ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG,CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòngchống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 2301/HD-BVHTTDL ngày14/07/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trìnhhành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch triểnkhai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đìnhđến năm 2020 bao gồm các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nângcao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hộitrong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dầnsố vụ bạo lực gia đình.

2. Các mục tiêu cụ thể.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 80% và đến năm 2020 đạt trên 90% số hộ gia đình đượctiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đuđến năm 2015 đạt trên 45% và đến năm 2020 đạt trên 85% scán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đìnhcác cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 55% và đến năm 2020 đạt trên 85% số lãnh đạo chínhquyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực giađình.

- Phn đấu đến năm 2015 đạt trên 25% và đến năm2020 đạt 90% cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực giađình có báo cáo viên cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 65% và đến năm 2020 đạt trên 90% số nạn nhân bạo lựcgia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạnnhân.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạt trên 90% số người có hành vibạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dụcchuyển đổi hành vi.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 55% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 35%) và đến năm 2020 đạt trên 85% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 65%) số xã, phường, thị trn nhân rộng mô hìnhphòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 có 35% vàđến năm 2020 đạt trên 50% cấp xã có đường dây nóng, thiết lập mạng lưới, địachỉ tin cậy, các cơ sở y tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra củacác cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinhtế-xã hội hàng năm ở địa phương.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; củng cố hệthống tổ chức bộ máy, kiện toàn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho độingũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liênngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu việchình thành mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực giađình ở cơ sở. Đánh giá các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; nghiên cứuchuyển các mô hình hoạt động có hiệu quả thành nhiệm vụ thường xuyên. Biểudương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tácphòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu vềgia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thựchiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời cáchành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm traliên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện sơ kết tình hình thực hiện Chươngtrình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình vào năm 2015 và tổngkết vào năm 2020.

2.Tuyên truyền,giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

Đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyêntruyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, tổ chức các chiến dịch, sựkiện truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạtđộng truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chốngbạo lực gia đình. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục,phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu về phòng, chống bạo lực gia đình. Chútrọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóatrong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bìnhđẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Ưu tiên đối tượng tuyên truyền là namgiới và những gia đình thuộc nhóm có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạnnhân bạo lực gia đình

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyệnviên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Xây dựng, duy trì, phát triểncác địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các nhà tạm lánh, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơsở tư vấn, từng bước thiết lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạolực gia đình

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý chămsóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình. Trạm y tế xã, phường, thị trấn thựchiện việc chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực giađình; tùy theo điều kiện, khả năng thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhânbạo lực gia đình trong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhânbạo lực gia đình.

- Nhân rộng các mô hình đạt hiệuquả trong công tác phòng, chống bạolực gia đình ở cộng đồng. Xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhânbạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; mô hình phòng,chống khủng hoảng tâm thần cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Đẩymạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lựcgia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình nhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xlývi phạm

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực giađình. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chínhquyền, các đoàn thể ở cơ sở với mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên đểkịp thời nắm bắt thông tin vụ việc.

- Tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cưđối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình.

- Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ ánvề bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá

- Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội,tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chốngbạo lực gia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Tăng cường vận động các nguồn lực cho công tácphòng, chống bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từnguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, các địa phương có tráchnhiệm lập dự toán chi ngân sách hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền xem xétphê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoànthể cấp tỉnh, UBND cấp huyện:

- Hướng dẫncác cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khaithực hiệnChương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực giađình đến năm 2020 của UBND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm gắn kết chặtchẽ các nội dung, chương trình, kế hoạch liên quan do các cơ quan, tổ chức khácchủ trì. Ban hành văn bản hướng dẫn cơ quan chức năng cấp huyện tổ chức thuthập số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL nghiêm túc báo cáo thống kê chuyên ngành cho UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện cóhiệu quả Chỉ thị số 09/CT-CT ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh về việc “đẩymạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàntỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2013 thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình ViệtNam đến năm 2020 tầm nhìn 2030” và các chương trình, đề án khác có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan thôngtin đại chúng địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường cácchiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng,chống bạo lực gia đình; các phóng sự, tin, bài phản ánh những cá nhân, giađình, tập thể, đơn vị không tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực giađình.

- Bồi dưỡng, tập huấn, nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình đặc biệtlà cấp cơ sở. Xây dựng và duy trì đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên thamgia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Duy trì và nhân rộng hiệu quả môhình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn xây dựng mô hình cơ sởhỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ở cơ sở. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sởdữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Tuyêntruyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giaiđoạn 2010 - 2020; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kỹ năngứng xử trong gia đình, ứng phó với căng thẳng, xử lý tình huống khi có bạo lựcgia đình, tổ chức cuộc sống gia đình.

- Thực hiện lồng ghép các nội dungcông tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiệnchăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiệnthống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Banhành, hướng dẫn chẩn đoán, quy trình chữa trị nghiện rượu và một số rối loạntâm thần do rượu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương xâydựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực giađình; đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề và giớithiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nộidung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳnggiới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi. Hướng dẫn các Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện việcchăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiếtcho nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các sở ban ngành liên quan chỉ đạo việc lồng ghép cáckiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phùhợp với các cấp học, bậc học.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các sở ban ngành liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểmtra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđề xuất nguồn kinh phí, đảm bảo ngân sách để thực hiện mục tiêu, nội dung hoạtđộng của Chương trình.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn đưa các mục tiêu củaChương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tham mưu choUBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện Chương trình.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan hướng dẫn quy trình, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý cáchành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Thiết lập cơ chếcan thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực giađình. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thựchiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đài phát thanh và Truyềnhình, Báo Quảng Bình

Xây dựng các chuyên trang, chuyênmục và nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Biểudương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng,chống bạo lực gia đình; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật vềphòng, chống bạo lực gia đình.

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnhxây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trìnhquốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơquan chức năng của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thôngtin và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, chínhsách về phòng, chống bạo lực gia đình rộng rãi trong nhân dân đặc biệt là đốitượng có nguy cơ và đã vi phạm Pháp luật về bạo lực gia đình.

- Nhân rộng mô hình câu lạc bộphòng, chống bạo lực gia đình; phát triểnmạng lưới địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Phối hợpvới các Sở, ngành tổ chức tập huấn, bồidưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực giađình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác phòng, chống bạo lực giađình ở cơ sở; đội ngũ nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn vềchuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực giađình.

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánhgiá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình trên địa bàn gửi SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo theo quy định.

12. Đềnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội người Caotuổi, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCSHCM và các tổ chứcthành viên khác của Mặt trận trong phạm vi hoạtđộng của mình tham gia thực hiện Chương trình.

13. Đềnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồngnhân dân tỉnhtham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện.

V. CHẾ ĐỘ BÁOCÁO

- Các sở, ban, ngành, UBND cấphuyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịchđịnh kỳ 6 tháng (trước ngày 10/7) và 1 năm (trước ngày 20/11). Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 30/11.

Trên đây là Kế hoạch triển khaithực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đếnnăm 2020 của tỉnh Quảng Bình; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Giao SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp việc thực hiện của các cấp, cácngành, định kỳ báo cáo UBND tỉnh ./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng