ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

RÀSOÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO; LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệmquản lý Nhà nước về giáo dục; Công văn số 4898/BGDĐT-GDĐH ngày 12 tháng 7 năm2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo,liên kết đào tạo đồng thời để đảm bảo quản lý hoạt động đào tạo; liên kết đàotạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nộitheo đúng các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kếhoạch rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 nhưsau:

I. Mục đích

- Rà soát, kiểm tra hoạt động cáccơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp(TCCN) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chấn chỉnh các trường đại học,cao đẳng, TCCN chưa thực hiện nghiêm túc điều lệ nhà trường, chưa thực hiện nghiêmtúc quy định đào tạo; liên kết đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo kết quả rà soát với BộGiáo dục và Đào tạo và đề xuất hướng xử lý giải quyết.

II. Yêu cầu

- Thông qua việc rà soát hoạt độngcác cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN để tổng hợp tìnhhình chung về hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo cấp học đại học, cao đẳng,TCCN trên địa bàn Hà Nội.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, UBNDThành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo tạimột số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN nhằm đánh giá được tình hình hoạtđộng đào tạo; liên kết đào tạo, đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phốHà Nội. Qua đó kịp thời chỉ đạo hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học,cao đẳng, TCCN đúng các quy định hiện hành và phù hợp định hướng, quy hoạchphát triển của Thủ đô.

III. Nội dung

- Thu thập thông tin, rà soát cácđiều kiện bảo đảm việc đào tạo; liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo đại học,cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố (kể cả các cơ sở đào tạo không có trụ sởchính tại Hà Nội, nhưng có hoạt động văn phòng, đào tạo tại Hà Nội);

- Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổnghợp tình hình hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trênđịa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đàotạo thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng,TCCN một số cơ sở giáo dục có dấu hiệu chưa bảo đảm các điều kiện đào tạo; liênkết đào tạo theo quy định hiện hành. Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý cácđơn vị vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo hoạt động đào tạo, liên kết đàotạo.

- Từ các kết quả của công tác ràsoát, kiểm tra, UBND thành phố Hà Nội có các văn bản chỉ đạo hoạt động đào tạo;liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN theo đúng các quy định hiện hành vàphù hợp định hướng, quy hoạch phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi thực hiện Kế hoạch doUBND Quận, huyện, thị xã, các Sở ban, ngành Thành phố lấy từ nguồn ngân sáchnăm 2013.

V. Tiến trình thực hiện

1. Các cơ sở đào tạo; liên kết đàotạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội tự rà soát, báo cáocác điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo của đơn vị về UBNDThành phố.

2. UBND Thành phố phối hợp với BộGiáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra một số cơ sở đào tạo, liên kếtđào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào 2 nhóm: Cơsở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội và cơ sở liên kết đào tạo.

3. UBND quận, huyện, thị xã tổ chứckiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, caođẳng, TCCN trên địa bàn quản lý (kể cả các cơ sở đào tạo không có trụ sở chínhtại Hà Nội, nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội).

Tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phốtình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng,TCCN trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm về thông tin báo cáo trước UBNDThành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBNDThành phố tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liênkết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội. Báo cáo tình hình vàđề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố xử lý các cơ sở đào tạo; liênkết đào tạo có vi phạm.

5. UBND Thành phố ban hành các vănbản rút kinh nghiệm và chỉ đạo công tác đào tạo; liên kết đào tạo đại học, caođẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

6. UBND Thành phố công khai kết quảrà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đạihọc, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.

V. Tổ chức thực hiện

1. UBND Thành phố Hà Nội: Yêu cầucác UBND quận/huyện/thị xã, Sở ngành Thành phố thực hiện nghiêm túc công tác ràsoát, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trênđịa bàn thành phố Hà Nội.

Ra quyết định thành lập đoàn kiểmtra liên ngành để kiểm tra, đánh giá các hoạt động đào tạo; liên kết đào tạođại học, cao đẳng, TCCN.

2. UBND quận, huyện, thị xã: Tổchức, chỉ đạo kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạođại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý (kể cả các cơ sở đào tạo không cótrụ sở chính tại Hà Nội, nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội).

Tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phố(qua Sở Giáo dục và Đào tạo) tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo; liênkết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Là đầumối giúp UBND Thành phố thu nhận và tổng hợp thông tin báo cáo của các cơ sởđào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ, Công an Thành phố.

Giúp UBND Thành phố tổng hợp tìnhhình hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bànthành phố Hà Nội sau thanh tra, kiểm tra và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạtđộng đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phốtheo kế hoạch của UBND Thành phố.

4. Sở Nội vụ: Tổng hợp, kiểm trathông tin về các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN không có trụ sở chínhtại Hà Nội nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội do Sở Nội vụ theo dõi.

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạtđộng đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phốtheo kế hoạch của UBND Thành phố.

5. Công an Thành phố: Thu thập,kiểm tra thông tin về các cơ sở có hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học,cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội (đến từng địa bàn khu vực theodõi).

Tham gia thanh tra, kiểm tra hoạtđộng đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phốtheo kế hoạch của UBND Thành phố.

6. Thanh tra Thành phố: Tham giathanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCNtrên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố.

7. Các Sở ban ngành liên quan: Phốihợp với các đơn vị rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đạihọc, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Các cơ sở đào tạo; liên kết đàotạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Thành phố (kể cả các Trung tâm GDTX cóliên kết đào tạo): Có trách nhiệm tự rà soát, kiểm tra, báo cáo đầy đủ, đúngthực trạng các điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo của đơn vịvà hợp tác với đoàn kiểm tra khi đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kếhoạch.

VI. Thời gian thực hiện

1. Từ 15/8/2013 đến 31/8/2013: Cáccơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phốHà Nội tự rà soát, báo cáo UBND Thành phố (nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đàotạo để tổng hợp).

UBND quận, huyện, thị xã lập kếhoạch rà soát, kiểm tra các cơ sở đại học, cao đẳng, TCCN thuộc địa bàn quảnlý.

2. Từ 01/9/2013 đến 30/9/2013: UBNDquận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liênkết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn quản lý, tổng hợp và báo cáoUBND Thành phố (nộp báo cáo qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp,kiểm tra kết quả tự rà soát của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học,cao đẳng, TCCN trên toàn Thành phố. Giúp UBND Thành phố tổng hợp báo cáo củacác đơn vị trực thuộc Thành phố.

Sở Nội vụ tổng hợp, kiểm tra thôngtin về các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN không có trụ sở chính tại HàNội nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội và báo cáo UBND Thành phố (gửi quaSở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Công an Thành phố thu thập, kiểmtra thông tin về các cơ sở có hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, caođẳng, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội và báo cáo UBND Thành phố (gửi qua SởGiáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

3. Từ 01/10/2013 đến 15/10/2013:UBND Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đàotạo đại học, cao đẳng, TCCN một số cơ sở đào tạo.

4. Từ 15/10/2013 đến 31/10/2013:UBND Thành phố tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo;liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội. Báo cáo tình hìnhvà đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo cóvi phạm.

5. Từ 01/11/2013 đến 15/11/2013:UBND Thành phố nhận kết quả xử lý các đơn vị vi phạm của Bộ Giáo dục và Đàotạo, công khai kết quả rà soát, kiểm tra và hình thức xử lý đối với các đơn vịvi phạm trong đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bànthành phố Hà Nội.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND quận,huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạchnày. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiếnbằng văn bản gửi về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) đểxem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư TU (để báo cáo);
- Thường trực TU (để báo cáo);
- Ban Khoa giáo TU (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở ngành liên quan (để phối hợp thực hiện);
- UBND quận, huyện, thị xã (để phối hợp thực hiện);
- Các cơ sở ĐT; liên kết ĐT (để phối hợp thực hiện);
- ĐH, CĐ, TCCN tại HN (để phối hợp thực hiện);
- VPUB: CVP, PVP Đ.Đ.Hồng, Ph: VX, TH;
- Lưu VT, VXch

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc