ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNGLAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAIĐOẠN 2013-2016

Thực hiện Quyếtđịnh số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐán Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao độngvà người sử dụng lao đng trong cácloại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012 (gọi tắt là Đề án 31), Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 8/8/2012 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án 31 đến năm 2016, Ủy bannhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triện khai thực đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngườilao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghip giai đon 2013 - 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấphành pháp luật lao đng giúp người laođng và người sử dụng lao động hiuvà thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong thamgia quan hlao động. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nóiriêng của người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mi quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội

- Làm cho mọi người lao động, chủ sửdụng lao động nắm những vấn đề cơ bn của Bộ Luật Lao động(mới) được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; những nội dung mới, nội dung kế thừa Bộ Luật Lao động (cũ);

- Đào tạo, bồi dưng kiến thức về pháp luật lao động đó được bổ sung, sửa đổi cho lãnh đạo các ngành, đoàn thểliên quan, UBND quận, huyện thị xã, Phòng Lao động Thương binh vàXã hội cấp huyện, cán bộ lao động TBXH cơ sở, các tuyên truyền viên quận,huyện, hòa giải viên lao động quận huyện. Góp phn nâng cao trình độ nghiệp vụ và đề cao trách nhiệm của Ban chp hành Công đoàn cơ sở tạicác doanh nghiệp trong việc thực hiện vai trò là người đại diện cho tập thể laođộng.

- Ngăn ngừa, giảm dần và tiến tớigiảm cơ bản các cuộc tranh chấp lao đng tp th, tạo môi trường lao độnghài hòa, n định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần ổnđịnh an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền phổ biếnpháp luật đề ra phải bám sát nội dung của đề án ban hành kèm theo Quyết định s31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữ cáccấp, các ngành, các đoàn thể trong ph biến pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng và triển khai đng bộ đến quận, huyện, thị xã, các xã phường, thịtrấn và các doanh nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắnliền với công tác tổ chức thanh tra, kim tra thực hiệnnhằm đưa Bộ Luật lao động và các pháp luật có liên quan và cuộc sống.

3. Cácchỉ tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến hết năm 2016: 95% các doanh nghiệp, 100% các công ty TNHH một thành viên, cácdoanh nghiệp cổ phần có vn nhà nước được ph biến, tuyên truyn pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyn, nghĩa vụ công dân củangười lao động.

- Đảm bảo 95% người sử dụng lao động,80% người lao động, 100% lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đượctuyên tuyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Phạmvi tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật laođộng, các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyn, nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động.

2. Đốitượng tuyên truyền

- Người sử dụnglao động.

- Người lao động.

- Tổ chức công đoàn các cấp.

- Các doanh nghiệp, văn phòng đại diện,tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nộidung

- Tuyên truyềnvề các qui định của Bộ Luật Lao động, đặc biệt là nội dung mới của Bộ Luật Laođộng về việc làm, quản lý nhà nước về lao động, hp đồng laođộng, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền công, thời giờ làm việc, thờigiờ nghỉ ngơi, bảo hiểm thất nghiệp, tranh chấp lao động,quản lý lao động là người nước ngoài, cho thuê lại lao động, thanh tra, kiểmtra, an toàn v sinh lao động.

- Hướng dẫn quy trình đình công,trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập th,tranh chp lao động cá nhân, qui trình giải quyết các cuộcđình công không đúng trình tự thủ tục theo qui định của pháp luật lao động trênđịa bàn thành phố và pháp luật khác có liên quan, hướng dẫn kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cấpquận, huyện.

- Các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyn, nghĩa vụngười lao động và người sử dụng lao động: Luật Công đoàn Luật Bảo hiểm xã hội,Luật Bình đẳng giới, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo LuậtThanh tra.

- Đào tạo kỹ năng thương lượng tậpthể cho đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động nhằm hỗ trợdoanh nghiệp khi xây dựng và thương lượng thỏa ước lao động tập thể.

- Các nội dung khác của Bộ Luật Laođộng.

- Các văn bản của Chính phủ và Bộ,ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động.

2. Tàiliệu tuyên truyền

- Bộ Luật Lao động, các Nghị địnhChính phủ, Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,Liên Bộ, các bộ ngành Trung ương.

- Tài liệu, tờrơi, báo chí hướng dẫn, giải đáp các văn bản pháp luật Lao động và các phápluật khác có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi người laođộng, người sử dụng lao động;

- Tài liệu, tờ rơi hướng dẫn knăng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ tuyên truyềnviên.

IV. TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Tiếnđộ thực hiện

- Năm 2013: Triển khai kế hoạch tuyêntruyền pháp luật lao động. Phổ biến các chuyên đhướng dn thực hiện Bộ Luật Lao động, các văn bảnpháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp,quyền nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động.

- Tchức cuộcthi tìm hiểu Pháp luật lao động; tổng kết cuộc thi, trao giải;

- Từ năm 2014 đếnnăm 2016: tiếp tục tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật lao động. Ph biến các chuyên đề hướng dẫn thực hiện Bộ LuậtLao động các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp,quyền nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động,chú ý đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể có sdụng lao động.

2. Phươngthức triển khai

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyêntruyền, phổ biến pháp luật.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Pháp luậtlao động.

- Tuyên truyềnpháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, đàitruyền thanh, truyền hình của Trung ương và Hà Ni thông quasản xuất các chương trình chuyên đề, phát hành tờ rơi, tin bài trên các ấn phẩmbáo chí.

- Tuyên truyền tại các phiên giaodịch việc làm định kỳ hàng tháng và các phiên lưu động, Sàn giao dịch việc làmvệ tinh dưới hình thức tư vn trực tiếp cho người lao động và phát hành tờ hướng dẫn pháp luật lao động và gii quyết tranhchấp lao đng.

- Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việclàm Hà Nội, Trung tâm GTVL số 2 Hà Nội tư vn và giải đáppháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng laođộng trên Website vieclamhanoi.net và tư vấn qua tng đài 1088 nhánh 3, nhánh 5 tạiTrung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội thuộc S Lao đng Thương binh và Xã hội Hà Nội và các phiên giao dịch việc làm.

- Cung cấp tài liệu để người đượctuyên truyền, nghiên cứu và tổ chức tuyên truyn cho ngườilao động.

Hướng dẫn và khuyến khích các doanhnghiệp, các quận, huyn th xãtổ chức các cuộc thi tìm hiu pháp luật laođộng cho người lao động

- Tuyên truyềnqua hệ thống loa truyền thanh của doanh nghip, bảng tin doanh nghiệp, tủ sách pháp luật, Đàitruyền thanh phường xã.

- Hướng dẫn, tư vấn thông qua cáccuộc thanh tra, kiểm tra vic thchiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp được thanh, kiểm tra.

- Hướng dẫn việc thực hiện pháp luậtlao động thông qua vic giải quyết các vụ tranh chp lao động vàđình công

V. KINHPHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyềnphổ biến pháp luật lao đng được btrí từ ngân sách nhà nước và huy động các doanh nghiệp, các ngun khác (Có phụ lục kèm theo).

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội

Là cơ quan thường trực thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sdụng lao động trong các loạihình doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016:

- Phối hợp với các Sở Tư pháp, Liên đoàn lao động Thành phố, Liên minh Hp tác xã Thành ph, Hội đồng người sử dụng lao động Thànhphố, Ban quản lý các khu Công nghiệp và chếxuất Sở Thông tin và Truyền thông tchức các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Tchức các cuộc hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, biênsoạn và phát hành các tài liệu trơiphổ biến kiến thức pháp luật cho lãnh đạo và chuyên viêncác phòng lao động TBXH, Tư pháp, Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, các tuyêntruyền viên, cán bộ chuyên viên thuộc Banquản lý các Khu công nghiệp chế xuất, cán bộ nhân viên các Trung tâm giới thiệuvic làm thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ sở có chức năng hoạt động giới thiệu việc làm, các hội, đoàn thể, Ban quản lý cácKhu CN và chế xut; hòa giải viên lao đng quận, huyện, thị xã.

- Hợp đồng với Đài Phát thanh vàTruyền hình Hà Nội, các báo, tạp chí của Thành phố và Trung ương tuyên truyềnpháp luật về lao động, các qui định của Thành phố trên các phương tiện thôngtin đại chúng. Phát hành tờ rơi tại các Sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịchviệc làm, điểm giao dịch việc làm. Tư vấn, giải đáp chínhsách pháp luật lao động, người sử dụng lao động trên Website vieclamhanoi.net,Tổng đài 1080 nhánh 3-5.

- Thực hiện tiểu đề án 1, tiếp tụcthực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 20/7/2010 của UBNDThành phố về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụnglao động trong các doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước, đồng thời phối hợp vớiChi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội (Hội đồng người sửdụng lao động Thành phố) tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các phápluật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theocông văn số 5188/UBND-LĐCSXH ngày 21/6/2011 của UBND Thànhphố.

- Thường trực BCĐ thực hiện đề án 31;Chủ trì phối hợp tổ chức hướng dẫn Bộ Luật Lao động (mới) đã được bổ sung, sửa đổi và các Nghị định, thông tư hưng dẫnđến các Quận, huyện thị xã, các Sở ngành liên quan, cácdoanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã tổ chức cuộc thitìm hiểu Bộ Luật lao động (mới).

- Hướng dẫn Phòng Lao động TBXH quận,huyện, thị xã triển khai đến UBND các phường xã và tuyên truyền viên đúng, đầyđủ các nội dung Bộ Luật Lao động đã được bsung, sửa đi; các pháp luật khác có liên quan đến hoạtđộng doanh nghiêp, đến người lao động và người sử dụng lao động.

- Chỉ đạo cácTrung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở và các đơn vị có chức năng giới thiệuviệc làm tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật lao động và thực hiện có hiệu quả các phiên giao dịchviệc làm.

- Phối hợp với Công an Thành phố,Liên đoàn Lao động Thành phố, các Sngành chức năng trongcông tác thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện Pháp luật Lao động trên địa bànthành phố.

- Tiếp thu các phản ánh, kiến nghị đềxuất của các doanh nghiệp, người lao động, các quận,huyện, thị xã vthực hiện pháp luật lao động, tng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hộivà UBND Thành phố.

2. Liênđoàn Lao đng Thành phố

- Thực hiện tiểuđề án 3 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động, LutCông đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan ti hoạtđộng doanh nghiệp với người lao động theo phân công tại Quyết định 31/QĐ-TTg .

Phối hợp với Sở Lao động Thương binhXã hội thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện Pháp luật Lao động trên địa bànthành ph; Tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật Lao độngtrên địa bàn thành phố;

- Tham gia các hoạt động chung của đềán.

3. Banquản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến BộLuật Lao động, các luật khác có liên quan cho người lao động và người sử dụnglao động trong các khu công nghiệp và chế xuất của Thành phố.

- Phối hợp tchứccuộc thi tìm hiu pháp luật lao động trong khu công nghiệp,khu chế xuất Thành phố;

- Tổ chức kiểm tra thực hiện phápluật lao động tại các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Tham gia các hoạt động chung của đềán.

4. Liênminh các HTX Thành phố

- Tiếp tục thực hiện tiểu đề án 5 vềtuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một snộidung pháp luật khác liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã và quyn, nghĩa vụ của công dân, của người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểupháp luật lao động do Thành phố tchứcvà tham gia các động chung của Ban chỉ đạo.

5. Hộiđồng người sử dụng lao động Thành phố

- Phối hợp vớiSở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban quản lýcác khu CN và Chế xuất Thành phố, các thành viên trong BCĐđể tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động đối với người sử dụng laođộng trên địa bàn.

- Tng hợp nhữngvướng mắc, kiến nghị của người sử dụng lao động báo cáo Ban quan hệ lao độngthành phố.

- Tham gia các hoạt động chung củaBan chỉ đạo Thành ph.

6. Sở Tư pháp: Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luậtThành phố chủ động phối hp với Sở Lao động Thương binh vàXã hội hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo đ án 31.

7. CácSở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

B trí kinh phíthực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liênquan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, người lao động,người sử dụng lao động trong doanh nghiệp hàng năm theo kếhoạch ca Thành ph, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kinh phí đm bảo đúngqui định.

8. SởThông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơquan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luậtlao động và các pháp lut khác cóliên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đến người lao đng và ngườisử dụng lao động.

9. UBNDcác quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổchức tốt công tác tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Bộ Luật Lao động và cácvăn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyền vànghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động: các hoạt động doanhnghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trongdoanh nghiệp, HTX trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.

- Bố trí kinh phí, thực hiện tốt côngtác tuyên truyền pháp luật lao động trên địa bàn giai đoạn2013 - 2016.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thựcđề án Tuyên truyền, phổ biến pháp lut cho người lao độngvà người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 -2016. UBND Thành phố các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và tchức thực hiện. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện về UBND Thành phố thông qua SởLao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TBXH (để BC)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (BC).
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PVP Đ Đình Hồng;
- Các Phòng: TH, VX, KT;
- Lưu: VT, VXh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

DỰ KIẾN KINH PHÍGIAI ĐOẠN 2013 - 2016

(Kèmtheo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND TP về KHthực hiện đề án 31 giai đoạn 2013 - 2016)

Số TT

Đơn vị

Nhiệm v

Kinh phí (triệu đồng)

2013

2014

2015

2016

Tổng số

1

Sở Lao động TBXH

Thực hiện tiểu đề án 1.

Thường trực BCĐ.

Phối hợp với các HĐ người sử dụng lao động triển khai tiểu đề án 4

400,00

450,00

450,00

500,00

1.800,00

2

Sở Tư pháp

Tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

3

Liên đoàn lao động TP

Thục hiện tiểu đề án 3, phổ biến, tuyên truyền PL cho người lao động

300,00

300,00

350,00

400,00

1.350,00

4

Liên minh HTX TP

Thực hiện tiểu đề án 5 về phổ biến tuyên truyn PH cho người lao động trong các HTX

100,00

100,00

150,00

200,00

550,00

5

Hội đồng người sử dụng lao động TP (Hiệp hội doanh nghiệp TP)

Tiu đề án 4, phổ biến triển khai thực hiện PL trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

200,00

200,00

250,00

250,00

900,00

6

Ban quản lý các Khu CN và Chế xuất TP

Phổ biến, tuyên truyền PL trong các Khu CN

300,00

300,00

300,00

300,00

1.200,00

7

Các quận, huyện, thị xã

Phổ biến, tuyên truyền PL cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn quận, huyện, thị xã

7.700.00

(Quận: 300.000; Huyện, thị xã: 250,00)

7.700.00

(Quận: 300.000; Huyện, thị xã: 250,00)

7.700.00

(Quận: 300.000; Huyện, thị xã: 250,00)

7.700.00

(Quận: 300.000; Huyện, thị xã: 250,00)

30.800,00

Cộng

9.100,00

9.150,00

9.300,00

9.450,00

37.000,00

(Babảy tỷ đồng chẵn)