ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNLUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm2013; Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04 tháng 11năm2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giảiở cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện LuậtHòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơsở đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhândân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạosự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả tronghoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòngngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộngđồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiếnđộ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chứcliên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Hòa giảiở cơ sở

1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai LuậtHòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồngphối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báocáo viên pháp luật cấp tỉnh; cấp ủy,UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổchức thành viên của Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, quýII, năm 2014.

1.2. Tổ chức hội nghị quán triệttriển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thểcủa huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoànthể, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: UBND cáchuyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quýIII, năm 2014.

1.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biếnLuật Hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức khác phùhợp với từng đối tượng, địa bàn

a) Biên soạn, in ấn, phát hành tàiliệu, sách hỏi đáp, tờ rơi, tờ gấp... phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáodục pháp luật và tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thườngxuyên, hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện các chuyêntrang, chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến nội dung Luật, các văn bảnhướng dẫn thi hành và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sởtrên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,Báo Thanh Hóa triển khai thực hiện ở cấp tỉnh;

+ Phòng Tư pháp phối hợp với Đài truyền thanh các huyện, thịxã, thành phố triển khai thực hiện ở cấp huyện;

+ UBNDxã, phường, thị trấn thực hiện ở cấp xã

- Thời gian thực hiện: Thườngxuyên, hàng năm.

1.4. Ngoài các hình thức, biệnpháp nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hình thức,biện pháp khác để phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở phù hợp với điềukiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luậthiện hành về hòa giải cơ sở thuộc phạm vi quản ,tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với các sở,ban, ngành, cơ quan, đoàn thể có liên quan tham mưu thực hiện ở cấp tỉnh;

+ UBNDcấp huyện, cấp xã thực hiện tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: Quý I, quýII, năm 2014.

3. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầuquản công tác hòa giải ở cơ sở; củngcố kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; nâng cao hiệu quả hoạt độnghòa giải ở cơ sở

3.1. Củng cố, kiện toàn tổ chức,đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở;củng cố kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thựchiện;

+ UBND cấp huyện, cấp xã thực hiệnở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

3.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ,kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sởvà hòa giải viên ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện:

+ SởTư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải vàhòa giải viên ở cơ sở;

+ UBND cấp huyện, cấp xã tổ chứchội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giảiviên ở cơ sở trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Hỗ trợ kinh phí cho công táchòa giải ở cơ sở

Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; huy độngnguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho công tác hòa giải ởcơ sở.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tàichính tham mưu UBND tỉnh thực hiện ở cấp tỉnh;

+ UBND cấp huyện, cấp xã chủ độngbố trí kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại địaphương theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Ngân sách nhà nước hiệnhành.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

5. Kiểm tra, báo cáo đánh giátình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thống kê sốliệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiệnLuật hòa giải ở cơ sở

5.1. Tổ chức kiểm tra, đánh giákết quả tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; đánh giá chất lượng công táchòa giải ở cơ sở; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổchức thành viên của Mặt trận, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tại một sốhuyện, thị xã, thành phố;

+ UBNDcấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2. Xây dựng, hướng dẫn thực hiệnmẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạtđộng hòa giải ở cơ sở phục vụ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện LuậtHòa giải ở cơ sở hàng năm

a) Xây dựng, hướng dẫn, in, cấpphát Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vàđịnh kỳ hàng năm.

b) Thống kê số liệu, báo cáo tìnhhình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBNDtỉnh tổ chức thống kê số liệu; báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơsở trên địa bàn tỉnh;

+ UBND cấp huyện, cấp xã báo cáotình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

5.3. Tổ chức sơ kết 03 năm thựchiện Luật Hòa giải ở cơ sở; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnhthực hiện ở cấp tỉnh;

+ UBND cấp huyện, cấp xã thực hiệntại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốccác cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính có trách nhiệmphối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụcông tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Ngânsách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thônghướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trêncác phương tiện truyền thông để tuyên truyền phổ biến về Luật Hòa giải ở cơ sở.

4. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chứcphát sóng, đăng tải các nội dung tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và các vănvăn hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cóliên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Kế hoạch này và căncứ vào điều kiện tình hình thực tế đơn vị để triển khai thực hiện đồng bộ,thống nhất, có hiệu quả các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bảnhướng dẫn thi hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấptỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình chủ động phối hợp với cơ quanTư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiệntoàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, khuyến khích cácthành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiếnhành kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải ởcơ sở.

7. UBND các huyện, thị xã, thànhphố có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiệnLuật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp -Hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan cóliên quan, căn cứ Kế hoạch này tham mưu UBND cùng cấp xây dựng triển khai Kếhoạch thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòagiải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốccác sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địaphương./.


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh y, HĐND, UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tnh ủy;
- Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng