ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thihành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú được ban hành kèm theoQuyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủyban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiệnLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ và hiệuquả.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệuquả giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin vềđăng ký, quản lý cư trú để phục vụ cho công tác quản lý dân cư; kiện toàn tổchức, biên chế đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về cư trú trên địa bàntỉnh.

c) Tổ chức có hiệu quả công táctuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đếntoàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; bồidưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung côngviệc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cáccơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật cư trú.

b) Các cơ quan, tổ chức có tráchnhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trongKế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quántriệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Tổ chức quán triệt, triển khaiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

- Cấp tỉnh: Tổ chức phổbiến, quán triệt cho đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đạidiện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tư pháp; báo cáo viênpháp luật cấp tỉnh và cấp huyện; đại diện Đoàn luật sư, Hội luật gia; người làmcông tác đăng ký quản lý cư trú.

+ Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhândân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Hội đồng Phốihợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp - cơ quan thường trực) và Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 01-02năm 2014.

- Cấp huyện: Tổ chức phổbiến, quán triệt cho đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các Phòng, ban trựcthuộc huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, côngchức Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác đăngký, quản lý cư trú ở địa phương.

+ Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhândân cấp huyện.

+ Cơ quan tham mưu: Hội đồng Phốihợp PBGDPL cấp huyện (Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực) và Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm2014.

b) Biên soạn và phát hành tài liệutuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bảnhướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp -cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh,Sở Thông tin và Truyền thông

- Phạm vi phát hành: Các sở, ngành;Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện; các xã, phường, thịtrấn; cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014

c) Các hình thức tuyên truyền khác

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉđạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình dành thời lượngthích hợp để tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú vàvăn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các cơ quan, tổ chức, tuyêntruyền qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và các hình thứctuyên truyền khác.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụđăng ký, quản lý cư trú

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồidưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác đăng ký,quản lý cư trú

a) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàcác năm tiếp theo.

3. Triển khai thực hiện các vănbản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Tổ chức triển khai các văn bảnhướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Sau khi cơquan Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật cư trú.

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát vănbản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú thuộcthẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp để sửađổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy địnhcủa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư phápphối hợp với Công an tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàcác năm tiếp theo.

4. Bảo đảm điều kiện cơ sở vậtchất, nguồn nhân lực cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú

a) Tăng cường cán bộ có năng lực,phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; tăng cường cơsở vật chất, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký,quản lý cư trú và phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trongthời gian tới

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Côngan tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàcác năm tiếp theo.

b) Giải quyết kịp thời kiến nghị,khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú; kiên quyếtxử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký, quản lýcư trú có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiềnhà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh vàcác huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theophân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương,căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ thựctiễn, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bốtrí vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp phối hợp với Công antỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, địaphương triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành Kế hoạch và tổ chức triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổchức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ởđịa phương. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo việc thực hiện qua Sở Tư pháp vàCông an tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại Kế hoạch;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa