ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 130/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNVIỆC XÓA BỎ CÁC LÒ GẠCH THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày24/7/2000 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định vđầu tư sảnxuất gạch, ngói đất sét nung;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung vàhạn chế sản xuất sdụng gạch đất sét nung;

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kế hoạch triểnkhai thực hiện việc xóa bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 là cơ sở đểcác Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, chủđộng phi hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xâykhông nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồngbộ có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành việc xóa bỏ các lò gạch thủ công trên địabàn các huyện, thị xã Sơn Tây.

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiệncác giải pháp nhm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệmvụ đã đề ra.

- Phân công nhiệm vụ để tổ chức chỉđạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch theotiến độ đã đề ra.

- Kịp thời phát hiện các vi phạmtrong lĩnh vực sản xuất gạch nung, đề xuất giải pháp, báo cáo UBND Thành phốxem xét quyết định.

- Hoàn thành việc xóa bỏ các lò gạchthủ công trên địa bàn các huyện, thị xã Sơn Tây trong năm2012; đề xuất chuyển đổi lò thủ công sang sản xuất gạch bằng công nghệ mới đảmbảo quy định về môi trường tại một skhu vực cách xa khudân cư, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Chuyển đinghề cho số lao động hiện đang sản xuất gạch thủ công, đảm bảo an ninh trật tự,an toàn, vệ sinh môi trường Thủ đô, đm bảo nguồn vật liệuxây dựng đáp ứng nhu cầu đô thị hóa của thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, tập huấn, phổ biếnđến các quận, huyện, thị xã việc thực hiện Chthị s10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sétnung. Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2010 của UBND Thành phố về việc tăngcường kiểmtra rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đấtsét nung trên địa bàn Thành phố và triển khai thực hiệnChương trình Phát trin vật liệu xây không nung của Chínhphủ và các quy định liên quan.

2. Tổ chức tháo dỡ, xóa bỏ toàn bộcác lò gạch thủ công trên địa bàn các huyện, thị xã và duy trì kết quả đạt được.

3. Hướng dẫn, tchức thực hiện việc chuyển đổi sản xuất gạch nung bằng lò thủ công sangcông nghệ lò nung mới đảm bảo các quy định về môi trường, công nghệ sản xuấtgạch không nung tại một số khu vực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồntài nguyên đất làm gạch ngói (đt sét mỏ, đất bãi bồi,đất tận dụng từ việc đào ao, hồ, kênh mương,công trình thủy li.... ), khôi phụcvà cải thiện chất lượng môi trường.

4. Đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghềcho lao động sản xuất gạch thủ công có nhu cầu; tạo việc làm cho lao động đãđược đào tạo chuyển đổi nghề.

5. Khuyến khích sản xut, sử dụng vật liệu xây không nung.

6. Thành lập Đoàn Giám sát, Kiểm traviệc tổ chức thực hiện phá dỡ, xử lý giải quyết các vướngmắc kịp thời; Quản lý chặt chẽ việc sản xuất gạch ngói nung trên địa bàn Thànhph; tăng cường việc kiểm tra, rà soát tình hình sản xuấtgạch ngói nung trên địa bàn các huyện, thị xã theo quy hoạch phát triển vậtliệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thị xã

1.1. Tập trung chỉ đạo rà soát và báocáo tình hình triển khai thực hiện việc xóa bỏ các lò gạch thủ công tại địaphương, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2012 để tổnghợp, nội dung gồm: (Có biểu mẫu tổng hợp kèm theo).

- Báo cáo tiến độ, hình thức xlý, tháo dỡ, hoàn thành việc xóa các lò gạchthủ công trong năm 2012.

- Lập báo cáo về tình hình công tácquản lý nhà nước đối với việc sản xuất gạch thủ công tại địa phương, kết quảthực hiện việc tháo dỡ các lò gạch thủ công, trong đó lưu ý:

Thống kê, phân loại cụ thể tổng sốlò gạch thủ công (trường hợp vi phạm, không vi phạm quy hoạch vàcác quy định liên quan).

Lập danh sách số lượng lao động có hộkhẩu thường trú tại địa phương đang làm việc tại các lò gạch thủ công để khảosát nhu cầu chuyển đổi nghề và hỗ trợ khó khăn theo quy đnh.

Căn cứ Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xâydựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 6021/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đềán Điều tra thực trạng đất sn xuấtgạch ngói trên địa bàn thành phHà Nội; rà soát, đề xuất cụ thể việc chuyển đổi sản xuất(xác định khu vực, vị trí, diện tích,công suất lò, công nghệ sản xuất, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan,...)

Báo cáo cụ thnhữngviệc đã làm được, chưa làm được, các trường hợp vi phạm đã xử lý (vi phạm vềquản lý đất đai, tài nguyên, môi trường,...), các khó khăn vướng mắc, đề xuấtgiải pháp xử lý, đánh giá về việc thực hiện đúng quy hoạch, đúng thủ tục theoquy định.

1.2. Tchứctuyên truyền, phbiến đến các xã, phường, thị trấn, cácchlò gạch thủ công việc thực hiện Chthị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sétnung, Chỉ thị s15/CT-UBND ngày 29/6/2010 của UBND Thànhphố về việc tăng cường kiểm tra rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sétnungtrên địa bàn Thành phố và triển khai thực hiện Chươngtrình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ vàcác quy đnh liên quan trong quý IV/2012.

1.3. Thành lập Đoàn giám sát việcthực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra thực tế tại tại cáccơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công: Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đẩtsử dụng đt, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệsinh lao động, môi trường, thẩm quyền chấp thuận dự án và các vn đliên quan khác; phát hiện và xử lý các viphạm theo thẩm quyền; kiên quyết thực hiện việc cưỡng chếtháo dlò thù công đối với các trường hợp chủ lò không tựtháo dỡ; giám sát việc trin khai thực hiện và báo cáo kếtquả theo tiến độ đ ra.

2. Sở Xây dựng và các Sở,ngành liên quan

2.1. Sở Xây dựng

- Chủ trì phihợp với các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường,Nông nghiệp - PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, các Sở, ngành liên quan khác và UBND các huyện, thxãtrong quá trình triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạchxóa bỏ các lò gạch thủ công.

- Báo cáo UBND Thành phvề việc chuyển đổi sản xuất gạch thủ côngsang công nghệ đảm bảo các vn đvềmôi trường quy định trên cơ sở đề xuất của các huyện, thxã Sơn Tây trong tháng 12/2012.

- Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổisản xuất gạch nung bằng lò thủ công gây ô nhim môi trườngsang công nghệ lò nung mới đảm bảo các quy định về môi trường, công nghệ sản xuất gạch không nung trong quý IV/2012.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến đến cácquận, huyện, thị xã về Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sửdụng gạch đất sét nung; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định liên quan đến việc sử dụng vật liệu xây không nung trongquý IV/2012.

2.2. SởTài chính

Hướng dẫn các huyện, thị xã Sơn Tây trong việc bố trí kinh phí hỗ trợ đối vớiviệc xóa bỏ các lò gạch thủ công (Hỗ trợ phá dỡ lò,hỗ trợ lao động sản xuất gạch thủ công, đàotạo chuyển đổi nghề).

2.3. S Lao động Thương binh & Xã hội

Hướng dẫn các huyện, thị xã Sơn Tâytrong việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với việc xóa bỏ cáclò gạch thủ công (Htrợ phá dỡ lò, hỗ trợ lao động sảnxuất gạch thủ công, đào tạo chuyểnđổi nghề).

2.4. Sở Tài nguyên và Môitrường

Tăng cường công tác kiểm tra, pháthiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền, đề xuất xử lý các vi phạmtrong việc cho thuê đất, khai thác đất sản xuất gạch thủ công, các quy định vềbảo vệ môi trường.

2.5. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn

Tăng cường công tác kiểm tra, pháthiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền, đề xuất x lý các viphạm trong việc sử dụng vùng đất bãi sông, đất nông nghiệp để khai thác đất sản xut gạch thủ công, các quy định về bảo vệđê kè, công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ.

