BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAITHI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA NGÀNH BẢO HIỂMXÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chứctriển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Banhành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch tổchức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiếnpháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành nhằm nâng cao ý thứctôn trọng và chấp hành Hiến pháp; xác định trách nhiệm của các tổ chức, đơn vịtrực thuộc BHXH Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức triểnkhai thi hành Hiến pháp.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung quy định củaHiến pháp; đảm bảo tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống,thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYTgiai đoạn 2012 - 2020 và các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Ngành đến năm2020.

2. Yêu cầu

a) Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (BHXH tỉnh) và Thủ trưởng các tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộcBHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc) có trách nhiệm tổchức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến tất cả công chức, viên chứctrong đơn vị.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và thủtrưởng các đơn vị trong tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị liênquan trong việc tổ chức thực hiện Hiến pháp.

d) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thờihạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quantrong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thi hành Hiếnpháp.

II. NỘI DUNG TRIỂNKHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức tuyêntruyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

a) Tại cơ quan BHXH Việt Nam

- Ban Pháp chế chủ trì phối hợpvới Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền phổ biến cácnội dung của Hiến pháp đến các đơn vị.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam thường xuyên phổ biến các nội dung của Hiến pháp đến công chức, viên chứctrong đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâmtrong năm 2014 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. (Năm 2014 tổchức hội nghị vào tháng 5)

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức hội nghị phổ biến vềHiến pháp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

+ Tuyên truyền, phổ biến về ýnghĩa, nội dung của Hiến pháp trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH và đăng tải toàn vănHiến pháp năm 2013 trên trang thông tin điện tử của Ngành.

+ Động viên khuyến khích côngchức, viên chức trong đơn vị tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Tìm hiểu Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để tìm hiểu và nâng caohiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

b) Tại BHXH tỉnh

- Phòng Tổ chức - Hành chính hoặcPhòng Tổ chức cán bộ chủ trì trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nộidung của Hiến pháp đến các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (BHXH huyện).

- Các phòng nghiệp vụ và BHXHhuyện phổ biến Hiến pháp đến viên chức trong đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàcác năm tiếp theo (Năm 2014 tổ chức hội nghị vào tháng 5 hoặc tháng 6)

- Hình thức và nội dung phổ biến:Tương tự như tại BHXH Việt Nam.

2. Tổ chức nghiên cứu, rà soátcác văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụcủa Ngành để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợpvới Hiến pháp

a) Luật Bảo hiểm xã hội

- Ban Thực hiện chính sách BHXH vàTổ nghiên cứu sửa đổi Luật BHXH giúp Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng thuộcBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quantham gia xây dựng dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề nghị Chính phủ trình Quốc hộixem xét, thông qua.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam, BHXH các tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật BHXHsửa đổi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

b) Luật Bảo hiểm y tế

- Ban Thực hiện chính sách bảohiểm y tế (BHYT) và Tổ nghiên cứu sửa đổi Luật BHYT giúp Tổng Giám đốc và cácđơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thamgia xây dựng dự thảo Luật BHYT sửa đổi đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xemxét, thông qua.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam, BHXH các tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật BHYTsửa đổi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Tham gia xây dựng văn bảnhướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT

- Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT đượcsửa đổi, bổ sung, các đơn vị có liên quan tham gia với các bộ quản lý nhà nướcvề lĩnh vực BHXH, BHYT và các tổ chức có liên quan xây dựng các văn bản dướiluật với những quy định phù hợp với thực tiễn để hướng dẫn tổ chức, cá nhân, cơquan BHXH thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

- Thời gian thực hiện: Sau khiQuốc hội thông qua Luật BHXH, Luật BHYT.

4. Hoàn thiện việc xây dựng cácvăn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam, BHXH tỉnh và BHXH huyện phù hợp với Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

- Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phốihợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh rà soátlại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị của BHXH tỉnh, BHXHhuyện, tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệmvụ cho tổ chức mới được thành lập, sửa đổi bổ sung hoặc thay đổi tên gọi theoNghị định số 05/2014/NĐ-CP cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Hoàn thiện việc xây dựng cácquy định, quy chế, quy trình và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn củaNgành

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ vàlĩnh vực được phân công phụ trách, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựngvà hoàn thiện văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo Luật BHXH, Luật BHYT và các vănbản của Chính phủ, Bộ, ngành để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và tổ chức hướngdẫn BHXH các tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàcác năm tiếp theo.

(Năm 2014 thực hiện theo chươngtrình công tác trọng tâm năm 2014 của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 128/QĐ-BHXH ngày 27/01/2014.)

- Hình thức tổ chức: Ban hành cácquyết định, quy định, quy chế, công văn hướng dẫn thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốcthực hiện, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp việc tổ chức thực hiện Hiếnpháp trong toàn Ngành.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam và BHXH tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các Chương trình, Kế hoạch của BHXHViệt Nam có liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp, theo chức năng,nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai, thi hànhHiến pháp về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) trước ngày 25/9 hàng nămđể tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí tổ chức triển khai thihành Hiến pháp được bảo đảm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan,đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và của BHXH Việt Nam. Ban Tài chính - Kếtoán có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị về nội dung này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC (7).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh