ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KHẢO SÁT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG,
CHỐNG MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2014
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Pháp lệnh Phòng, chng mại dâm, Thông tư s 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006 hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội Kiểm tra liên ngành 178), UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò của các sở, ngành trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Qua đó tng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi Thành phố báo cáo UBND Thành ph và Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố.
2. Đội Kim tra Liên ngành 178 Thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm tại 40 - 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định tại Pháp lệnh Phòng chống mại dâm và tại Nghị định số 178/2004/NĐ- CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống mại dâm.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội Kiểm tra Liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội Kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.
4. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thm quyn xử lý theo quy định của Pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tm nóng lạnh, cắt tóc - gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... tại các Quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra việc chấp hành về đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vng cho nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.
- Kim tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành quy định của Luật lao động của cơ sở kinh doanh dịch vụ, bng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
- Cam kết của chủ cơ sở với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không đxảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở mình, thực hiện các quy định về tiêu chun, điều kiện kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm.
- Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy chứng nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm của người lao động.
- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ hàng quý, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động.
- Chấp hành kinh doanh sản phm văn hóa, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?

3. Các giải pháp
3.1. Định kỳ và đột xuất Đội kiểm tra Liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 40 - 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chú trọng các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội. Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.
3.2. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp tại địa phương do quận, huyện, thị xã đ xut hoặc đơn thư tgiác của nhân dân.
3.3. Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ do người nước ngoài đầu tư; các loại hình kinh doanh dịch vụ massage, gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... có hoạt động mại dâm trá hình và nghi tổ chức kích dục, trên địa bàn Thành phố.
3.4. Phối hp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kiểm tra. Trong trường hp cần thiết, có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tp liên quan đến tệ nạn mại dâm.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Đội Kiểm tra Liên ngành 178 Thành phố
a. Thành phần tham gia kiểm tra
Thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Đội KTLN 178 TP) là đại diện của các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Công an Thành phố theo Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND Thành phố.
Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn, tính chất phc tạp có thể huy động thêm lực lượng là cán bộ của các Sở, ngành thành viên Đội KTLN 178, hoặc trong trường hợp thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố vng mặt có thcử cán bộ khác đại diện cho Sở, ngành thay thế đtham gia Đội kiểm tra. Cán bộ tăng cường hoặc được cử thay thế có trách nhiệm, quyền hạn như thành viên chính thức và được thanh toán chế độ làm đêm, thêm giờ theo quy định.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

b. Phương thức thực hiện
- Kiểm tra theo kế hoạch: Đội KTLN 178 TP lập danh sách các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Công an, các ngành liên quan cấp huyện, UBND và công an các xã, phường, thị trấn hoặc Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã (nếu có) tham gia kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra theo đúng các nội dung quy định.
- Kiểm tra đột xuất: Đội trưởng Đội KTLN 178 TP quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố hoặc Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Y tế, Công an khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, Thành viên Đội KTLN 178 TP đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.
c. Thời gian kiểm tra: Thực hiện trong quý II, III, IV/2014.
- Tổ chức kiểm tra đinh kỳ trong quý II: 10 cơ sở, quý III: 15 cơ sở, quý IV: 15 cơ sở.
- Kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền Đội trưởng quyết định tổ chức kiểm tra, Đội trưởng sẽ thông báo bằng điện thoại cho các thành viên trong Đội. (Dự kiến: từ 10 đến 20 cơ sở).
d. Thẩm quyền xử phạt
Các sở, ngành có thành viên tham gia Đội KTLN 178 TP khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nếu phát hiện vi phạm quy định thuộc lĩnh vực, thẩm quyền của Sở, ngành nào quản lý thì Chánh thanh tra Sở, ngành đó ra quyết định xử phạt; Kết quả xử phạt hàng năm được ghi vào kết quả hoạt động của Đội KTLN 178 TP.
Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm thuộc thm quyền của nhiều người thuộc các ngành khác nhau; kết quả xử phạt được ghi vào kết quả xử phạt hành chính của quận, huyện, thị xã nơi ra quyết định.
4.2. Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã

>> Xem thêm:  Tranh chấp về ranh giới thửa đất xử lý thế nào ? Mức bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ?

- Lập kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.
- Phối hp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phtổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn khi được yêu cầu.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội
- Chủ trì phi hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; là đầu mối giúp việc cho UBND Thành phố chỉ đạo hoạt động của Đội KTLN 178 Thành phố.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo kế hoạch của UBND Thành phố ban hành. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 của cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh - dịch vụ dễ bị li dụng hoạt động mại dâm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.
- Quản lý, thực hiện nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Đội KTLN 178 Thành phố (kinh phí làm đêm, thêm giờ, thuê xe ô tô, may đồng phục, tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn, mua trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm... để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Đội).
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn, nâng cao năng lực cho các thành viên Đội KTLN 178 Thành phố và quận, huyện, thị xã. Tổ chức để các thành viên Đội Kim tra 178 Thành phố đi học tập kinh nghiệm trao đi nghiệp vụ kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại tỉnh bạn.
- Chỉ đạo Thanh Tra Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Đội KTLN 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Lao động Thương binh và xã hội quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định 167/2012/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.
- Định kỳ tng hợp tình hình hoạt động hàng tháng vào Báo cáo kết quả hoạt động công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra năm 2014 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố, của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tiền đền bù đất khi có tranh chấp ? Mức thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

2. Công an Thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người lao động làm việc tại cơ sở và cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội và các Sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Kim tra việc tuân thủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điu kiện.
- Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh theo quy định.
3. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và xã hội và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý. Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng các quy định về chuyên môn công tác y tế và phòng, chng tệ nạn xã hội.
- Chỉ đạo lực lượng y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động theo quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
- Tham gia kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực Sở Y tế quản lý.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, kết hợp vận động nhân dân xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư với phòng, chống mại dâm, ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, động viên các tầng lớp nhân dân t giác, đu tranh ngăn chặn và xóa tệ nạn mại dâm.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ quyền sử dụng đất ? Cách tặng cho đất cho con ?

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong các hoạt động xuất, nhập khu, tàng trữ, buôn bán, lưu hành trên thị trường; phòng, chống mại dâm trong xut bản các văn hóa phẩm, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dụng đhoạt động mại dâm.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở Karaoke, vũ trường, khách sạn trên địa bàn Thành phố... hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh hoạt động văn hóa.
- Tham gia kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực ngành quản lý.
5. Sở Công thương
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dbị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội KTLN 178 TP. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành ph, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa sai quy định.
6. S Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, bố trí ngân sách phục vụ công tác của Đội KTLN 178 Thành ph.
7. Ủyban nhân dân quận, huyện, thị xã

>> Xem thêm:  Tranh chấp về giấy cam kết tặng cho đất không công chứng ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Thường xuyên kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện đảm bảo đủ thành phần theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liênngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178.
- Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã tích cực kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại không để xảy ra tình trạng hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.
- Chỉ đạo phòng Văn hóa- ththao và du lịch nâng cao vai trò trong việc thẩm tra, cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke, chỉ cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện những cơ sở hoạt động không được cấp phép, hoạt động quá phạm vi sau khi được cấp phép, xử phạt nghiêm khắc và kịp thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không phép.
- Tích cực phối hợp vi Đội KTLN 178 TP trong việc xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm trên địa bàn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Phối hợp với Đội KTLN 178 TP kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận, huyện, thị xã khi cần thiết; ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc thẩm quyền của nhiều ngành khác nhau theo đề nghị của Đội KTLN 178 Thành phố.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014, yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tổ chức trin khai thực hiện hiệu quả; đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các Sở, ngành chức năng triển khai nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố./.
Nơi nhận:
- TT: Thành ủy, HĐND;
- Chủ tịch UBNDTP;
- Các PCT UBND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các S, ban, ngành;
- VPUBNDTP: Đ/c CVP, đ/c PCVP ĐĐHồng; Các phòng VX, TH, NC;
- Lưu: VT, VXh
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

>> Xem thêm:  Tranh chấp đền bù đối với đất giải tỏa chưa có sổ đỏ ? Quy định về thu hồi đất theo luật ?