2.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với STàichính và các sở ngành liên quan, UBND các huyện thị xã SơnTây tng hợp, báo cáo UBND Thành phố về vic bố trí phân bkinh phí để các Sở, ngành liênquan UBND các huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch theo quyđịnh.

2.7. Các Sở, ngành liên quan

- Phi hp chặt chẽ với Sở Xây dng, UBND các quận, huyện,thị xã trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ động đề xuất các cơ chế,hình thức, mức hỗ trợ (đối với các chủ lò gạch, người lao động, dự án sản xuất gạch không nung), giải pháp tháo g khó khăn báo cáo UBND Thành phố.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chứckiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xut gạch ngói nung theo nhiệm vụ ca chuyên ngành,kịp thời phát hiện vi phạm, đề xut giải pháp xử lý, báocáo UBND Thành phố.

2.8. Cơ quan Báo, Đài

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội,các Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị, Lao động Thủ đô, :Mở chuyên mục tuyên truyền về chủ trương xóa bỏ sản xuất gạch thủ công củaThành ph, Bộ Xây dựng, Chthị số 10/CT- TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tương Chính phủ về việctăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạchđất sét nung.

3. Chế độ báo cáo

3.1. Các Sở, ngành liên quan chịutrách nhiệm báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Xây dựng tng hợp) vkết quả nhiệm vụ được giao trước ngày15/11/2012 và trước ngày 31/12/2012.

3.2. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp, báo cáo về tìnhhình kết quả xóa bcác lò gạch thủcông thông qua Sở Xây dựng đtổng hợp, báo cáo UBND Thành ph trước ngày15/11/2012 vả trước ngày 31/12/2012 và báo cáo UBND Thành phốtheo định kỳ, đột xut vtình hìnhcông tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sn xuất vật liệu xây dng tại địa phương.

3.3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổchức kiểm tra, tng hợp kết quả thchin Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

V. ĐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ KINH PHÍ THC HIỆN

1. Đốitượng

- Lao động đang sản xut gạch thủ công có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

- Các chủ lò gạch thủ công tự tháo dlò hoặc chính quyền địa phương để thuê nhân công, phương tiện phádỡ lò và san lấp mặt bằng.

2. Kinhphí thực hiện :

- Đề xuất mức chi phí chuyển đi nghề, học nghề: Lồng ghép trong Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 24/8/2012 của UBND Thành phố về Đào tạo nghềcho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố HàNội năm 2012.

- Mức hỗ trợ khó khăn đối với lao động đang sản xuất gạch thủ công có hộ khẩu thường trú tạiđịa phương trong giai đoạn chuyển đổi việc làm; mc hỗ trợ phá dỡ lò và thời gian hoàn thành việc phá dỡ lò, hoàn trả mặt bằng để được hỗ trợ phá dỡ: UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng thng nht ý kiến với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao đngThương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ để đề xuất báo cáo UBND Thành phố.

- Kinh phí tổ chức tập huấn, phổ biếnvề việc chuyển đổi, sản xuất, sử dụng vật liệu xây khôngnung thay thế gạch nung:

Sở Xây dựng: 2 buổi x 100 người/buổi x 50.000 đồng/người = 10.000.000đồng.

18 huyện, thị xã Sơn Tây: 01 buổi x19 đơn vị x 100 người/buổi x 50.000 đồng/người = 95.000.000 đồng.

Đề xuất nguồn kinh phí thực hiện: Từnguồn kinh tế sự nghiệp của SXây dựng và kinh phí của huyện,thị xã tự cân đối.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch,nếu có khó khăn vướng mắc, UBND các huyện, thị xã, các Sở, ngành kịp thời báocáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố,

Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP:
-
Ch tịch UBND Thành phố;
-
Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN, CT, LĐTBXH, TNMT, NNPTNT, QHKT;
- UBND các huyện, TX Sơn Tây;
- VPUB
, CVP/các PVP, TH, XD;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT .
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi