ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ30-CT/TW NGÀY 25/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝBÁO CHÍ ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÁC TRÊN INTERNET

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 củaBộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hộivà các loại hình truyền thông khác trên Internet và chỉ đạo của Ban Thường vụTỉnh ủy tại văn bản số 1495-CV/TU ngày 07/01/2014 về việc xây dựng kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị. Ủyban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng hệ thống báo chí điện tử và các loạihình truyền thông khác của tỉnh Quảng Ninh trên Internet phát triển vững chắc,đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, văn hóa lành mạnh, thiết thực củangười dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hộinhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Quản lý tốt báo chí điện tử (bao gồm cả trangthông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử), mạng xã hội và các loạihình truyền thông khác trên Internet, bảo đảm báo chí điện tử và các loại hìnhtruyền thông khác trên Internet phát triển đúng định hướng.

- Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thôngtin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông,báo chí, xuất bản. Chủ động đấu tranh làm giảm thiểu tác động của những thôngtin độc hại, sai trái trên Internet; việc lộ, lọt tài liệu có nội dung bí mậtnhà nước, bí mật nội bộ trên mạng Internet; đảm bảo cho việc cung cấp và sửdụng thông tin trên mạng Internet lành mạnh, hữu ích.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, đơn vị chủquản và cơ quan báo chí chủ động, kiên trì thúc đẩy báo điện tử, các phươngtiện truyền thông khác trên Internet phát triển, thường xuyên đổi mới tư duylãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hìnhtruyền thông khác trên Internet.

- Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, các cơquan thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sửdụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nângcao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về côngnghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội và cácloại hình truyền thông khác trên mạng Internet; các quy định của pháp luật vềbảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuấtbản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Quảng Ninh; tuyên truyền khaithác, sử dụng báo điện tử, mạng xã hội, Internet thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh định hướng đưa các thông tin lành mạnh,hữu ích lên mạng Internet. Kịp thời tuyên truyền biểu dương khích lệ những tậpthể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước, khuyến khích động viên nhân dân học tập khai thác có hiệuquả các tiện ích công nghệ thông tin,nghiên cứu khoa học tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chấtlượng cuộc sống. Kịp thời phê phán, tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ âmmưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạmlợi dụng Internet để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ANTT vi phạmcác quy định pháp luật khác.

- Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet đi đôivới tuyên truyền giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin saitrái trên mạng, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của đấtnước.

2. Tiếp tục duy trì, phát triển báo điện tử;nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổnghợp, cổng thông tin điện tử Tỉnh và các cổng thành phần

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển đối vớiBáo Quảng Ninh điện tử, QTV.vn, Cổng thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh...; tậndụng ưu thế về tốc độ truyền tải thông tin nhanh, chi phí thấp, phạm vi bao phủthông tin rộng để cung cấp thông tin cho người dân, tuyên truyền các chủtrương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trên cơ sở đảm bảo antoàn, an ninh thông tin quốc gia.

- Nâng cấp giao diện, đổi mới nội dung, hình thức,nâng cao chất lượng tin bài của Báo Quảng Ninh điện tử, QTV.vn và Cổng thôngtin điện tử tổng hợp...

- Tăng cường theo dõi, hướng dẫn và quản lý trangthông tin điện tử, diễn đàn, mạng xã hội trên địa bàn Tỉnh. Khuyến khích cáctrang thông tin tổng hợp cung cấp các thông tin đa dạng, phong phú, chính xác,kịp thời để đáp ứng nhu cầu thông tin, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh chongười dân.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin,báo chí.

- Tổ chức đàotạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,nghiệp vụ chuyên môn; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức giữ gìn bí mật nhà nước cho đội ngũ quảnlý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, công chứcđược phân công theo dõi, phụ trách các trang tin điện tử

4. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, thanhtra, kiểm tra

- Tăng cường công tác phổ biến văn bản quy phạmpháp luật về quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội, các loại hình truyền thôngvà công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báochí, xuất bản cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên cáccơ quan báo chí và nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên khai thác, sử dụng báochí điện tử, mạng xã hội, Internet thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vớibáo chí điện tử, trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụInternet và các điểm truy nhập Internet công cộng.

- Quản lý chặt chẽ các điểm truy cập Internet côngcộng và các trò chơi trực tuyến để giảm thiểu tác động tiêu cực của trò chơitrực tuyến đến sức khỏe, tâm lý của người chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Khuyếnkhích các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa,cổ vũ lòng yêu quê hương, đất nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cung cấpcác trò chơi bạo lực, khiêu dâm, có tác động xấu đến sự phát triển của xã hội.

5. Đầu tư kết cấu hạ tầng thông tin truyền thông

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyềnhình từ Tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa ngày càng tốt hơn của nhân dân.

6. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học

Tăng cường nghiên cứu khoa học thông tin nói chung,khoa học về quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử trên mạng Internet.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thịsố 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị vềphát triển và tăng cường quản lý báo chí điệntử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; tuyên truyềnnâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên vềcông nghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội vàcác loại hình truyền thông khác trên mạng Internet.

- Cung cấp thông tin và kịp thời định hướng nộidung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp,nhạy cảm.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trongviệc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởngkhông tốt đến uy tín, quan điểm, đường lối của Đảng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệTổ quốc Xã hội chủ nghĩa và khối đại đoànkết toàn dân tộc.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu công tác phát triển báo chí điện tử vàcác loại hình truyền thông khác trên Internet bổsung vào Quy hoạch báo chí, xuất bản đến 2015 định hướng đến 2020.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tácthẩm định hồ sơ và cấp phép trang tin điện tử tổng hợp; định kỳ rà soát, quảnlý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký sử dụng các trang thông tinđiện tử, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Phổ biến pháp luật,thanh tra, kiểm tra báo chí, phát thanh truyền hình nói chung và báo điện tử,trang thông tin điện tử của Tỉnh nói riêng; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụngInternet vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực xã hội. Hàngnăm, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng caochất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tinvà quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trênInternet.

- Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh và các ngànhliên quan tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet và công tácbảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuấtbản; hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các trang, cổng thôngtin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh; các vụ lộ, lọt tài liệubí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên mạng Internet.

- Tham mưu xây dựng, ban hành Quy chế đảm bảo antoàn thông tin, quy chế quản lý mạng diện rộng (WAN), tổ chức triển khai cơ chếchống virus cho các máy trạm, máy chủ, các thiết bị di động trong mạng LAN củacơ quan, đơn vị. Tăng cường cài đặt các phần mềm diệt virus máy tính có bảnquyền cho hệ thống máy tính của đơn vị đểkịp thời phát hiện, ngăn chặn và loại trừ những phần mềm mã độc (virus, trojan,worms, keylogger...) hạn chế tối đa việc bị lợi dụng ăn cắp mật khẩu quản trịcủa Website từ các máy tính này.

- Ban hành cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ của trangthông tin điện tử; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của trang thôngtin điện tử. Khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn thông tin hoặc bị tấn côngmạng thực hiện ngắt kết nối truy cập qua Internet đến trang thông tin điện tử,sao lưu dữ liệu, thông báo và phối hợp kịp thời với đơn vị lưu trữ, duy trì trang, cổngthông tin của đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanđịnh kỳ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch,báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và đề xuấtđiều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

3. Công an Tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cáccơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra,giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạtđộng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; quản lý báo chí điện tử, mạng xã hộivà các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi cung cấpthông tin, tài liệu sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để tiếnhành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia,trật tự an toàn xã hội; các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động đảmbảo an toàn, an ninh thông tin và các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên mạngInternet.

- Tham mưu, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, cơ quan,tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảovệ bí mật nhà nước nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thôngtin, truyền thông, báo chí, xuất bản; bảo vệ nội bộ; công tác phòng cháy chữacháy.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạchtổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thôngtin trên Internet, hướng dẫn pháp luật về Internet cho thanh thiếu niên, họcsinh, sinh viên phục vụ việc nghiên cứu học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực,thông qua Internet giáo dục, tập hợp thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinhviên trong tình hình mới; tạo điều kiện, định hướng học sinh, sinh viên sử dụngInternet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sống của bảnthân và gia đình.

- Triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát họcsinh, sinh viên để tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứngdụng có hại trên Internet.

- Tuyên truyền hướng dẫn học sinh, sinh viên traođổi, thảo luận, chia sẻ thông tin cá nhân trên các diễn đàn, mạng xã hội trêncơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo thuần phong mỹ tục, chuẩn mựcđạo đức xã hội, văn hóa của dân tộc.

5. Các cơ quan báo chí thuộcTỉnh, Cổng Thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nội dung,hình thức, hiệu quả thông tin tuyên truyền trên báo chí điện tử, cổng thông tinđiện tử Tỉnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phầntích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xâydựng tỉnh Quảng Ninh phát triển, ngày càng giàu mạnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xâydựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị chođội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo chí nói chung và báo điệntử nói riêng.

- Tích cực, chủ động tham gia đấu tranh chống cácthông tin sai trái, phản động, xuyên tạc sự thật trên Internet. Thực hiệnnghiêm túc các quy định của pháp luật về bảovệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnhQuảng Ninh.

6.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận TổQuốc và các đoàn thể Tỉnh

- Chỉ đạo, tổ chứcxây dựng và thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụcủa địa phương.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, khảnăng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hạitrên Internet, khai thác và sử dụng Internet hiệu quả, thiết thực của địaphương thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phongtrào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vậnđộng đoàn viên, hội viên và người dân khai thác, sử dụng thông tin trênInternet một cách đúng đắn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định củapháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báochí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Quảng Ninh; tuyêntruyền để các gia đình nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hướngdẫn con em sử dụng Internet một cách lành mạnh, hiệu quả, thiết thực.

7. Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệpcung cấp dịch vụ Internet

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấpdịch vụ viễn thông, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn thông tin cónội dung độc hại, phản động và không lành mạnh; phát hiện yếu tố mất an toàn,an ninh thông tin; các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước trên mạng Internet.

- Triển khai cáchệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

- Hướng dẫn các đại lý Internet, điểm truy nhậpInternet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của doanhnghiệp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các điều kiện kỹthuật cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụbảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Xây dựng triển khai thực hiện các quy chế quản lýnội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quy trình vận hành khai thác cung cấp và sửdụng dịch vụ Internet và quy chế phối hợp với Sở thông tin truyền thông và Côngan Tỉnh trong việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trínguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị,địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quảKế hoạch này. Hằng năm có báo cáo đánhgiá kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 01/12) đểSở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn,vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, cần phản ánh kịp thời về Sở Thôngtin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND Tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Tập đoàn CN Than và KS Việt Nam;
- V0, V1-4, VX1, NC, KHCN, GD;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Huy Hậu