ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NÂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘTHỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020, TỈNH THANH HÓA

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêuchung

Kiện toàn tổ chứcbộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức công tác gia đình các cấpvà mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả Chiếnlược Phát triển Gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến2030.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiện toàn tổchức, bộ máy quản lý nhà nước về gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới cộngtác viên gia đình ở cơ sở.

- Đến năm 2015:Duy trì, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức công tác gia đình các cấp, thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về gia đình; mở rộng mạng lưới cán bộ, theo hướngcác sở, ban, ngành có cán bộ theo dõi công tác gia đình; hoàn thành việc xâydựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở, theo hướng sử dụngcộng tác viên hiện có.

- Đến năm 2020:Hoàn thành việc củng cố tổ chức bộ máy công tác gia đình các cấp, đảm bảo đápứng được yêu cầu quản lý nhà nước về gia đình trong tình hình mới.

2.2. Đào tạo, bồidưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức gia đình cáccấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Đến năm 2016:60% trở lên cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành vàmạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nângcao năng lực công tác gia đình.

- Đến năm 2020:100% đội ngũ cán bộ, công chức công tác gia đình các cấp, các ngành và mạnglưới cộng tác viên cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác giađình, thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡngđịnh kỳ.

II. NHIỆM VỤ VÀGIẢI PHÁP

1. Củng cố,kiện toàn, phát triển tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấpvà mạng lưới cộng tác viên cơ sở:

- Duy trì, mở rộngđội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành.

- Rà soát, xâydựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Phối hợp hướngdẫn thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ côngtác gia đình cấp xã và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

2. Đào tạo,nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấpvà mạng lưới cộng tác viên cơ sở:

- Nghiên cứu, đánhgiá thực trạng, nhu cầu và định hướng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ,công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Xây dựng chươngtrình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện côngtác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở, phù hợp với từng nhómđối tượng học viên.

- Tổ chức đào tạo,bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tácgia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

III. CÁC DỰ ÁNTHÀNH PHẦN

Dự án 1: Điềutra thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

- Đơn vị chủ trì:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp:Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: QuýI/2015.

Các hoạt độngcụ thể:

Đánh giá đúng thựctrạng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, nhằm đưa ra các giảipháp phù hợp, nhằm nâng cao trình độ và tính bền vững của đội ngũ thực hiệncông tác gia đình ở cơ sở.

Dự án 2: Kiệntoàn tổ chức, bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp và xây dựng mạng lướicộng tác viên cơ sở.

- Đơn vị chủ trì:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp:Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: QuýII/2015.

Các hoạt độngcụ thể:

- Nghiên cứu, đánhgiá chất lượng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, công chứcthực hiện công tác gia đình các cấp.

- Hướng dẫn việcbảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình tại địa phươngvà xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

Dự án 3: Đàotạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tácgia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Đơn vị chủ trì:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp:Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thaovà Du lịch Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nănglực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình trên địa bàn thuộcphạm vi quản lý.

- Thời gian: QuýI/2015 (Xây dựng chương trình, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụgiai đoạn 2015 – 2020).

Các hoạt độngcụ thể:

- Xây dựng, tổchức thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức công tác gia đình cấp tỉnh, cấp huyện.

- Xây dựng, tổchức thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức công tác gia đình cấp xã và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Đào tạo, bồidưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ truyền thông,tư vấn trong lĩnh vực gia đình.

IV. KINH PHÍ

Nguồn kinh phíthực hiện đề án do Ngân sách Nhà nước cấp, được bố trí trong dự toán chi thườngxuyên của các cấp, các ngành, theo qui định hiện hành và các nguồn huy động hợppháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

- Là đơn vị Thườngtrực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quanhướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kếhoạch kinh phí hoạt động hàng năm, gửi ngành chức năng thẩm định, trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phốihợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan thực hiện kiểm tra, thanhtra, giám sát việc triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết,định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo qui định.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan, xây dựngcác văn bản hướng dẫn kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ công tác gia đình cáccấp và mạng lưới cộng tác viên gia đình cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kinhphí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cấp, các ngành, trình cấp có thẩm quyềnxem xét, phê duyệt.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫncác sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí hàngnăm, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫncác cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công táctuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình góp phần nâng caonhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trongviệc triển khai Đề án.

5. Các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉđạo theo ngành dọc và theo lĩnh vực chuyên môn các nội dung của công tác giađình; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và lồng ghép các nguồn lực, cácchương trình, dự án hiện hành có liên quan đến công tác gia đình, nhằm thựchiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch.

6. Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện đề án hàng năm, phù hợp với chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020; bố trí ngân sách hàng năm thựchiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch;

- Chỉ đạo ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tăngcường nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình tại địa phương,tập trung xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên về gia đình ở cơ sở;

- Theo dõi, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương;

- Sơ kết, tổng kếtđánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương; báo cáo kết quảthực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11 hàng năm để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc các sở;trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ nội dung kế hoạchđược duyệt, để tổ chức triển khai, thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- CVP, PCVP P. N. Hồng;
- Lưu: VT, VX (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt