;

- Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thựchiện.

2. Tiến hành:

- Từ ngày 18/3/2014: Tải bài giảngeLearning, tài liệu Hội nghị lên website Bộ tại địa chỉhttp://taphuan.moet.edu.vn; Thanh tra Bộ gửi Công văn triệu tập, kèm theo hướngdẫn kỹ thuật kết nối phòng họp của Cục CNTT đến tất cả các sở GD&ĐT;

- Từ ngày 18 - 24/03/2014: Chỉ đạo các giáo viênmôn giáo dục công dân nghiên cứu bài giảng eLearning, tài liệu liên quan và gửicâu hỏi tới báo cáo viên qua email của Hội nghị. Chốt số lượng đăng ký điểm cầucủa các sở GD&ĐT;

- Từ ngày 17 - 21/03/2014: Cục Công nghệ thôngtin kết nối thử với các sở GD&ĐT (thực hiện trong 1 buổi) qua các điểm cầu;Ban Tổ chức nhận và biên tập câu hỏi của học viên gửi các giảng viên, báo cáoviên trả lời;

- Từ ngày 24 - 28/03/2014 (tuần 4 tháng 3): Tổchức tập huấn trao đổi thông tin trực tuyến từ Bộ GD&ĐT đến các điểm cầutrong cả nước, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên và tổngkết tập huấn trực tuyến qua diễn đàn (forum) trên cổng thông tin điện tử (thựchiện trong 1 ngày);

- Các báo cáo viên được mời từ Tổ Công tác Chỉthị 10 của Bộ GD&ĐT, Viện khoa học thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, cácgiáo viên đã thực hiện xây dựng bài giảng eLearning:

+ Tổ công tác Chỉ thị 10 phổ biến kế hoạch triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Bộ GD&ĐT;

+ Vụ Giáo dục Trung học hướng dẫn dạy tích hợp,lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp THPT chi tiết đếntừng khối lớp 10, 11, 12 và hướng dẫn sử dụng, khai thác các bài giảngeLearning;

+ Viện khoa học thanh tra báo cáo về những nộidung cơ bản của công tác PCTN.

- Bài giảng và tài liệu do báo cáo viên chuẩn bịnội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ

- Xây dựng kế hoạch, chương trình Hội nghị tậphuấn;

- Dự thảo thành lập Ban tổ chức Hội nghị tậphuấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Tổ chức xây dựng bài giảng eLearning; tập hợptài liệu Hội nghị tập huấn phối hợp với Cục CNTT đăng tải lên mạng;

- Triệu tập, mời báo cáo viên, đại biểu tham dựtập huấn;

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý câu hỏi của học viên;

- Chủ trì buổi trao đổi thông tin, trả lời cáccâu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên và tổng kết Hội nghị tập huấn;

- Dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn đềnghị Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được phân bổcho việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg .

3. Vụ Giáo dục Trung học

- Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung PCTNvào môn học giáo dục công dân;

- Chịu trách nhiệm về nội dung bài giảngeLearning làm tài liệu hướng dẫn cho các sở và các trường trung học phổ thông;

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý câu hỏi của học viên;

- Phối hợp với Thanh tra trao đổi thông tin, trảlời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên.

4. Cục Công nghệ Thông tin

- Hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuậtphục vụ Hội nghị Tập huấn; xây dựng cách thức tổ chức Tập huấn qua mạng;

- Xây dựng đường link, upload tài liệu, bài giảnglên mạng;

- Tiếp nhận thông tin, câu hỏi từ các học viênchuyển cho Ban tổ chức;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức buổi trao đổi củabáo cáo viên với học viên.

5. Các sở giáo dục và đào tạo

- Có văn bản chỉ đạo các trường triển khai thựchiện chương trình tập huấn theo kế hoạch.

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất để các đạibiểu tham dự tập huấn trực tuyến;

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông cử đạibiểu tham dự tập huấn đúng thành phần.

6. Văn phòng Bộ

- Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị tập huấn;

- Phối hợp hướng dẫn thủ tục hành chính.

7. Kinh phí

- Tại Bộ GD&ĐT: Thanh tra dự toán trình VụKế hoạch-Tài chính cấp kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí triển khaithực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cấp cho Thanh tra Bộ năm 2014 theo kế hoạch đãđược phê duyệt.

- Tại các sở GD&ĐT: Từ nguồn kinh phí triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của đơn vị được cấp năm 2014.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghịtập huấn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm2014 bằng hình thức qua mạng, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiệnkế hoạch này.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, nếucó vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các đơn vị và các cơ sở giáo dục,đào tạo phản ánh về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để được hướng dẫn và xử lý kịpthời./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ GDTrH, KHTC; Cục CNTT, Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa