BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020”

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-BGDĐT ngày 03/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 410/KH-BGDĐT ngày 04/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cườnggiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, trọng tâm của Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và Kế hoạch triển khai Đề án của ngành Giáo dục trong giai đoạn 2015-2020.

2. Đánh giá thực trạng, các nguồn lực hiện có và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong các cơ sở giáo dục.

3. Tổ chức Hội nghị nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu qu.

II. Nội dung

1. Quán triệt, triển khai nội dung bản, trọng tâm ca Quyết định s1501/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sng cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch s 410/KH-BGDĐT ngày 04/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vviệc thực hiện Quyết đnh s 1501/QĐ-TT g ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

2. Tham luận về tình hình và thực tiễn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của ngành Giáo dục trong giai đoạn 2015-2020; những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất.

3. Thảo luận về các giải pháp để thực hiện Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong các cơ sở giáo dục:

4. Phát biểu của đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin - Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương.

5. Kết luận của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm

1. Hình thức: Trực tuyến.

2. Thời gian, đa điểm:

a) Thời gian: 01 ngày vào cuối tháng 4 năm 2016.

(Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong công văn triệu tập đại biểu dự Hội nghị).

b) Địa điểm: Tại 3 điểm cầu:

- Khu vực phía Bắc (dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thanh Hóa trở ra phía Bắc): dự kiến tổ chức tại Hội trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Khu vực miền Trung (dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các tỉnh thành phố từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Bình Định): dự kiến tổ chức tại Hội trường Đại học Huế.

- Khu vực phía Nam (dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Phú Yên trở vào phía Nam): dự kiến tổ chức tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần đại biểu

1. Tại điểm cầu Hà Nội:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Bộ, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đại diện Ban Bí thư TW Đoàn, lãnh đạo, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học, Ban Tuyên giáo.

- Bộ Thông tin - Truyền thông: đại diện lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thông tin cơ sở.

- Đại diện một sbộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2. Tại các điểm cầu theo từng khu vực

a) Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đại diện Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, đơn vị đăng cai.

- Các sở giáo dục và đào tạo: Mời đại diện lãnh đạo Sở; lãnh đạo Phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc Phòng Giáo dục Trung học.

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp: Mời đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Ban Công tác sinh viên, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

b) Tại điểm cầu Huế:

- Đại diện Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, đơn vị đăng cai.

- Các sở giáo dục và đào tạo: Mời đại diện lãnh đạo Sở; lãnh đạo Phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc Phòng Giáo dục Trung học.

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp: Mời đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Ban Công tác sinh viên, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

- Đại diện các cơ quan liên quan.

V. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ xây dựng nội dung, chương trình chi tiết; mời đại biểu các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị ý kiến phát biểu.

- Liên hệ các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp báo cáo tham luận tại Hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ triệu tập đại biểu và dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.

- Phối hp với các điểm cầu chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu về dự Hội nghị.

2. Văn phòng Bộ

Phối hợp công tác tổ chức, hỗ trợ dự toán kinh phí và tuyên truyền về Hội nghị.

3. Cục Công nghệ thông tin

Chun bị và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật truyền dẫn thông tin và thiết bị cho các điểm cu Hi ngh trc tuyến.

4. Đơn vị phụ trách các điểm cu

- Hỗ trợ bố trí hội trường và mạng Internet tchức Hội nghị tại đim cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, trang trí phòng hp; giúp in ấn tài liệu phục vụ tại đu cu trực tuyến.

- Chủ trì tchức và điều hành theo nội dung của Hội nghị tại các đim cầu.

5. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trưng đại học, cao đẳng, trung cấp

Triệu tập đại biểu tham dự đầy đủ theo thành phần quy định tại Mục IV, khoản 2.

VI. Kinh phí t chức

Từ nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị và kinh phí triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” được phân bổ cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên thực hiện trong năm 2016.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ĐT: 04.38680367; 0985.111.868, E-mail: leh[email protected]

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TW Đoàn, Bộ TT-TT (đ p/h);
- Trường ĐH Bách khoa HN;
- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Huế (để p/h);
- Các s giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TC;
- Các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa