ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺEM TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

Hiện nay, tình hình người nhiễm HIV/AIDS trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp và ngày càng tăng, hình thái lâynhiễm HIV/AIDS tập trung chủ yếu từ nhóm nghiện, chích ma tuý. Theo báo cáo 6tháng đầu năm 2014 của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, từ trước đến nay trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình có 1227 trường hợp nhiễm HIV (trong đó: 291 trường hợplà người Quảng Bình, 17 trường hợp là trẻ em); 269 trường hợp chuyển thành AIDS(trong đó: 159 trường hợp là người Quảng Bình, 08 trường hợp là trẻ em); 84trường hợp HIV/AIDS tử vong (trong đó: 70 trường hợp là người Quảng Bình, 01trường hợp là trẻ em). Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều cóngười nhiễm HIV/AIDS; 86/159 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS; tỷlệ nhiễm HIV ở nam giới là 61,81%, nữ giới là 38,19%; nhiễm HIV tập trung chủyếu ở độ tuổi từ 21 - 39 chiếm 79%, trên 40 tuổi chiếm 13%, dưới 20 tuổi chiếm8%. Dịch HIV/AIDS không có xu hướng tăng nhanh, nhưng về cơ bản vẫn chứa đựngnhiều yếu tố nguy cơ làm bùng phát dịch nếu không triển khai quyết liệt cácbiện pháp phòng ngừa, can thiệp có hiệu quả. Cũng như cả nước, tỉnh Quảng Bìnhchưa khống chế được dịch HIV/AIDS.

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020, căn cứ thực trạng trẻ emtỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hànhđộng vì trẻ em tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS baogồm:

- Trẻ nhiễm HIV;

- Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồcôi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ emsống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

- Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sửdụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sốngtrong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

II. MỤC TIÊU

1. Mụctiêu chung

- Tuyêntruyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội về công tác bảo vệ,chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Đẩy mạnhcông tác chỉ đạo, đầu tư và phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp; tiếp cận với giáo dục hoặcđược hỗ trợ học nghề; hưởng các chính sách xã hội theo quy định hiện hành; đượcsống an toàn cùng với người thân hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thaythế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chẩn đoán, điều trị các bệnh cóliên quan đến HIV/AIDS.

2. Mụctiêu cụ thể

- 100% trẻ em nhiễmHIV và 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinhdưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chínhsách xã hội theo quy định.

- 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị chotrẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấpkiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

III. CÁCNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Quản lý Nhà nướcvề bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tăng cường vai tròchỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS;

- Nâng cao năng lựcquản lý của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Thường xuyên kiểmtra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóctrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giámsát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Cung cấp thôngtin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- In ấn tài liệu, cungcấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDScho đối tượng có liên quan;

- Hằng năm, tổ chứccác chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS. Xây dựng và phát triển các chương trình, sản phẩm truyền thông vềbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cung cấp kiến thức,kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho các trường học(cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên, học sinh); người làm công tác chăm sóctrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; người cung cấp dịch vụ cho trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hỗ trợ trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Kiện toàn các dịchvụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liênkết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quảnlý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quảcủa các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: điều trị,chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, tư vấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách giáodục cho trẻ em theo quy định; tiếp cận với dịch vụ vui chơi, giải trí và cácchính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kếtnối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chămsóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúpkhác.

4. Nâng cao nănglực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, cáctổ chức chính trị - xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồngđẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc,giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; không phân biệt đối xử với trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Đẩy mạnh xã hộihóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị -xã hội, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chămsóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổnthương nhất.

6. Theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Theo dõi, giám sát,đánh giá, thu thập thông tin, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành độngvì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Kiểm tra tình hìnhthực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Sơ kết, tổng kếttình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giaiđoạn 2014 - 2020.

IV. KINH PHÍ THỰCHIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạchhành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 được bố trítrong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành; cácnguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợpvới các ngành, các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạtđộng truyền thông, cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Phối hợp với Sở Ytế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóctrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Xây dựng, vận hànhhệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS;

- Hướng dẫn, kiểm tra,tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức sơ kết việc thựchiện Kế hoạch này vào năm 2016; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này vào cuốinăm 2020.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻphơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

- Nâng cao năng lựccho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với cáchoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục vàĐào tạo

- Triển khai việc hỗtrợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Nâng cao năng lựccho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai các hoạt độngchống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trườnghọc và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Kế hoạch vàĐầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan vận động cácnguồn hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh để tham mưu, đề xuất Uỷban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí thực hiện Kếhoạch.

6. Sở Thông tin và Truyềnthông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnhcác hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chínhsách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chốngkỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếpcận các dịch vụ xã hội.

7. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thựchiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chămsóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sátviệc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

8. Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạchcủa địa phương để thực hiện Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Bình bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (gửiqua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2014 để tổng hợp);

- Bố trí ngân sáchthực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước;

- Chủ động lồng ghép việcthực hiện Kế hoạch này với các chương trình, Kế hoạch khác có liên quan trênđịa bàn;

- Thí điểm xây dựng môhình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, môhình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hìnhtrợ giúp khác làm cơ sở đánh giá nhân rộng tại địa phương;

- Tổ chức kiểm tra,giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phươnggửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Hằng năm, các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáokết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trướcngày 20/11 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhândân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Tiến Dũng