ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số09/2013/TT-BTP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả cácnội dung được quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số09/2013/TT-BTP tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về công tác ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, qua công tác rà soát,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kịp thời loại bỏ hoặc kiến nghị cấp cóthẩm quyền loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật vàkhông còn phù hợp.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gianhoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP Thông tư số 09/2013/TT-BTP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và cácđiều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Thông tư số09/2013/TT-BTP.

- Tổ chức tập huấn kịp thời cho cán bộ, công chức làm côngtác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện việc rà soát,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn Nghị định số16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cấp tỉnh:

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnhđạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/8/2013.

- Cấp huyện:

+ Trên cơ sở hội nghị tập huấn ở tỉnh, Ủy ban nhân dân cấphuyện tổ chức hội nghị tập huấn cho: Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủyban nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện; Trưởng các Phòng, ban cấphuyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2013 xong.

2. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật

a) Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật:

- Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thườngxuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản; không bỏ sót văn bản thuộc tráchnhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự, thủ tục ràsoát.

- Hoạt động hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành địnhkỳ, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danhmục văn bản; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa.

b) Trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản:

- Cấp tỉnh: thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân và các cơquan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệmvụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

- Cấp huyện: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân vàcác cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chứcnăng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

- Cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát,hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

b) Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, xử lý kết quả ràsoát văn bản; nội dung trình tự, thủ tục hệ thống hóa văn bản: Thực hiện theoquy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Thông tư số 09/2013/TT-BTP.

c) Thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quyđịnh tại Điểm c Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP chậm nhất là 60 (sáumươi) ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từthời điểm hệ thống hóa văn bản (thời điểm hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thốngnhất trong cả nước là ngày 31/12/2013).

d) Việc xác định đối tượng, phạm vi hệ thống hóa được thựchiện theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Thông tư số 09/2013/TT-BTPtheo đó phải bảo đảm tập hợp được tất cả các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày31/12/2013.

3. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị địnhsố 16/2013/NĐ-CP Thông tư số 09/2013/TT-BTP được bảo đảm từ ngân sách nhà nướctheo quy định.

- Kinh phí thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nộidung Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịpthời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, giảiquyết.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai